Uimirea unui bulgar din Balcic: „Treceţi graniţa, să vedeţi contrast complet între România şi Bulgaria“

  0
  1077

  Uimi­rea unui bul­gar din Bal­cic: „Tre­ceţi gra­ni­ţa, să vedeţi con­trast com­plet între Româ­nia şi Bul­ga­ria“

  Un fost pilot de avi­a­ţie din Bal­cic a fost pre­zent la mari fes­ti­vi­tă­ţi din aceas­tă lună în Dobro­gea. Colo­ne­lul în rezer­vă s‑a decla­rat uimit de felul în care româ­nii săr­bă­to­resc.

  Ivan Apos­to­lov din Bal­cic (79 ani) a fost pilot mili­tar în arma­ta Bul­ga­ri­ei. Este colo­nel în rezer­vă şi con­du­ce Aso­ci­a­ţia Ofi­ţe­ri­lor şi Ser­genţi­lor în Rezer­vă din Bal­cic. De când şi‑a des­co­pe­rit cama­ra­zii din Man­ga­lia, Ivan este nelip­sit de la fes­ti­vi­tă­ţi­le aces­to­ra, fiind un bun pri­e­ten al Româ­ni­ei. Ştie româ­neş­te pen­tru că, măr­tu­ri­seş­te, i‑a plă­cut lim­ba româ­nă şi îi plac româ­nii.

  Ivan ne‑a impre­sio­nat pen­tru că a ridi­cat la Bal­cic un monu­ment al avi­a­to­ri­lor pe timp de pace. A fost coleg cu preşe­din­te­le bul­gar Rumen Radev, în Forţe­le Aerie­ne Bul­ga­re“, ara­tă Lia­na Naum, direc­to­rul Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia.

  Cum se unesc oame­nii de pes­te gra­ni­ţă

  Lia­na Naum, fost par­la­men­tar, este impli­ca­tă fer­vent în mun­ca de volun­ta­ri­at, coor­donând acti­vi­ta­tea unor orga­ni­za­ţii pre­cum Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi Retra­ge­re — fili­a­la Man­ga­lia şi Liga Mai­ş­tri­lor Mili­tari de Mari­nă din Man­ga­lia.

  Acti­vi­ş­tii din Man­ga­lia au înce­put de câţi­va ani să aibă o rela­ţie de cola­bo­ra­re cu mili­ta­rii bul­gari în rezer­vă şi în retra­ge­re de pes­te gra­ni­ţă — de la Şabla şi de la Bal­cic. Demer­sul a fost gân­dit să nete­zeas­că aspe­ri­tă­ţi­le isto­ri­ce lega­te de Cadri­la­ter, pen­tru a înche­ga o comu­ni­ta­te de gra­ni­ţă cu oameni ai Dobro­gei, indi­fe­rent de naţio­na­li­ta­te. Săr­bă­to­ri­le naţio­na­le sau per­so­na­le le petrec împre­u­nă, strân­gân­du-se la aga­pe, ca într‑o fami­lie, de cel puţin de 6 ori pe an.

  În ace­ea­şi idee, ei au pro­pus de acum 5 ani acor­da­rea Tro­fe­u­lui Pri­e­te­ni­ei la Gala Volun­ta­ri­lor de la Con­stanţa. Anul aces­ta, tro­fe­ul i‑a reve­nit lui Ivan Apos­to­lov şi lui Emil Todo­rov, mai­or în rezer­vă care con­du­ce aso­ci­a­ţia omo­lo­gă din Şabla.

  Cuvân­tul de mulţu­mi­re, ros­tit de Ivan Apos­to­lov în româ­neş­te, a fost apla­u­dat în picioa­re de români, bul­gari şi alţi stră­ini din sală.

  Dragi colegi, doam­ne­lor şi domni­lor, am fost un pilot mili­tar din arma­ta bul­ga­ră. Îmi plac româ­nii. Am ascul­tat Imnul Dobro­gei. Ce înseam­nă Dobro­gea de nord, ce înseam­nă Dobro­gea de sud? Dobro­gea este una. Noi sun­tem vecini şi pri­e­te­ni. Noi sun­tem fra­ţi. Mulţu­mesc!“.

  Cites­te mai mult: adev.ro/pk8tb0 24.12.2018. Un arti­col sem­nat de Sin­zia­na Ione­scu.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele