Ana-Maria Bocai: Eminescu trăieşte în noi

0
307

Ana-Maria Bocai: Eminescu trăieşte în noi.

Emi­ne­scu tră­ieş­te în fie­ca­re din noi,
Năs­cut dintr‑o stea, menit să adu­că lumi­nă,
E gla­sul aces­tui neam cu dorinți şi nevoi,
Pur­tând pes­te timp iubi­rea divi­nă.

Emi­ne­scu sun­tem noi, împli­nind dra­gos­tea,
Pe o gea­nă de lună țesând o poves­te,
Sun­teți voi amân­doi, ple­cați pe o stea,
Fără să dați lumii de ves­te.

Emi­ne­scu e marea cu cân­te­cul ei,
Cu țăr­mul tăcut ce mereu îl aşteap­tă,
E che­ma­re de înger, de demon, de zeu,
E valul ce poar­tă cora­bia noas­tră.

Emi­ne­scu este frea­măt de codru bătrân,
Sub bol­ta de ste­le pli­nă,
În rouă se-adu­nă ziua de ieri
Şi dorul de el ni‑l ali­nă.

Ana-Maria Bocai:

Sunt jurist, publi­cist și poet, dar cea mai impor­tan­tă pen­tru mine este natu­ra uma­nă, acel motor al fru­mo­su­lui pe care îl caut în artă și oameni. Între­bări, cu sigu­ran­ță, avem toți, răs­pun­su­ri­le încer­căm să le găsim împre­u­nă. Nimic nu este mic sau neim­por­tant, atunci când dorin­ța de a cunoaș­te este mare. Aici sau ori­un­de, pe acest pământ, va exis­ta mereu o “voce”, ce va însem­na o epo­că.


Alte arti­co­le sem­na­te de Ana-Maria Bocai și publi­ca­te cu drag în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, vă reco­man­dăm aici.


Man­ga­lia News, 15 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply