Campania de demolare a garajelor din Mangalia ia amploare. Nemulțumiții s‑au adresat magistraților!

0
734

Cam­pa­nia de demo­la­re a gara­je­lor din Man­ga­lia ia amploa­re. Nemul­țu­mi­ții s‑au adre­sat magis­tra­ți­lor! Se lup­tă cu mori­le de vânt. Instan­ța nu le dă drep­ta­te!

Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu a decis, în urmă cu ceva timp, să ”cure­țe” ora­șul de gara­je. Încă din 2017, aceas­tă pro­ce­du­ră a fost pusă în apli­ca­re. Unii s‑au resem­nat, alții nu. Așa că au hotă­rât să ducă o lup­tă cu admi­nis­tra­ția loca­lă, în vede­rea anu­lă­rii dis­po­zi­ți­ei edi­lu­lui de a le pune la pământ con­struc­ți­i­le. Mai mulți cetă­țeni care fac par­te din Aso­ci­a­ția de pro­pri­e­tari 30 s‑au unit și au des­chis acțiu­ne în instan­ță. Oame­nii spun că gara­je­le au fost con­stru­i­te îna­in­te de 1990 și au auto­ri­za­ție de con­stru­i­re, iar admi­nis­tra­ția nu are drep­tul să le demo­le­ze.

Pe de o par­te, au soli­ci­tat instan­ței, printr‑o acțiu­ne colec­ti­vă, la Jude­că­to­ria Man­ga­lia, anu­la­rea dis­po­zi­ți­ei de demo­la­re iar, pe de altă par­te, prin ordo­nan­ță pre­șe­din­ți­a­lă, cer sus­pen­da­rea efec­te­lor aces­tei dis­po­zi­ții. În moti­va­rea cere­rii, oame­nii au ară­tat fap­tul că sunt pro­pri­e­tari de gara­je, ampla­sa­te pe tere­nuri pro­pri­e­ta­te pri­va­tă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, gara­je con­stru­i­te îna­in­te de 1990.

”Gara­je­le au fost con­stru­i­te în mod orga­ni­zat, în zone atri­bu­i­te de auto­ri­tă­ți­le loca­le, prin adre­sa din 31.10.1990 Pri­mă­ria Ora­șu­lui Man­ga­lia a auto­ri­zat con­stru­i­rea de 26 de gara­je în peri­me­trul aso­ci­a­ți­ei de loca­tari nr. 30, iar adre­sa ține loc de auto­ri­za­ție de con­stru­i­re, nepu­tân­du-se con­si­de­ra că gara­je­le au fost con­stru­i­te cu încăl­ca­rea Legii 50/1991. O par­te din­tre recla­manți au dobân­dit gara­je­le prin cum­pă­ra­re pe bază de act auten­tic de vân­za­re-cum­pă­ra­re și au plătit în per­ma­nen­ță chi­rie pe teren și impo­zit pe con­struc­ție și s‑ar pro­du­ce o pagu­bă imi­nen­tă ce nu s‑ar putea repa­ra în cazul în care s‑ar dis­pu­ne pro­ce­du­ra de demo­la­re”, au spus oame­nii în instan­ță.

Pen­tru că nu au plătit taxa de tim­bru, acțiu­nea le‑a fost res­pin­să de magis­tra­ții din Man­ga­lia. Apoi, sepa­rat, fie­ca­re pe cont pro­priu, a decis să des­chi­dă altă acțiu­ne.

A. G., de exem­plu, a soli­ci­tat, la Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, sus­pen­da­rea efec­te­lor dis­po­zi­ți­ei, pre­ci­zând că gara­je­le au fost con­stru­i­te de mem­bri aso­ci­a­ți­ei, care se regă­sesc în tabe­lul ane­xat aces­tei adre­se emi­se în baza apro­bă­rii Con­si­li­u­lui de con­du­ce­re al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, ține loc de auto­ri­za­ție de con­stru­i­re. Apre­cia­ză că gara­jul său nu poa­te fi con­si­de­rat a fi con­stru­it cu neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 50/1991, lege adop­ta­ta ulte­ri­or, deo­a­re­ce, con­form regle­men­tă­ri­lor de la momen­tul res­pec­tiv, a fost emis un act cu valoa­re de auto­ri­za­ție de con­stru­i­re. Actul în baza căru­ia a edi­fi­cat con­struc­ția are valoa­re de auto­ri­za­ție de con­stru­i­re, vala­bi­li­ta­tea aces­tu­ia nu a fost con­tes­ta­tă și nu a fost anu­lat de vreo instan­ța de jude­ca­tă.

În moti­va­re, repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei au spus că dis­po­zi­ția a cărei sus­pen­da­re se soli­ci­tă, înde­pli­neș­te con­di­ții pre­vă­zu­te de lege, res­pec­tiv dis­po­zi­ți­i­le art.33 din Legea nr.50/1991 și niciu­na din­tre con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te de art. 14 din Legea nr. Legea 554/2004 nu este înde­pli­ni­tă în spe­ță pen­tru a se jus­ti­fi­ca sus­pen­da­rea actu­lui admi­nis­tra­tiv. Dis­po­zi­ția con­tes­ta­tă este emi­să în baza unei pro­ce­duri de desfi­in­ța­re pe cale admi­nis­tra­ti­vă adop­ta­tă prin Dis­po­zi­ția Pri­ma­ru­lui nr. 446/2017, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Con­ti­nu­a­rea, în repli­caon­li­ne, 28.01.2019.


MN: Des­pre epo­pe­ea gara­je­lor din Man­ga­lia, puteți citi aici arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, pre­cum și aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele