Ambasadorul David Saranga, poveste impresionantă de viață! [VIDEO]

0
410

Amba­sa­do­rul David Saran­ga, poves­te impre­sio­nan­tă de via­ță! Noul amba­sa­dor al Isra­e­lu­lui în Româ­nia, David Saran­ga, la Sin­te­za zilei: „Pri­mul meu scop este să țin rela­ţi­i­le strân­se din­tre Româ­nia şi Isra­el”.

David Saran­ga, noul amba­sa­dor al Isra­e­lu­lui la Bucu­rești, a fost invi­ta­tul lui Mihai Gâdea, marți sea­ra, la Sin­te­za zilei.

David Saran­ga și‑a pre­gă­tit într-un mod ine­dit veni­rea la post, în Bucu­rești. El a fost fil­mat într-un mate­ri­al video în care vor­beș­te coe­rent și corect gra­ma­ti­cal în lim­ba româ­nă.

Bună ziua, mă numesc David Saran­ga şi sunt noul amba­sa­dor al Isra­e­lu­lui în Româ­nia. Româ­nia are un loc impor­tant în ini­ma mea. Aici am înce­put carie­ra diplo­ma­ti­că, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceam­ba­sa­dor al Isra­e­lu­lui.

Acum, după o lun­gă carie­ră diplo­ma­ti­că, mă întorc în Româ­nia de care, de fapt, nu m‑am des­pă­rţit nici­o­da­tă. Amin­ti­ri­le, cul­tu­ra, pri­e­te­nii şi lim­ba româ­nă m‑au însoţit până în ziua de astăzi”, s‑a pre­zen­tat noul amba­sa­dor al Isra­e­lu­lui în Româ­nia.

Amba­sa­do­rul Saran­ga, poves­te impre­sio­nan­tă de via­ță

David Saran­ga, noul Amba­sa­dor al Isra­e­lu­lui, a învă­țat româ­neș­te îna­in­te de a sosi în Româ­nia.

Îna­in­te să vin în Româ­nia, am învă­țat lim­ba. Am avut o pro­fe­soa­ră cu care am învă­țat în fie­ca­re zi cam cinci ore, pen­tru o peri­oa­dă de cinci luni, după ce am venit aici. Am fost la Cluj două săp­tămâni, unde am vor­bit numai româ­neș­te, apoi am intrat în sce­nă și am înce­put să lucrez”, a dez­vă­lu­it el, marți sea­ra, la Ante­na 3.

Cine e David Saran­ga

Saran­ga a fost con­si­li­er pen­tru poli­ti­că exter­nă al pre­șe­din­te­lui isra­e­li­an Reu­ven Riv­lin. Publi­ca­ția The Jewish Chro­ni­cle l‑a des­cris pe diplo­mat ca o „per­soa­nă ale cărei cam­pa­nii rebran­du­iesc Isra­e­lul”.

Saran­ga a fost pri­mul diplo­mat care a imple­men­tat ini­ția­ti­ve­le guver­na­men­ta­le de tip Web 2.0, inclu­siv pri­mul blog ofi­ci­al al unei țări, pagi­na My Spa­ce, un canal You­tu­be, o pagi­nă Face­bo­ok și un blog poli­tic.

Saran­ga s‑a năs­cut la 18 febru­a­rie 1964 la Tel Aviv și a fost, prin­tre alte­le, șeful Depar­ta­men­tu­lui de Legă­tu­ră cu Par­la­men­tul Euro­pean în cadrul Amba­sa­dei Isra­e­lu­lui la Bru­xe­l­les, a mai fost con­sul pen­tru afa­ceri publi­ce și media al Isra­e­lu­lui în Sta­te­le Uni­te, a fost res­pon­sa­bil pen­tru ima­gi­nea Isra­e­lu­lui în SUA și a fost per­soa­na de legă­tu­ră a Isra­e­lu­lui cu pre­sa ame­ri­ca­nă.

David Saran­ga: „Mă întorc în Româ­nia, țară de care, de fapt, nu m‑am des­păr­țit nici­o­da­tă”.

Vă invi­tăm să urmă­riți con­ti­nu­a­rea inter­vi­u­lui, cu VIDEO, pe antena3.ro/actualitate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply