AXA ROMGAZ-SOCAR VIZEAZĂ GAZELE DIN MAREA NEAGRĂ

0
330

Kara­de­niz Press: Pro­du­că­to­rul român de gaze de stat, Rom­gaz şi com­pa­nia simi­la­ră din Azer­baid­jan, SOCAR, au intrat într-un par­te­ne­ri­at pen­tru a cola­bo­ra în pro­iec­te inter­na­ţio­na­le de anver­gu­ră, se ara­tă într-un comu­ni­cat emis mass-media, citat de agen­ția de pre­să KARADENIZ PRESS.

Intra­rea în par­te­ne­ri­at cu o com­pa­nie de talia SOCAR, cu per­spec­ti­va extin­de­rii, este un lucru impor­tant pen­tru noi, pen­tru că va adu­ce bene­fi­cii majo­re nu doar Rom­gaz, cât şi sec­to­ru­lui ener­ge­tic şi eco­no­mi­ei naţio­na­le în ansam­blul său. Rom­gaz doreş­te să îşi extin­dă acti­vi­ta­tea pe pieţe­le exter­ne, explorând noi oport­u­ni­tă­ţi şi iden­ti­fi­când vari­an­te opti­me şi efi­cien­te de expansiu­ne cu impli­ca­ţii pro­fi­ta­bi­le asu­pra com­pa­niei”, a afir­mat Adri­an Volin­ti­ru, direc­to­rul gene­ral al Rom­gaz, după o întâl­ni­re cu repre­zen­tanţii SOCAR, la Baku.

Obiec­ti­ve stra­te­gi­ce

Potri­vit unui comu­ni­cat al Rom­gaz, în cadrul întâl­ni­rii au fost adu­se în dis­cu­ţie, punc­tu­al, pro­iec­te de inte­res comun. Mai exact, ofi­ci­a­lii com­pa­niei aze­re şi-au mani­fes­tat inte­re­sul pen­tru explo­ra­rea şi exploa­ta­rea offsho­re, în par­te­ne­ri­at cu Rom­gaz, a gaze­lor din Marea Nea­gră, în cazul în care com­pa­nia româ­nă deci­de să se impli­ce în acest pro­iect.

De ase­me­nea, a fost menţio­na­tă posi­bi­li­ta­tea cola­bo­ră­rii pe pro­iec­te ce vizea­ză con­duc­ta de gaze Trans-Ana­to­li­an Natu­ral Gas Pipe­li­ne (TANAP) şi gazo­duc­tul Tran­sA­dri­a­tic Pipe­li­ne (TAP), a cărui pro­ce­du­ră de finanţa­re de pro­iect prin strân­ge­rea a 3,9 mili­ar­de euro s‑a înche­iat la fina­lul anu­lui tre­cut (decem­brie 2018).

Volin­ti­ru a efec­tu­at o vizi­tă ofi­ci­a­lă în Repu­bli­ca Azer­baid­jan, la invi­ta­ţia ofi­ci­a­li­lor SOCAR. Aceş­tia au dis­cu­tat, la Baku, şi des­pre intenţia com­pa­niei româ­ne de a cola­bo­ra, atât în zona onsho­re din Azer­baid­jan, cât şi în cea offsho­re din Marea Cas­pi­că.

Întâl­ni­ri­le vor con­ti­nua în peri­oa­da urmă­toa­re, pen­tru a con­cre­ti­za cele dis­cu­ta­te. Am iden­ti­fi­cat inclu­siv vari­an­ta de schimb de exper­ti­ză pe par­tea de depo­zi­ta­re gaze, întru­cât în cele două com­pa­nii situ­a­ţia este simi­la­ră, avem capa­ci­tă­ţi mari de depo­zi­ta­re (3 mili­ar­de de metri cubi) şi intenţii comu­ne de a dezvol­ta aceas­tă acti­vi­ta­te în ambe­le ţări”, a adă­u­gat direc­to­rul gene­ral al Rom­gaz.

Rom­gaz este cel mai mare pro­du­că­tor şi prin­ci­pal fur­ni­zor de gaze natu­ra­le din Româ­nia. Com­pa­nia este admi­să la tranza­cţio­na­re pe pia­ţa Bur­sei de Valori din Bucu­reşti şi a Bur­sei din Lon­dra (LSE). Acţio­nar prin­ci­pal este sta­tul român, cu o par­ti­ci­pa­ţie de 70%.

 

TANAP, ambi­ții geo­po­li­ti­ce

Con­ti­nu­a­rea, pe Kara­de­niz Press.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele