Colonelul Dragomir a anunțat lansarea Partidului Alianța Națională: Va fi o mișcare bazată pe principii patriotice, conservatoare

0
379

Colonelul Dragomir a anunțat lansarea Partidului Alianța Națională: Va fi o mișcare bazată pe principii patriotice, conservatoare.

Colo­ne­lul ® Daniel Dra­go­mir a anun­țat, dumi­ni­că pe Face­bo­ok, înfi­in­ța­rea Par­ti­du­lui Ali­an­ța Națio­na­lă. Aces­ta a pre­ci­zat că for­ma­țiu­nea este una care își fon­dea­ză ide­o­lo­gia pe prin­ci­pii con­ser­va­toa­re și patri­o­ti­ce.

Anunț astăzi înfi­in­ța­rea Par­ti­du­lui Ali­an­ța Națio­na­lă, care îi are ca fon­da­tori pe Dan Chi­tic, Aure­li­an Popa și Lucian Dumi­traș­cu. Par­ti­dul Ali­an­ța Națio­na­lă este o miș­ca­re națio­na­lă care își fon­dea­ză ide­o­lo­gia pe prin­ci­pii patri­o­ti­ce, con­ser­va­toa­re, de res­pec­ta­re a tra­di­ți­i­lor și valo­ri­lor româ­nești, pe spri­ji­ni­rea capi­ta­lu­lui autoh­ton. Sus­țin aceas­tă miș­ca­re națio­nal-patri­o­ti­că, ea fiind expri­ma­rea poli­ti­că a dezi­de­ra­te­lor Româ­nia 3.0”, a scris Daniel Dra­go­mir, dumi­ni­că pe Face­bo­ok.

Dra­go­mir a adă­u­gat că pe 24 ianu­a­rie va fi orga­ni­za­tă o con­fe­rin­ță de lan­sa­re a noii for­ma­țiuni, unde va fi pre­zen­tat și pro­gra­mul poli­tic.

Potri­vit site-ului ofi­ci­al al nou­lui par­tid, obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale for­ma­țiu­nii sunt: „Dis­tru­ge­rea sta­tu­lui para­lel și tra­ge­rea la răs­pun­de­re a tutu­ror celor care au comis abu­zuri împo­tri­va româ­ni­lor; Adu­ce­rea insti­tu­ți­i­lor de for­ță în mat­ca lor con­sti­tu­țio­na­lă și res­pec­ta­rea voin­ței cetă­țe­ni­lor în fața ori­că­ror influ­en­țe ale cer­cu­ri­lor de inte­re­se din țară și din exte­ri­or; Reda­rea dem­ni­tă­ții și afir­ma­rea suve­ra­ni­tă­ții țării prin pune­rea româ­ni­lor pe pri­mul loc în ori­ce demers poli­tic; Afir­ma­rea voin­ței suve­ra­ne a inte­re­se­lor româ­ni­lor în Uniu­nea Euro­pea­nă”.

Fos­tul ofi­țer SRI Daniel Dra­go­mir a anun­țat, în decem­brie 2017, lan­sa­rea plat­for­mei civi­ce Româ­nia 3.0, cu aju­to­rul căre­ia și‑a pro­pus cre­a­rea unor stra­te­gii prin care Româ­nia să-și poa­tă redo­bân­di dem­ni­ta­tea națio­na­lă.

Par­ti­dul Ali­an­ța Națio­na­lă apa­re în con­tex­tul în care 2019 este an elec­to­ral, în luna mai având loc ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, iar cele pre­zi­den­ți­a­le spre fina­lul anu­lui.


Man­ga­lia News, 08.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele