Aurelia Lăpuşan: În județul Constanța, avem trei reprezentări ale celui mai Român exponent al României eterne. La care să ne închinăm ca la un altar

0
681

Aure­lia Lăpu­şan: În jude­țul Con­stan­ța, avem trei repre­zen­tări ale celui mai Român expo­nent al Româ­ni­ei eter­ne. La care să ne închi­năm ca la un altar.

La Man­ga­lia mai exis­tă un monu­ment dedi­cat lui Emi­ne­scu. Auto­rul este Patri­ciu Mate­es­cu, con­si­de­rat de cri­tici cre­a­to­rul șco­lii româ­nești de cera­mi­că, tră­i­tor de câte­va dece­nii în Ame­ri­ca, dar cu doru­ri­le lăsa­te Aca­să. A câști­gat, de‑a lun­gul tim­pu­lui, nume­roa­se pre­mii, în stră­i­nă­ta­te, a fost invi­tat la dife­ri­te sim­po­zi­oa­ne inter­națio­na­le, și are lucrări expu­se în muzee impor­tan­te din lume. Mate­es­cu a cre­at nume­roa­se lucrări în SUA, din­tre care une­le sunt în colec­ții pri­va­te sau expu­se în spa­ții publi­ce, cum ar fi Par­cul de Sculp­turi din Hamil­ton, NJ, la Skid­mo­re Col­le­ge, Sara­to­ga Sprin­gs, New York, și în Cali­for­nia la uni­ver­si­tă­ți­le UCLA și CSUN, și spi­ta­lul Cedar Sinai. Mâi­ni­le Cerești, au fost con­stru­i­te în mai mul­te vari­an­te, din­tre care impo­zan­te sunt cele de 10 picioa­re înăl­ți­me la CSUN, în zona Los Angeles-ului.(http://patrickmateescu.com).

Sta­tu­ia lui „Mihai Emi­ne­scu” ampla­sa­tă la Man­ga­lia în 1995 are 10 m înăl­ți­me. Mate­es­cu a sem­nat și monu­men­tul inti­tu­lat «DANUBIA» în memo­ria celor căzuți pen­tru liber­ta­te încer­când să trea­că Dună­rea în dru­mul lor spre Occi­dent, sta­tu­ia «Rugă pen­tru Româ­nia», Noua Româ­nie, la Sna­gov, Dorul de Țară, Floa­rea Transil­va­niei la Bis­tri­ța, lucrări de mari dimen­siuni, cu o pro­fun­dă încăr­că­tu­ră ide­a­ti­că, dar al artis­tu­lui pen­tru Româ­nia sa natală.

Patri­ciu Mate­es­cu este și fon­da­to­rul “Fun­da­ți­ei Haman­gia”, înfi­in­ța­tă în 1970 în ora­şul Med­gi­dia, și care avea ca scop dezvol­ta­rea artei cera­mi­cii monu­men­ta­le – o nouă dire­cţie este­ti­că, orga­ni­za­rea unui sim­po­zion anu­al şi o tabă­ră de cre­a­ţie pe aceas­tă temă. Atunci, în 1971, a avut loc sim­po­zio­nul de cera­mi­că cu par­ti­ci­pa­rea a 16 artiști, cei mai valo­roși din țară. Lucră­ri­le lor au rămas pe fale­za ora­șu­lui. Tra­di­ţia s‑a con­ti­nu­at în dece­ni­i­le urmă­toa­re și în anii 90 eve­ni­men­tul avea loc sub nume­le de Sim­po­zio­nul Inter­națio­nal de Cera­mi­că ”Haman­gia”. Se struc­tu­ra ast­fel un ansam­blu muze­al, în aer liber unic în Europa.

În 1971, Patri­ciu Mate­es­cu era pre­zent la pri­ma edi­ție a tabe­rei națio­na­le de cera­mi­că de la Med­gi­dia și lăsa pe fale­za ora­șu­lui lucra­rea ”For­ța pămân­tu­lui” (o mai fi oare pe undeva?).

L‑am reîn­tâl­nit în 1995, cu pri­le­jul inau­gu­ră­rii sta­tuii lui Emi­ne­scu la Man­ga­lia. A vrut, spu­nea el, să dea aripi visu­lui, să ducă spre ste­le cre­a­ția artis­ti­că, să nemu­reas­că Poe­tul în spa­ți­ul etern al mării, unindu‑i ari­pi­le cu Cerul.

Punând la soco­tea­lă și bus­tul lui Emi­ne­scu din holul Cole­gi­u­lui Mihai Emi­ne­scu, putem spu­ne că avem, iată, în jude­țul Con­stan­ța, trei repre­zen­tări ale celui mai Român expo­nent al Româ­ni­ei eter­ne. La care să ne închi­năm ca la un altar.

Aure­lia Lăpușan, ianu­a­rie 2019.


Man­ga­lia News, 15.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply