ALEXANDRU GHINEA, PICTORUL MĂRII [galerie FOTO]

  1
  639

  ALEXANDRU GHINEA, PICTORUL MĂRII.

     Ale­xan­dru Ghi­nea: ”Am indra­git pic­tu­ra inca din copi­la­rie, cand am avut oca­zia sa vizi­tez un Muzeu de Arta cu scoa­la. De atunci am ince­put timid sa fac dese­ne, iar apoi am pus si culoa­re. Fiind nas­cut aproa­pe de malul Duna­rii in comu­na Bis­tri­ta, jude­țul Mehe­din­ti, am vazut vapoa­re­le cir­cu­land pe Duna­re si mari­na­rii in por­tul Seve­rin, indra­gind de atunci via­ta de mari­nar, ceea ce s‑a mate­ria­li­zat mai tar­ziu, fiind absol­vent al Sco­lii de Mai­stri de Mari­na Con­stan­ta, dupa absol­vi­rea celor 12 cla­se de Liceu la Tur­nul Seve­rin.

     Avand che­ma­re spre a pic­ta, am ince­put sa pic­tez in tim­pul liber nave­le mili­ta­re din Mari­na Mili­ta­ra, afla­te in por­tul mili­tar Man­ga­lia. Asa am ince­put sa stu­diez in par­ti­cu­lar ca auto­di­dact teh­ni­ca de a pic­ta, raman­ad la pic­tu­ra in ulei pe panza.

     Am avut pri­le­jul de a obti­ne un curs de pic­tu­ra anul 2 de la facul­ta­tea BELA ARTE BUCURESTI si a‑l cunoas­te si inva­ta de la pic­to­rul de mari­na VALENTIN  DONICI.

     Con­si­de­rand ca arta rea­li­za­ta de mine ar putea impre­sio­na vizi­ta­to­rul, am intrat in U.A.P. Con­stan­ta in anul 2013, iar in anul 2015 am for­mat, cu o par­te din artis­tii de la U.A.P. Con­stan­ta, Aso­ci­a­tia ARTISTI DOBROGENI, unde avem o boga­ta acti­vi­ta­te expo­zi­tio­na­la.

     Ca pic­tor, am avut expo­zi­tii per­so­na­le la: Muze­ul de Isto­rie al Arma­tei din Bucu­res­ti in 2014,  Muze­ul de Mari­na Con­stan­ta, in 2015, 2016 si 2017, 2018, la Muze­ul de Arta din Sha­bla, in Bul­ga­ria — 2014, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia — 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Bibli­o­te­ca jude­tea­na Con­stan­ta I.N. Roman — 2017, 2018.

     Expo­zi­tii de grup cu mem­brii U.A.P. Con­stan­ta si cu mem­brii Artisti Dobro­geni, in fie­ca­re an din 2013, avand in medie cate 2–4 expo­zi­tii pe an. Am par­ti­ci­pat la con­cur­sul de pic­tu­ra mari­na Dimi­trie Stiu­bei, obti­nand pre­mii 1, in anul 2015 si 2016 si pre­mi­ul 2, in anul 2014, 2015.

     Am par­ti­pat in taba­ra de cre­a­tie din Crai­o­va in anii 2014, 2015, 2016 si la Taba­ra de cre­a­tie artis­ti­ca Aiud, in 2018. Pre­zent in mul­te revis­te de spe­cia­li­ta­te, cu lucra­ri­le mele — 2017, 2018, de ase­me­nea in car­tea ”MANGALIA PRIN VIZIUNEA PICTORILOR”, in anul 2018.

     Lucrari in colec­tii par­ti­cu­la­re din tara si strai­na­ta­te — Ger­ma­nia, Fran­ta, SUA, Bul­ga­ria, Ita­lia. Invi­tat in nume­roa­se emi­siuni tele­vi­za­te, la Nept­un TV, Lito­ral TV, Ante­na TV.

     Pre­zent per­ma­nent, in Par­la­men­tul Roma­niei, cu lucra­rea ”Bri­cul Micea”, cu dim. 90/60 cm si in Sta­tul major al Mari­nei Mili­ta­re Bucu­res­ti, cu lucra­rea ”Bri­cul Mir­cea”, cu dimen­siu­nea de 2 metri pe 1,30 m.

     Cei care au vor­bit des­pre expo­zi­ti­i­le mele de pic­tu­ra, de mul­te ori m‑au numit ”Aiva­zo­vschi de Roma­nia” sau au amin­tit de Marea ”Ghi­neas­că”, afir­ma­tie pe care‑o con­si­der cea mai corec­ta, cu refe­ri­re la tablo­u­ri­le mele mari­ne.

    “Pic­to­rul Valen­tin Donici spu­nea, pe bună drep­ta­te: ”Numai cei care au fost pe mare, pot pic­ta marea”. Eu îl com­ple­tez și spun – ”Numai cei care au înghi­țit apă de mare și prin pori, transpi­ră artă mari­nă, încât fură liniș­tea sufle­teas­că a pri­vi­to­ru­lui luat de valul pic­tat”.

     Devi­za mea in pic­tu­ra este: ”TERMIN TABLOUL, ATUNCI CAND SIMT CA SUNT PURTAT DE VAL, PRIVINDU‑L”.

  GALERIE FOTO:

     Pen­tru comenzi de tablo­uri, puteți să‑l sunați direct pe artis­tul plas­tic Ale­xan­dru Ghi­nea, la tele­fon: 0724.206.867.


  Man­ga­lia News, Mier­curi, 02.01.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  1 COMENTARIU

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele