Artiștii României, pe banii Primăriei: Cât au cheltuit administrațiile locale din țară, de Revelion / ANCHETĂ

  0
  333

  știripesurse.ro: Artiș­tii Româ­ni­ei, pe banii Pri­mă­ri­ei: Cât au chel­tu­it admi­nis­tra­ți­i­le loca­le din țară, de Revelion/ ANCHETĂ.

  Petre­ce­rea de Reve­li­on repre­zin­tă un moment de bucu­rie pen­tru români, mar­cat public prin muzi­că, focuri de arti­fi­cii şi nu numai. De depar­te, artiș­tii sunt cei care câști­gă sume con­si­de­ra­bi­le pen­tru a par­ti­ci­pa la ast­fel de petre­ceri, unii din­tre ei fiind plătiți chiar și cu 4509 lei pe minut, cum e cazul Innei, sau 2944 lei pe minut – cazul lui Smi­ley. Totul din gene­ro­zi­ta­tea pri­mă­ri­i­lor mun­ci­pi­i­lor reşe­dinţe de judeţ, care nu se sfi­esc să achi­te sute de mii de lei pen­tru câte­va ore de petre­ce­re și voie bună, pen­tru a mar­ca tre­ce­rea din­tre ani.

  Într-un demers jur­na­lis­tic în exclu­si­vi­ta­te, STIRIPESURSE.RO a vrut să afle ce sume alo­că fie­ca­re pri­mă­rie de muni­ci­piu din Româ­nia pen­tru ono­ra­ri­i­le artiș­ti­lor. De men­țio­nat este fap­tul că une­le sume pe care o să le regă­siți mai jos pen­tru petre­ce­rea de reve­li­on ar putea fi chiar mai mari deo­a­re­ce nu sunt inclu­se cos­tu­ri­le pen­tru focul de arti­fi­cii; sau vice­ver­sa, când în con­trac­tul sem­nat de pri­mă­rie a fost inclus și focul de arti­fi­cii sau alte ser­vi­cii con­e­xe.

  În toa­tă aceas­tă anche­tă nu putem să nu men­țio­năm și limi­te­le de care ne-am lovit. De o par­te, regă­sim admi­nis­tra­ți­i­le loca­le care au răs­puns prompt soli­ci­tă­rii noas­tre și au ofe­rit un răs­puns în ter­me­nul legal, iar de cea­lal­tă par­te avem admi­nis­tra­ții loca­le ce nu cunosc legea 544 pri­vind libe­rul acces la infor­ma­ții de inte­res public și nu au ofe­rit un răs­puns clar sau au vrut să ascun­dă de public sume­le chel­tu­i­te, prin amâ­na­rea nejus­ti­fi­ca­tă a unui răs­puns clar. Exis­tă, totuși, și pri­mă­rii de bună-cre­din­ță, care ne-au comu­ni­cat că pro­ce­sul pen­tru orga­ni­za­rea petre­ce­rii de Reve­li­on este în curs de des­fă­șu­ra­re, chiar și la data publi­că­rii aces­tui arti­col.

  Cu sigu­ranţă, suma cea mai mare va fi chel­tu­i­tă pen­tru Reve­li­o­nul de la Bucu­reşti, însă Pri­mă­ria Capi­ta­lei a refu­zat să fur­ni­ze­ze date­le soli­ci­ta­te. Ast­fel, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor obţi­nu­te, cele mai mari sume pen­tru petre­ce­rea de Reve­li­on vor fi chel­tu­i­te la Focşani (pes­te 1 mili­on de lei, cu TVA), Sibiu (900.000 de lei), Con­stanţa şi Iaşi (pes­te 600.000 de lei). La polul opus, une­le pri­mă­rii nu orga­ni­zea­ză eve­ni­men­te de Reve­li­on, iar alte­le orga­ni­zea­ză doar focuri de arti­fi­cii. Un caz spe­cial este Pri­mă­ria Tul­cea, care ofe­ră locu­i­to­ri­lor doar câte­va ore de muzi­că ambien­ta­lă.

  Lis­ta pri­mă­ri­i­lor şi a arti­ş­ti­lor care au con­cer­tat de Reve­li­on, sub ima­gi­ne. ↓

  content-image

  Expli­ca­ţie foto: Negru — Pri­mă­rii care nu au ofe­rit infor­ma­ţi­i­le soli­ci­ta­te; Alb — Pri­mă­rii care nu orga­ni­zea­ză petre­ceri de Reve­li­on; Gal­ben — Pri­mă­rii care orga­ni­zea­ză doar focuri de arti­fi­cii; Albas­tru — Pri­mă­rii care chel­tu­ie sub 100.000 de lei pen­tru petre­ce­rea de Reve­li­on; Ver­de — Pri­mă­rii care chel­tu­ie între 100.000 de lei şi 200.000 de lei pen­tru petre­ce­rea de Reve­li­on; Por­to­ca­liu — Pri­mă­rii care chel­tu­ie între 200.000 de lei şi 500.000 de lei pen­tru petre­ce­rea de Reve­li­on; Roşu — Pri­mă­rii care chel­tu­ie pes­te 500.000 de lei pen­tru petre­ce­rea de Reve­li­on.

  Ast­fel, STIRIPESURSE.RO a trans­mis unui număr de 41 de pri­mă­rii din țară urmă­toa­rea soli­ci­ta­re:

  Citiți con­ti­nu­a­rea aici: stiripesurse.ro/arti-tii-romaniei-pe-banii-primariei


   

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele