Un elev de 17 ani din Cugir, județul Alba, a câștigat concursul „Cum vezi România în următorul secol?”

  0
  299

  Con­cur­sul „Cum vezi Româ­nia în urmă­to­rul secol?” a ajuns la final.

  Occi­den­tul Româ­nesc și‑a pro­vo­cat citi­to­rii cu un nou con­curs, menit să cele­bre­ze Cen­te­na­rul Marii Uniri. Adre­sat tutu­ror vâr­ste­lor și cate­go­ri­i­lor soci­a­le, con­cur­sul a pro­pus tema: „Cum vezi Româ­nia în urmă­to­rul secol?” Din cele 57 de lucrări sosi­te pe adre­sa redac­ți­ei, am selec­tat un mate­ri­al sub for­ma unui eseu, con­form soli­ci­tă­rii cerin­țe­lor con­cur­su­lui, pen­tru pre­mi­ul II și patru mate­ri­a­le pen­tru men­țiuni.

  Ese­ul este sem­nat de un elev de 17 ani din loca­li­ta­tea Cugir, jude­țul Alba, Româ­nia. Pre­mi­ul I și III, din păca­te, nu se acor­dă, nici­u­nul din­tre mate­ri­a­le­le trans­mi­se pe adre­sa redac­ți­ei nere­u­șind să întru­neas­că toa­te cri­te­ri­i­le juri­u­lui eva­lu­a­tor și punc­ta­jul nece­sar.

  Pre­mii:
  Pre­mi­ul IIGavra Raul Gabriel, 17 ani, elev la Cole­gi­ul Teh­nic „Ion D. Lăză­res­cu” din Cugir, jude­țul Alba, Româ­nia.

  Men­țiuni:
  1. Cris­ti­na Iri­mia, 42 de ani, asis­tent medi­cal gene­ra­list, Nür­n­berg, Ger­ma­nia,
  2. Mihai Cris­tea, 51 de ani, ope­ra­tor Oran­ge, Valen­cia, Spa­nia,
  3. Dori­na Pave­liuc, 28 de ani, teh­ni­cian den­tar, Dej, jude­țul Cluj, Româ­nia,
  4. Ioa­na Dobre, 37 de ani, taxi­me­trist, Bar­ce­lo­na, Spa­nia.

  Mul­țu­mim tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor!

  O per­spec­ti­vă asu­pra vii­to­ru­lui Româ­ni­ei – Pre­mi­ul II.

  Tre­cu­tul nu poa­te pieri, căci vii­to­rul se va naș­te prin el.” După cum ne amin­teș­te și Ana­to­le Fran­ce, lau­re­at al Pre­mi­u­lui Nobel pen­tru Lite­ra­tu­ră, vii­to­rul tre­bu­ie să fie con­stru­it prin cunoaș­te­rea tre­cu­tu­lui, ast­fel ne vom cunoaș­te cali­tă­ți­le și punc­te­le sla­be, ceea ce tre­bu­ie să ree­va­luăm și să punem în lumi­nă. În plus, prin memo­ria noas­tră isto­ri­că, o să reu­șim să ne dăm sea­ma cât de con­ști­enți sun­tem de valo­ri­le uni­ver­sal vala­bi­le, de ceea ce ne con­stru­ieș­te men­tal și sufle­tesc, de esen­ța uma­nu­lui. Pen­tru că ade­vă­ra­tă valoa­re are ide­ea, nu for­ma. Din min­te por­nesc toa­te și pri­mesc for­mă mate­ria­lă. Dacă nu am avea toa­te aces­te con­struc­ții com­ple­xe, am fi doar niș­te făp­turi bipe­de, vul­ne­ra­bi­le, baza­te pe ins­tinc­te și con­su­ma­toa­re inu­ti­le, ani­ma­le infe­ri­oa­re.

  Per­spec­ti­va per­so­na­lă asu­pra urmă­to­ru­lui secol tin­de să fie una opti­mis­tă. De ce? În jurul nos­tru pare că se învâr­te o lume a pesi­mis­mu­lui, o lume în care jude­ca­rea minu­ți­oa­să și aspră este un ide­al, auto­iro­nia este devi­za popo­ru­lui român – pare că sun­tem cei din urmă la toa­te capi­to­le­le. Ne hră­nim pesi­mis­mul prin exa­ge­rări ale situ­a­ți­ei rea­le și prin pasi­vi­ta­te. Toa­tă aceas­tă ima­gi­ne este una cre­a­tă mult prin men­tal. Iar aceas­tă schim­ba­re mult dori­tă se rea­li­zea­ză tot prin pute­rea gân­du­lui, dar prin pune­rea accen­tu­lui pe con­ști­en­ti­za­re, apro­fun­da­re și lua­re de ati­tu­di­ne. Dacă nu înce­pem să fim tot mai impli­cați în toa­te subiec­te­le de inte­res gene­ral, vom fi mereu fiii igno­ran­ței și ai regre­su­lui eco­no­mic.

  Dar să nu ne lăsăm cuprinși de admi­ra­ția unor uto­pii, de mode­le ale ipo­cri­zi­ei con­sec­ven­te; ati­tu­di­nea noas­tră tre­bu­ie să fie echi­li­bra­tă. Situ­a­ția eco­no­mi­că este un fac­tor impor­tant, dar să nu uităm de cul­ti­va­rea unor valori mora­le, de o reîn­su­fle­ți­re a națiu­nii. Întot­dea­u­na aler­găm spre vise deșar­te, spre satis­fa­ce­rea nevo­i­lor pro­prii și nu punem preț pe satis­fa­ce­rea cere­ri­lor colec­ti­ve. Din per­spec­ti­va mea, baza­tă pe tre­cut și pre­zent, poli­ti­că și isto­rie, Româ­nia se orien­tea­ză bine și se va reu­și con­sti­tu­i­rea unei soci­e­tăți care va pro­gre­sa mai mult eco­no­mic, ati­tu­di­nea tine­rei gene­ra­ții fiind favo­ra­bi­lă, tot mai accen­tu­a­tă și dis­pu­să să urmeze aceas­tă direc­ție.

  Con­tac­tul din­tre români și cele­lal­te țări va fi un aju­tor în clă­di­rea unui vii­tor mai bun pen­tru Româ­nia. Din păca­te, un efect al ten­din­țe­lor actu­a­le este că soci­e­ta­tea româ­neas­că este ispi­ti­tă și înce­pe să se înde­păr­te­ze de une­le din­tre ade­vă­ra­te­le valori mora­le, nu în tota­li­ta­te, dar într‑o pro­por­ție sem­ni­fi­ca­ti­vă. Deși omul tin­de spre rău, rea­li­ta­tea și ade­vă­rul vor dis­tru­ge ori­ce urmă de îndo­ia­lă și fal­se­le valori, aces­tea fiind pro­mo­va­te tot mai mult și în sfe­re de acti­vi­ta­te impor­tan­te.

  Pen­tru a avea o ima­gi­ne cât mai com­ple­tă des­pre noi și vii­to­rul nos­tru, tre­bu­ie să accen­tuăm tră­să­tu­ri­le por­tre­tu­lui națio­nal. Se pune pro­ble­ma îmbă­trâ­ni­rii și scă­de­rii popu­la­ți­ei, a migra­ți­ei, dar și a ame­nin­ță­ri­lor din afa­ra sta­tu­lui, cele glo­ba­le. Dar sun­tem capa­bili să înfrân­gem și toa­te aces­te pro­ble­me majo­re. De‑a lun­gul isto­ri­ei, cel mai vizi­bil în ulti­me­le seco­le, popo­rul român a reu­șit să facă față tutu­ror răz­bo­a­ie­lor și ame­nin­ță­ri­lor, acest lucru fiind admi­ra­bil în con­tex­tul geo­gra­fic.

  Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în zia­rul OCCIDENTUL ROMÂNESC, edi­ția de Spa­nia.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele