CJC: În urma controlului efectuat la Teatrul de Stat Constanța, actrița Dana Dumitrescu a primit preaviz de încetare a contractului de manager

0
446

CJC: Luni, 22 ianu­a­rie, într‑o con­fe­rin­ță de pre­să, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, a pre­zen­tat rezul­ta­tul con­tro­lu­lui efec­tu­at de către o echi­pă mix­tă a insti­tu­ți­ei la Tea­trul de Stat Constanța.

Potri­vit rapor­tu­lui, au fost iden­ti­fi­ca­te mai mul­te necon­for­mi­tăți. Ast­fel, din punct de vede­re al con­trac­te­lor de pres­tări artis­ti­ce au fost con­sta­ta­te urma­toa­re­le: pen­tru pie­sa, EL SALUDADOR au fost făcu­te plăți către dife­riți pres­ta­tori, fără ca pre­mie­ra să mai aibă loc. Tot­o­da­tă, pen­tru pie­sa TESTOSTERON, exis­tă sume, achi­ta­te supli­men­tar față de valoa­rea exis­ten­tă în pro­ce­sul ver­bal înche­iat de comi­sia de nego­ci­e­re. Pen­tru pro­iec­tul OVIDIUS IN LOVE, decon­tu­ri­le pen­tru deco­ruri au fost rea­li­za­te greșit, ast­fel încât Pri­ma­ria Con­stan­ța, finan­ța­to­rul pro­iec­tul, nu a con­si­de­rat eli­gi­bi­lă nicio sumă din cadrul aces­tui proiect.

În ceea ce pri­veș­te acte­le admi­nis­tra­ti­ve, și aici au fost iden­ti­fi­ca­te nere­guli, în sen­sul că, Tea­trul de Stat nu are nici în acest moment un Regu­la­ment de Orga­ni­za­re și Func­țio­na­re, modi­fi­cat și apro­bat prin Hotă­râre de Con­si­liu Jude­țean, ca urma­re a modi­fi­că­ri­lor Orga­ni­gra­mei și a sta­te­lor de funcții.

Exis­tă un numar mare de regis­tre (regis­tru de intrări/ieșiri, de pres­tări ser­vi­cii, de con­trac­te pres­tări ser­vi­cii, de con­trac­te pres­tări artis­ti­ce și repre­zen­tări de actor, regis­tru de deci­zii etc). Foar­te mul­te nume­re anu­la­te în regis­trul de intrări/ieșiri, nume­re dub­la­te și de ase­me­nea, exis­tă mul­te refe­ra­te anulate.

Ca urma­re, după acest con­trol, dis­pun acti­va­rea arti­co­lu­lui 27 din cadrul con­trac­tu­lui de mana­ge­ment al doam­nei Dumi­tres­cu. Ast­fel, doam­na Dumi­tres­cu va avea un pre­a­viz de 60 de zile până la fina­li­za­rea con­trac­tu­lui dum­nea­ei. În plus, i‑am soli­ci­tat doam­nei Dumi­tres­cu ca în ter­men de 30 de zile să reme­die­ze toa­te nere­gu­li­le punc­ta­te în cadrul aces­tui raport. Con­tro­lul a avut ca obiect eva­lu­a­rea doam­nei Dana Dumi­tres­cu în cali­ta­tea sa de mana­ger. Pe doam­na Dumi­tres­cu o apre­ciez în mod deo­se­bit ca și om de tea­tru, însă con­test cali­ta­ți­le dum­neai de mana­ger. Sper ca doam­na Dumi­tres­cu să înțe­lea­gă și, în vii­tor, să putem lucra împre­u­nă fără resen­ti­men­te”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțuianu.

Echi­pa de con­trol a fost for­ma­tă din 11 repre­zen­tanți ai direc­ți­i­lor insti­tu­ți­ei, iar con­clu­zi­i­le au fost cen­tra­li­za­te și ana­li­za­te de către Direc­ția de Turism și Coor­do­na­rea Insti­tu­ți­i­lor de Cul­tu­ră Subordonate.

Com­po­nen­ța comi­si­ei care a efec­tu­at con­tro­lul la Tea­trul de Stat Constanța:

Cos­ten­cu Iri­na, Inspec­tor – Com­par­ti­men­tul Coor­do­na­rea Insti­tu­ți­i­lor de Cul­tu­ră Subordonate,
Comă­nici Car­men, Șef Ser­vi­ciu – Ser­vi­ciu Resur­se Uma­ne, Salarizare,
Miri­că Vivi­a­na, Con­si­li­er Juri­dic – Ser­vi­ci­ul Juri­dic și Contencios,
Sores­cu Ralu­ca, Inspec­tor – Ser­vi­ci­ul Admi­nis­tra­ție Publi­că, Rela­ții Inter­națio­na­le, Arhi­vă și ONG-uri,
Roșu Panait Nico­lae, Con­si­li­er — Cabi­net Președinte,
Pitu Mihă­i­ță, Con­si­li­er – Ser­vi­ci­ul Control,
Bave­la Cris­ti­an, Inspec­tor — Ser­vi­ci­ul Control,
Chis­no­iu Paul, Inspec­tor – Ser­vi­ci­ul de Ana­li­ză Stra­te­gi­că și Creș­te­rea Competitivității,
Mitran Aurel, Inspec­tor – Ser­vi­ci­ul Control,
Memet Sibel, Refe­rent – Ser­vi­ci­ul Buget,
Popa Ele­na, Refe­rent – Ser­vi­ci­ul Buget.

CJCdocu­men­te 1 docu­men­te 2


Man­ga­lia News, 22.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply