ALEGE CARIERA MILITARĂ!
  Până la 1 martie au loc recrutări pentru învățământul universitar, postliceal și liceal militar

  0
  1043

  Recru­ta­re MApN: ⏳Te-ai hotă­rât? Acțio­nea­ză!

   🔎 Citeș­te cu aten­ție, până la capăt, anun­țul urmă­tor:

  Până la 1 mar­tie au loc recru­tări pen­tru învă­țămân­tul uni­ver­si­tar, pos­tli­ceal și liceal mili­tar.

  Mai mul­te infor­ma­ții și con­si­li­e­re puteți găsi la biro­u­ri­le infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tre­lor mili­ta­re jude­țe­ne și de sec­tor, unde tre­bu­ie să vă pre­zen­tați cu car­tea de iden­ti­ta­te și încre­de­re în per­so­na­lul recr­u­tor. Pen­tru lice­ul mili­tar, mer­geți cu unul din­tre părinți sau tuto­re­le legal.
  📝Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le aici: https://goo.gl/nduabh

  🆗Pen­tru admi­te­rea în învă­țămân­tul uni­ver­si­tar mili­tar de for­ma­re a ofi­țe­ri­lor (cu dura­ta între 3 și 6 ani) se pot înscrie ele­vii din cla­se­le a XII‑a, pre­cum și tine­rii care sunt absol­venți de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pen­tru piloți) în anul 2019.

  🆒Pen­tru admi­te­rea în învă­țămân­tul pos­tli­ceal mili­tar de for­ma­re a maiș­tri­lor mili­tari (cu dura­ta de 2 ani) se pot înscrie ele­vii din cla­se­le a XII‑a, pre­cum și tine­rii care sunt absol­venți de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.

  🆓Pen­tru admi­te­rea în învă­țămân­tul pos­tli­ceal mili­tar de for­ma­re a sub­o­fi­țe­ri­lor (cu dura­ta de 1 an) se pot înscrie:
  — soldații/gradații pro­fe­si­o­niști care sunt absol­venți de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at (sau care vor face dova­da obți­ne­rii diplo­mei până la con­cur­sul de admi­te­re) și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019, cu o vechi­me în ser­vi­ciu de cel puțin 2 ani până la data orga­ni­ză­rii con­cur­su­lui de admi­te­re și cali­fi­ca­ti­vul cel puțin ”Bun” în apre­ci­e­rea de ser­vi­ciu din ulti­mii 2 ani;
  — ele­vii din cla­se­le a XII‑a și tine­rii care sunt absol­venți de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.

  🔠Pen­tru cole­gi­i­le națio­na­le mili­ta­re (licee mili­ta­re cu spe­cia­li­za­re mate­ma­ti­că-infor­ma­ti­că și dura­ta de 4 ani) se pot înscrie ele­vii din cla­se­le a VIII‑a sau absol­ven­ții care nu au fost înma­tri­cu­lați într‑o uni­ta­te de învă­țământ liceal sau pro­fe­sio­nal, cu vâr­sta de cel mult 16 ani împli­niți în anul 2019.

  ❗Insti­tu­ți­i­le și uni­tă­ți­le de învă­țământ mili­tar pen­tru care puteți opta sunt urmă­toa­re­le:

  🔷Învă­ţămân­tul uni­ver­si­tar mili­tar de licen­ță:
  1. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRENICOLAE BĂLCESCU”, Sibiu (3 ani)
  2. ACADEMIA FORŢELOR AERIENEHENRI COANDĂ”, Bra­șov (3 ani)
  3. ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Con­stan­ța (4 ani)
  4. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”Fer­di­nand I”, Bucu­rești (4 ani)
  5. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR, Bucu­rești (6 ani) — prin Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Carol Davi­la”, Bucu­reşti, şi Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie din Târ­gu Mureş
  6. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, Bucu­rești (3 ani)

  🔷Învă­țămân­tul POSTLICEAL mili­tar de for­ma­re a maiș­tri­lor mili­tari și sub­o­fi­țe­ri­lor:
  1. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTREBASARAB I”, Piteşti.
  2. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR AERIENETRAIAN VUIA”, Boboc.
  3. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALEAMIRAL ION MURGESCU”, Con­stan­ța.

  🔷Învă­țământ LICEAL mili­tar:
  1. COLEGIUL MILITAR NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, Brea­za
  2. COLEGIUL MILITAR NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE”, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc
  3. COLEGIUL MILITAR NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Alba-Iulia
  4. COLEGIUL MILITAR NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”, Crai­o­va
  5. COLEGIUL MILITAR NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Con­stan­ța

  ✴️Selec­țio­na­rea can­di­da­ți­lor recru­tați con­stă în sus­ți­ne­rea unor pro­be psi­ho­lo­gi­ce și fizi­ce. Fie­ca­re can­di­dat recru­tat va fi pla­ni­fi­cat pen­tru par­cur­ge­rea pro­be­lor de selec­ție și va fi anun­țat cu pri­vi­re la data pre­zen­tă­rii la cen­trul zonal de selec­ție și orien­ta­re de care apar­ți­ne. Deta­lii obți­neți de la per­so­na­lul recr­u­tor, la înscri­e­re.

  Ori­ce alte infor­ma­ții puteți obține de la biro­u­ri­le infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tre­lor mili­ta­re jude­țe­ne și de sec­tor de care apar­ți­neți cu domi­ci­li­ul. Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le aici: https://goo.gl/nduabh

  Foto: MApN
  #Arma­ta­Ro­mâ­ni­ei #Arma­ta #MApN #recru­ta­re #carie­ra­mi­li­ta­ra


  Man­ga­lia News, 4 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply