Termenul licitaţiei pentru achiziţia celor patru CORVETE — din nou amânat. Ministrul Apărării nu exclude anularea procedurii

  0
  406
  Booking.com

  Ter­me­nul lici­ta­ţi­ei pen­tru achi­zi­ţia celor patru cor­ve­te — din nou amâ­nat. Minis­trul Apă­ră­rii nu exclu­de anu­la­rea pro­ce­du­rii.

  Ter­me­nul în care Minis­te­rul Apă­ră­rii tre­bu­ie să anu­nţe un câş­ti­gă­tor al lici­ta­ţi­ei pen­tru achi­zi­ţia celor patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le des­ti­na­te Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne, pro­ce­du­ră pre­gă­ti­tă încă din vara anu­lui tre­cut, prin redac­ta­rea actu­lui nor­ma­tiv, dar nefi­na­li­za­tă nici astăzi, a fost din nou amâ­nat, ulti­ma dată avan­sa­tă fiind acum 12 ianu­a­rie.

  Ter­me­nul a fost de mai mul­te ori amâ­nat, în con­di­ţi­i­le în care fos­tul minis­tru de resort spu­nea că un câş­ti­gă­tor va fi anu­nţat până la fine­le aces­tui an. Mai mult, minis­trul vor­beş­te acum şi des­pre posi­bi­li­ta­tea anu­lă­rii lici­ta­ţi­ei. Mai mult, minis­trul vor­beş­te acum şi des­pre posi­bi­li­ta­tea anu­lă­rii lici­ta­ţi­ei, ara­tă profit.ro.

  Sun­tem în ter­men. Până în 12 ianu­a­rie putem lua deci­zia. Se poa­te ambe­le vari­an­te, o anu­lăm sau o încre­dinţăm (achi­zi­ţia de cor­ve­te – n.r.). Hai­deţi să luăm hotă­rârea de Guvern. Are drep­tul de a anu­la pro­ce­du­ra spe­ci­fi­că în urmă­toa­re­le cau­ze şi este inclu­să cea în care nu se iden­ti­fi­că fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru achi­zi­ţio­na­re”, a spus recent minis­trul Gabriel Leş, la B1TV, minis­te­rul schim­bân­du-şi între timp titu­la­rul por­to­fo­li­u­lui, dar fără să con­clu­zio­ne­ze lici­ta­ţia.

  Citeș­te mai mult: adev.ro/pjk7y2


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele