Centrul vechi al Mangaliei se reabilitează cu bani europeni

0
395

Cen­trul vechi — Zona cen­tra­lă a Man­ga­li­ei se moder­ni­zea­ză cu bani euro­peni.

Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au sem­nat, recent, con­trac­tul cu finan­ța­re euro­pea­nă, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de euro, des­ti­nat rea­bi­li­tă­rii Pie­ței Repu­bli­cii, din loca­li­ta­te.

Pro­iec­tul face par­te din­tr-un pro­gram trans­fron­ta­li­er româ­no-bul­gar, care pre­ve­de rea­bi­li­ta­rea tra­mei stra­da­le din cen­trul ora­șu­lui.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, va fi cre­a­tă o zonă de pro­men­a­dă, se va inter­ve­ni cu lucrări la tera­sa­men­te, supra­feţe caro­sa­bi­le, tro­tu­a­re, pava­je pie­to­na­le, spa­ţii verzi, uti­li­tă­ţi şi alte dotări de mobi­li­er urban. În curând, va fi dema­ra­tă pro­ce­du­ra de lici­ta­ție, urmând ca lucră­ri­le în teren să încea­pă, cel mai târ­ziu, în vara aces­tui an, cu o dura­tă de 12 luni.

Un alt pro­iect impor­tant, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Bal­cik, urmea­ză să fie sem­nat, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re. Aces­ta se refe­ră la rea­bi­li­ta­rea a 17 străzi din zona cen­tra­lă a ora­șu­lui pen­tru o mai bună des­fă­șu­ra­re a tra­fi­cu­lui ruti­er și pie­to­nal. În acest sens, se vor refa­ce tro­tu­a­re­le, spa­ți­i­le verzi și alte supra­fe­țe adia­cen­te de pe stră­zi­le supu­se rea­bi­li­tă­rii.

”Toa­te aces­te pro­iec­te au fost con­ce­pu­te de admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă în vede­rea moder­ni­ză­rii și dezvol­tă­rii infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni, ceea ce va adu­ce un plus de atrac­ti­vi­ta­te turis­ti­că, în Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui. Rea­min­tesc fap­tul că avem în imple­men­ta­re un alt pro­iect cu fon­duri UE, care pre­ve­de moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn, lucră­ri­le urmând să încea­pă în aceas­tă pri­mă­va­ră. Spe­răm ca la acest înce­put de an, să sem­năm și alte con­trac­te, cu finan­ța­re UE, afla­te în sta­dii avan­sa­te de apro­ba­re.

Unul din­tre aces­tea vizea­ză moder­ni­za­rea fale­zei Man­ga­lia — Saturn, un alt pro­iect se refe­ră la rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric), iar un al tre­i­lea pro­iect, aflat în pra­gul con­trac­tă­rii, are în vede­re moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un-Olimp”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele