Avertismentul polițiștilor:
Copiii, victime ale „prădătorilor” online!

0
206

    Aver­tis­men­tul poli­țiș­ti­lor: Copi­ii, vic­ti­me ale „pră­dă­to­ri­lor” onli­ne. Site-uri­le de soci­a­li­za­re, chat-uri­le din jocu­ri­le video dar și apli­ca­ți­i­le de dating sunt prin­tre meto­de­le cel mai des uti­li­za­te de abu­za­tori pen­tru a‑și găsi vic­ti­me­le.

    Părin­ții par des­tul de puțin pre­o­cu­pați de ima­gi­nea și vii­to­rul urma­și­lor lor. Ris­cu­ri­le expu­ne­rii mino­ri­lor la medi­ul onli­ne au deve­nit, de la an la an, tot mai mari, aces­ta fiind moti­vul pen­tru care Poli­ția Româ­nă lansea­ză un aver­stis­ment cu pri­vi­re la creș­te­rea numă­ru­lui cazu­ri­lor de por­no­gra­fie infan­ti­lă. 

    O sim­plă împri­e­te­ni­re pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re poa­te avea con­se­cin­țe gra­ve asu­pra tine­ri­lor. Din păca­te, de cele mai mul­te ori, părin­ții află prea târ­ziu, scrie cotidianul.ro.

    Copi­ii des­co­pe­ră lumea inter­ne­tu­lui de la vâr­ste tot mai fra­ge­de. „Pră­dă­to­rii” sunt și ei activi în acest mediu. Poar­tă „măști” și se pre­tind a fi ori­ci­ne alt­ci­ne­va, din dorin­ța de a se împri­e­te­ni cu tine­rii care nu pot rea­li­za cine se află cu ade­vă­rat în spa­te­le moni­to­ru­lui.

    Site-uri­le de soci­a­li­za­re, chat-uri­le din jocu­ri­le video dar și apli­ca­ți­i­le de dating sunt prin­tre meto­de­le cel mai des uti­li­za­te de abu­za­tori pen­tru a‑și găsi vic­ti­me­le.

    Aproa­pe 280 de ast­fel de cazuri au fost înre­gis­tra­te în țara noas­tră numai în pri­me­le 11 luni din 2018, ara­tă date­le Poli­ți­ei Româ­ne. În cele mai mul­te cazuri, vina le apar­ți­ne părin­ți­lor, care nu supra­ve­ghea­ză acti­vi­ta­tea copi­i­lor pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

    Con­ti­nu­a­rea, pe activenews.ro, 09.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele