Ziua Națională a României, la Mangalia. Centenarul Marii Uniri, în imagini

  0
  545

  Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, la Man­ga­lia. Cen­te­na­rul Marii Uniri, în ima­gini.

  Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei a fost săr­bă­to­ri­tă, la Man­ga­lia, prin­tr-un cere­mo­n­i­al mili­tar și reli­gi­os, în Pia­ţa Repu­bli­cii din loca­li­ta­te. La eve­ni­ment, au par­ti­ci­pat zeci de mili­tari ai Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, ofi­ţeri activi, în retra­ge­re şi rezer­vă, pri­ma­rul ora­şu­lui, sena­tori, dar şi repre­zen­tanţi ai auto­ri­tă­ţii loca­le, pre­cum şi nume­roși cetă­ţeni.

  Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te Zilei Naţio­na­le au debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. În cadrul cere­mo­n­i­ei, corul de copii “Cal­la­tis”, con­dus de prof. Tra­ian Broas­că, recent meda­li­at cu argint la Fes­ti­va­lul Coral Inter­na­ţio­nal „Porec-Croa­tia”, a into­nat Imnul Româ­ni­ei.

  Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑au evo­cat momen­te­le impor­tan­te ale Marii Uni­rii de la 1 Decem­brie 1918. ”Cele­brăm, astăzi, împre­u­nă, 1 Decem­brie – Ziua de suflet a tutu­ror româ­ni­lor, un veac de la înfăp­tu­i­rea Marii Uniri- un secol de liber­ta­te și uni­ta­te a popo­ru­lui nos­tru în spa­ți­ul euro­pean.

  La 100 de ani de la Marea Adu­na­re Națio­na­lă de la Alba Iulia, care cons­fin­țea uni­rea Transil­va­niei cu Româ­nia, putem afir­ma că pro­ce­sul de înfăp­tu­i­re a Marii Uniri a fost și va rămâ­ne pagi­na cea mai fru­moa­să a isto­ri­ei româ­nești, măre­ția ei con­stând în fap­tul că desă­vâr­și­rea uni­tă­ții națio­na­le a fost fap­ta isto­ri­că a între­gii națiuni româ­ne”, este decla­ra­ția din Ordi­nul minis­tru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le, citit de coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­do­rul Petri­că Pâr­vu.

  Pe par­cur­sul fes­ti­vi­tă­ți­lor, s‑au depus coroa­ne şi jer­be de flori din par­tea ofi­ci­a­li­tă­ţi­lor şi a cetă­ţe­ni­lor ora­şu­lui și a avut loc para­da mili­ta­ră a Deta­şa­men­tu­lui de Onoa­re al Gar­ni­zoa­nei. Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te săr­bă­to­ri­rii Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei s‑au înche­iat cu un spec­ta­col sus­ți­nut de cola­bo­ra­tori ai Cer­cu­lui Mili­tar, apre­ciat de audien­ța din pia­ță. După cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, toți cei pre­zenți au ser­vit o por­ție din tra­di­țio­na­la faso­le cu câr­nați, ofe­ri­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia.

  GALERIA FOTO, în editiadesud.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele