Ana-Maria Bocai: Interviu cu pianistul Sorin Zlat [VIDEO]

0
468

 

Ana-Maria Bocai: Inter­viu cu pia­nis­tul Sorin Zlat.

UNIVERS CULTURAL: O bio­gra­fie boga­tă, cola­bo­rări în țară, în stră­i­nă­ta­te și pre­mii care repre­zin­tă o recu­noaș­te­re a talen­tu­lui său, pia­nis­tul Sorin Zlat are o carie­ră artis­ti­că ce se dezvol­tă în mod armo­ni­os.

Edu­ca­ția muzi­ca­lă înce­pu­tă în copi­lă­rie, el fiind năs­cut pen­tru fami­lie de muzi­cieni, con­ti­nuă la Uni­ver­si­ta­tea de Muzi­că ”Geor­ge Ene­scu” din Iași, sec­ția cla­ri­net, pen­tru ca apoi să fie mas­te­rand la sec­ția de jazz a Uni­ver­si­tă­ții Națio­na­le de Muzi­că din Bucu­rești, instru­men­tul ales de aceas­tă dată este pia­nul.

În stră­i­nă­ta­te cola­bo­rea­ză de nume sono­re ale aces­tui gen muzi­cal: Chi­ck Corea, Gian­lu­ca Renzi, Gre­gory Por­ter. Joey Ale­xan­der, Lalah Hatha­way, Lee Rite­no­ur, Ravi Col­tra­ne, Bran­ford Mar­sa­lis, Joey Cal­de­ra­z­zo, Tito Puen­te. Chris Pot­ter, Woo­dy Witt. Alex Han, Jeff Bal­lard. În Româ­nia cân­tă ală­tu­ri de: Cătă­lin Milea, Emil Bâzgă, Michel Acker, Alex Man, Sorin Roma­ne­scu, Sebas­ti­an Bur­neci, Lui­za Zan, Nadia Trohin, Iuli­an Nico­lau, Răzvan Cojo­ca­ru, Lau­ren­țiu Ște­fan, Big Band-ul Radio,etc.

Fes­ti­va­lu­ri­le de jazz la care par­ti­ci­pă sunt un atu al cari­e­rei sale, dar îi aduc nume­roa­se pre­mii: Fes­ti­va­lul de Jazz din Jac­k­son­vi­l­le, Flo­ri­da, Izmir Jazz Fes­ti­val, Montre­ux Jazz Fes­ti­val,  Get­xo Jazz Fes­ti­val, Sibiu Jazz Fes­ti­val, Jazz Napo­cen­sis Cluj-Napo­ca, Bucu­rești Jazz Fes­ti­val, Timi­șoa­ra Jazz Fes­ti­val, Gărâ­na Jazz Fes­ti­val, Tul­cea Jazz Fes­ti­val, Csi­ki Jazz Fes­ti­val — Mier­cu­rea Ciuc, Danu­be Jazz Fes­ti­val-Galați, Bacău Jazz Fes­ti­val, Per­ra Fes­ti­val Istan­bul Tur­key, Jazz Hoei­la­art-Bel­gi­um, Enter Muzic Fes­ti­val — Polo­nia, etc.

În anul 2015, în cadrul con­cur­su­lui de intre­pre­ta­re “Jac­k­son­vi­l­le Jazz Pia­no Com­pe­ti­tion“, din Jac­k­son­vi­l­le, Flo­ri­da este câști­gă­to­rul Mare­lui Pre­miu.

Ana-Maria BocaiO expe­rien­ță pro­fe­sio­na­lă boga­tă, nume­roa­se cola­bo­rări în țară și în stră­i­nă­ta­te, pro­iec­te ine­di­te; aș vrea să ne vor­bești des­pre pasiu­nea ta pen­tru muzi­că: ce a fost mai întâi pia­nul sau jazz-ul ? Pia­nul este cel care te‑a adus mai aproa­pe de jazz sau jazz-ul a fost îndem­nul pen­tru a stu­dia pia­nul?

Sorin Zlat: De fapt, cla­ri­ne­tul a fost cel care m‑a adus mai aproa­pe de acest gen de muzi­că, avându‑i ca mode­le încă din copi­lă­rie pe tatăl meu și cele­brul cla­ri­ne­tist de jazz Eddie Daniels. Tatăl meu m‑a sfă­tu­it să stu­diez un instru­ment armo­nic pen­tru a fi capa­bil să impro­vi­zez. Pri­me­le lec­ții de pian le-am pri­mit de la el, după care am înce­put să ascult sin­gur diverși artiști de jazz. Am deve­nit pur și sim­plu auto­di­dact, în para­lel con­ti­nu­ând stu­di­i­le pen­tru cla­ri­net cla­sic. Momen­tul che­ie a venit când, la înscri­e­rea pen­tru mas­te­rat, calea natu­ra­lă de urmat ar fi fost în cadrul sec­ți­ei de cla­ri­net cla­sic, dar m‑am decis să mă înscriu la sec­ția de jazz, con­du­să de dom­nul pro­fe­sor Mir­cea Tibe­ri­an. Acest moment pot spu­ne că a mar­cat înce­pu­tul cari­e­rei mele de pia­nist de jazz. În con­clu­zie, pia­nul a fost res­pon­sa­bil pen­tru carie­ră mea de jaz­zman.

Ana-Maria BocaiÎn jazz mai mult decât în cele­lal­te genuri muzi­ca­le – opi­nia mea- se poa­te impro­vi­za și atunci de mul­te ori lucru­ri­le sunt mult mai cap­ti­van­te pen­tru public. Aș vrea să știu dacă aceas­tă liber­ta­te de expre­sie a însem­nat baza dezvol­tă­rii latu­rii com­po­nis­ti­ce a cari­e­rei tale artis­ti­ce.

Sorin Zlat: Da și nu nea­pă­rat pen­tru că latu­ra com­po­nis­ti­că mi-am dezvoltat‑o și prin stu­di­ul altor genuri muzi­ca­le: muzi­că cla­si­că, muzi­că de film, rock, funk, R&B, latin, fla­men­co etc. Un muzi­cian de jazz că să poa­tă rea­li­za o impro­vi­za­ție (cho­rus) de suc­ces tre­bu­ie, în pri­mul rând, să stă­pâ­neas­că bine toa­te sti­lu­ri­le aces­tui gen, dar să aibă și cunoș­tin­țe din alte genuri muzi­ca­le. Aceas­tă este che­ia suc­ce­su­lui pen­tru un com­po­zi­tor și este un atu pen­tru jaz­zman, pen­tru că noi sun­tem prac­tic com­po­zi­tori spon­tani.

Ana-Maria BocaiCe înseam­nă pen­tru tine fie­ca­re pie­să com­pu­să, care este sur­sa de inspi­ra­ție și cum sunt ele pri­mi­te de către publi­cul iubi­tor de de muzi­că.

Sorin Zlat: Fie­ca­re pie­să com­pu­să este o bucă­ți­că din puz­z­le-ul vie­ții mele având că sur­se de inspi­ra­ție fami­lia, medi­ul soci­al, călă­to­ri­i­le în diver­se țări și con­tac­tul cu dife­ri­te cul­turi, pre­cum și pro­pri­i­le stări sufle­tești. Aș putea spu­ne că sunt sur­prins de o fru­moa­să reac­ție a publi­cu­lui. Am sim­țit asta de mul­te ori dato­ri­tă ener­gi­ei pozi­ti­ve care o pri­mesc de la ascul­tă­tori.

Ana-Maria Bocai: În pri­mă­va­ra aces­tui an urmea­ză să lansezi un nou CD cu muzi­ca pro­prie, dar știu că nu este sin­gu­rul pe care l‑ai edi­tat. Vor­beș­te-ne des­pre ele, des­pre nou­tă­ți­le pe care acest le adu­ce acest nou album, care sunt dife­ren­țe­le din­tre cele două albu­me cu muzi­că com­pu­să de tine.

Sorin Zlat: Îna­in­te de a poves­ti des­pre noul album “The Land of Dreams”, am putea înce­pe să vor­bim des­pre albu­mul „Endu­ran­ce”. Este pri­mul meu album pe care l‑am lan­sat în vara anu­lui 2015, în for­mu­lă de trio și solo (pian, con­tra­bas și tobe). Pen­tru acest disc am încer­cat să poves­tesc prin muzi­că cele mai sem­ni­fi­ca­ti­ve momen­te pe care le-am tră­it încă din copi­lă­rie, ado­les­cen­ță și matu­ri­ta­te ală­tu­ri de fami­lia mea.

Pen­tru cel de-al doi­lea album m‑am hotă­rât să fiu un pic mai “ego­ist” și să com­pun pie­se care mă carac­te­ri­zea­ză că indi­vid și artist. Albu­mul se va inti­tu­la “The Land of Dreams” și va con­ți­ne com­po­zi­ții pro­prii. Pen­tru acest album voi cola­bo­ra cu diverși artiști români și inter­națio­nali cu care am avut oport­u­ni­ta­tea să lucrez în ulti­mii trei ani. Tema­ti­că albu­mu­lui este cen­tra­tă pe evo­lu­ția per­so­na­lă că artist și con­ți­ne ele­men­te care m‑au atras muzi­cal încă din copi­lă­rie, dar pe care le-am dezvol­tat căpă­tând atât expe­rien­ță cât și edu­ca­ție muzi­ca­lă. Ori­ce copil, când se gân­deș­te la o even­tu­a­lă mese­rie, la vii­to­rul sau, se visea­ză în anu­mi­te ipos­ta­ze.

Eu m‑am hră­nit cu vise­le cre­a­te, ascul­tând dife­riți artiști și acum, le-am trans­for­mat într‑o rea­li­ta­te muzi­ca­lă, infu­zân­du-le cu sti­lul meu pro­priu. Până am ajuns să mă dedic com­plet jaz­zu­lui, am coche­tat și cu alte sti­luri de muzi­că, pre­cum funk, rock, muzi­că cla­si­că, pop, R&B, lati­no, afro-cuban, fla­men­co, influ­en­țe care se regă­sesc în com­po­zi­ți­i­le de pe acest album. Aș dori să evi­den­țiez că, acest album, con­ți­ne o pie­să prin care am dorit să trag un sem­nal de alar­mă uma­ni­tă­ții. Pie­să este inti­tu­la­tă “Invo­lu­tion” și expri­mă îngri­jo­ra­rea față de dezvol­ta­rea teh­no­lo­gi­ei și regre­sa­rea rela­ți­i­lor inte­ru­ma­ne; dis­pa­ri­ția sto­fei uma­ne, sfâși­a­tă de robo­ti­za­re. Din aceas­tă cau­ză, majo­ri­ta­tea copi­i­lor din ziua de azi nu mai visea­ză, nu mai au țeluri, cu toa­te că dis­pun de resur­se mult mai boga­te decât cele ale gene­ra­ți­i­lor ante­ri­oa­re.

Ana-Maria Bocai: Cu sigu­ran­ță ca în ori­ce dome­niu din artă exis­tă un public fidel, însă totuși cred că influ­en­țe­le cul­tu­ra­le spe­ci­fi­ce unui popor sunt cele care își pun ampren­ta asu­pra recep­tă­rii unui anu­mit gen muzi­cal. Din acest punct de vede­re cum se ascul­tă jazz-ul în Româ­nia și în stră­i­nă­ta­te, în țări în care el pre­zin­tă o notă apar­te, fiind o tră­să­tu­ră spe­ci­fi­că în cul­tu­ra ace­lor popoa­re.

Sorin Zlat: Într-ade­văr publi­cul este dife­rit în Româ­nia față de cel din Ame­ri­ca sau res­tul Euro­pei. Nu avem o tra­di­ție foar­te boga­tă în acest gen de muzi­că, dar am obser­vat că, de la an la an, audien­ță creș­te, comu­ni­ta­tea de jazz este mai uni­tă și apar nume­roa­se fes­ti­va­luri de jazz la care am avut bucu­ria să fiu invi­tat. Ceea ce nu cred că dife­ră, chiar dacă în sala sunt zece sau sute de oameni, este ener­gia pe care o trans­miți. Dacă într-ade­văr ești un mesa­ger sin­cer al jaz­zu­lui, ascul­tă­to­rii te pot înțe­le­ge în ori­ce colț al lumii.

Ana-Maria Bocai: Curând vei înce­pe un tur­neu, în care ală­tu­ri de cole­gii din țară par­ti­ci­pă și muzi­cieni din stră­i­nă­ta­te. Cum s‑a năs­cut acest pro­iect, cine sunt cei care îi dau via­ță și care este obiec­ti­vul pe care îl dorești atins?

Sorin Zlat: Acest pro­iect a luat fiin­ță din dorin­ța de a lan­sa al doi­lea album, “The Land of Dreams”. Pen­tru acest album cola­bo­rez cu diverși muzi­cieni națio­nali și inter­națio­nali dema­rând o serie de con­cer­te în țară și în stră­i­nă­ta­te. Tur­ne­ul pe care îl voi sus­ți­ne în Româ­nia înce­pând cu dată de 17 ianu­a­rie, va fi ală­tu­ri de Gianni Gagli­ar­di – saxo­fon (ES), Gian­lu­ca Renzi – con­tra­bas (NY), și Iuli­an Nico­lau – tobe (RO). Ulti­mul con­cert al aces­tui tur va avea loc pe data de 24 ianu­a­rie la Sala Arcub din Bucu­rești unde vă invi­tăm cu drag. Aceas­tă serie de con­cer­te pen­tru pro­mo­va­rea albu­mu­lui va con­ti­nua în vii­tor cu cei­lalți muzi­cieni cu care voi înre­gis­tra pe acest disc: Mike­le Monto­lli (IT), Andy Trim (UK), Woo­dy Witt (USA), Daniel Craig (USA), Daniel Dufo­ur (USA), Micha­el Acker (RO), Lau­ren­țiu Ște­fan (RO), Răzvan Coja­nu (RO). Obiec­ti­vul meu este să evi­den­țiez prin aceas­tă cola­bo­ra­re cu artiști națio­nali și inter­națio­nali că muzi­că este lim­ba­jul uni­ver­sal care ne conec­tea­ză indi­fe­rent din care colț al lumii pro­ve­nim. Într‑o lume domi­na­tă de teh­no­lo­gie în care rela­ți­i­le inte­ru­ma­ne se disi­pea­ză pe zi ce tre­ce, muzi­că încă ne mai poa­te aju­tă să sal­văm uma­ni­ta­tea.

Ana-Maria Bocai: Vor­bind des­pre muzi­cie­nii cu care ai cola­bo­rat: cu cine ai ale­ge să lucrezi din nou și care sunt ace­ia care ți-au mar­cat în mod bene­fic carie­ra?

Sorin Zlat: Pre­țu­iesc fie­ca­re cola­bo­ra­re pe care am avut‑o, pen­tru că toa­te au con­tri­bu­it la carie­ră și evo­lu­ția mea că artist. Ar fi nedrept să men­țio­nez doar câte­va nume. În schimb, aș dori pe aceas­tă cale să le mul­țu­mesc tutu­ror celor care au făcut par­te din călă­to­ria mea că muzi­cian de jazz, sus­ți­nă­tori și cri­tici, în mod egal.

Ana-Maria Bocai: Cu sigu­ran­ță, lucrezi deja la noi pro­iec­te. În măsu­ra în care se poa­te, dez­vă­lu­ie-ne câte­va deta­lii des­pre aces­te eve­ni­men­te vii­toa­re.

Sorin Zlat: În urmă cu un an, am înce­put o sta­giu­ne luna­ră de jazz în cadrul Filar­mo­ni­cii “Paul Con­stan­ti­ne­scu” din Plo­iești, în for­mu­lă de trio, ală­tu­ri de Lau­ren­țiu Ște­fan – tobe și Răzvan Coja­nu – con­tra­bas. În fie­ca­re lună ne pro­pu­nem să adu­cem un invi­tat pen­tru a crea tema­tici dife­ri­te de la un con­cert la altul. Vreau să îi mul­țu­mesc pe aceas­tă cale dom­nu­lui direc­tor Vlad Mate­es­cu pen­tru că a faci­li­tat înfi­in­ța­rea aces­tui depar­ta­ment de jazz, în cadrul filar­mo­ni­cii, care este unic în țară.

O altă pasiu­ne de a mea m‑a deter­mi­nat să ini­țiez un nou pro­iect care con­ți­ne aran­ja­men­te pen­tru orches­tra sim­fo­ni­că, com­bo de jazz și soliști. Fiind foar­te pasio­nat de muzi­că de film am reorches­trat pie­se cele­bre pre­cum “Cine­ma Para­di­so”, “Once Upon A Time în Ame­ri­ca”. Cu acest pro­iect deja am con­cer­tat la Filar­mo­ni­ca “Miha­il Jora” din Bacău și anul aces­ta va urmă o serie de con­cer­te cu filar­mo­ni­ci­le din țară. Mi-am pro­pus să reorches­trez și câte­va din com­po­zi­ți­i­le pro­prii pen­tru orches­tra sim­fo­ni­că. Aceas­tă va fi o pre­gă­ti­re pen­tru urmă­to­rul album care va fi cu orches­tra sim­fo­ni­că.

Un ultim pro­iect pe care aș dori să îl men­țio­nez este “Gro­o­ve Gar­den” și care repre­zin­tă o altă pasiu­ne pe care am reu­șit să o aduc la rea­li­ta­te. Este un pro­iect de jazz-funk ce reu­neș­te muzi­cieni expe­ri­men­tați, cunos­cuți pe sce­nă jazz-ului româ­nesc și inter­națio­nal. Sti­lu­ri­le pe care le abor­dea­ză gru­pul sunt: Gos­pel, Funk, R&B, Soul, Fusion etc., reper­to­ri­ul fiind for­mat din pie­se reorches­tra­te de la artiști cele­bri pre­cum: Gre­gory Por­ter, Ear­th Wind And Fire, Ste­vie Won­der, Lalah Hatha­way, pre­cum și com­po­zi­țiîi pro­prii. Tru­pa s‑a bucu­rat până acum de pre­zen­țe în fes­ti­va­luri pre­cum: Câm­pi­na Jazz Fes­ti­val, Danu­be Jazz Fes­ti­val și nume­roa­se clu­buri de jazz din țară. Urmea­ză să par­ti­ci­păm anul aces­ta în nume­roa­se fes­ti­va­luri din țară și să rea­li­zăm albu­mul de debut.

Arti­co­lul a fost publi­cat în universcultural.ro. Autor: Ana-Maria Bocai.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 13 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele