Romania s-a calificat in semifinalele CE de handbal, dar si-a pierdut principalul atu in lupta pentru medalii

  0
  129
  Booking.com

  Roma­nia s-a cali­fi­cat in semi­fi­na­le­le CE de han­d­bal, dar si-a pier­dut prin­ci­pa­lul atu in lup­ta pen­tru meda­lii.

  Echi­pa de han­d­bal femi­nin a Roma­niei a pier­dut cu 29–31 meci­ul cu Unga­ria, din ulti­ma eta­pa a gru­pe­lor prin­ci­pa­le ale Cam­pi­o­na­tu­lui Euro­pean de han­d­bal din Fran­ta. In ciu­da infran­ge­rii, echi­pa noas­tra s-a cali­fi­cat in semi­fi­na­le­le com­pe­ti­ti­ei. Fete­le noas­tre au avut cele mai bune rezul­ta­te intr-un cla­sa­ment in trei, cu Nor­ve­gia si Unga­ria, echi­pe care au acu­mu­lat ace­la­si numar de punc­te.

  Nan­cy nu a fost cu noroc pen­tru Roma­nia. Daca la Brest am cas­ti­gat toa­te cele trei meciuri, aici am pier­dut cate­goric cu Olan­da, 24–29, am cas­ti­gat chi­nu­it cu Spa­nia, 27–25, si am pier­dut cu 29–31 meci­ul cu echi­pa antre­na­ta de Kim Ras­mus­sen, teh­ni­cia­nul care a cas­ti­gat Liga Cam­pi­o­ni­lor cu CSM Bucu­res­ti.

  Meci­ul cu Unga­ria a ince­put bine pen­tru noi, Cris­ti­na Nea­gu si Cri­na Pin­tea fiind de neo­prit.   Cat timp cele doua au avut ener­gie, Roma­nia nu a avut emo­tii, in minu­tul 23 sco­rul fiind 11–6 pen­tru fete­le noas­tre. Fina­lul repri­zei ne-a prins pe cal­ca­ie, iar ungu­roai­ce­le, pro­fi­tand de vite­za supe­ri­oa­ra si exce­len­tul joc in extre­me,  au ega­lat in ulti­ma secun­da.

  La relu­a­re a venit deja cla­si­ca peri­oa­da de non-com­bat a for­ma­ti­ei noas­tre.  Apa­ra­rea Roma­niei a cedat cu usu­rin­ta, atat in due­lu­ri­le unu la unu, cat si in fata sche­me­lor  echi­pei maghia­re. Repli­e­rea s-a facut din ce in ce mai greu, iar pe faza ofen­si­va a ince­put fes­ti­va­lul rata­ri­lor. Mai mult, a cres­cut mult si numa­rul gre­se­li­lor per­so­na­le. Cu motoa­re­le tura­te la maxim, ungu­roai­ce­le s-au dis­tan­tat la 5 goluri. Cris­ti­na Nea­gu, cea mai pre­mi­a­ta han­d­ba­lis­ta din Roma­nia, a dat star­tul reve­ni­rii, mar­cand doua goluri con­se­cu­ti­ve. In minu­tul 52, Nea­gu a fost impin­sa de ungu­roai­ca Pla­ne­ta, genun­chiul drept a cedat si a fost scoa­sa pe tar­ga din teren. La acea faza, fete­le noas­tre au ega­lat, insa la final au pier­dut la o dife­ren­ta de doua goluri.

  Vic­to­ria Olan­dei in meci­ul cu Ger­ma­nia ne-a asi­gu­rat pre­zen­ta in semi­fi­na­le. Aco­lo ne asteap­ta cam­pi­oa­na olim­pi­ca, Rusia. Meci­ul se va juca vineri, 14 decem­brie, de la ora 18:30. Echi­pa noas­tra nu este cre­di­ta­ta cu sanse prea mari de spe­cia­lis­tii in pariuri onli­ne. La una din­tre agen­ti­i­le de pariuri onli­ne cu cea mai diver­si­fi­ca­ta ofer­ta pen­tru han­d­bal, cota pen­tru o vic­to­rie a Roma­niei in meci­ul cu Rusia este 6.75.

  Acest lucru se intam­pla din cau­za absen­tei lui Nea­gu, cea mai buna han­d­ba­lis­ta din lume. Nu se stie inca ce s-a intam­plat cu genun­chiul spor­ti­vei noas­tre. Aceas­ta va face un RMN joi dimi­ne­a­ta. In urma aces­tu­ia se va afla daca este vor­ba de o entor­sa, o rup­tu­ra de liga­men­te, o rup­tu­ra de menisc  sau doar o spe­ri­e­tu­ra. Daca multi au acu­zat han­d­ba­lis­ta maghia­ra, pro­ba­bil ca acci­den­ta­rea a venit pe fon­dul obo­se­lii, dar si a for­ta­rii limi­te­lor han­d­ba­lis­tei noas­tre. Deo­a­re­ce nu avem vari­an­te de supli­ni­re, Cris­ti­na a tre­bu­it sa joa­ce 335 de minu­te din cele 352 posi­bi­le. Daca mai ada­u­gam si fap­tul ca Pin­tea a jucat 320 de minu­te din 360 posi­bi­le, avem moti­vul pen­tru peri­oa­de­le mai sla­be care au apa­rut in jocul echi­pei noas­tre dupa muta­rea la Nan­cy.

  Pro­gra­mul a influ­en­tat, dea­se­me­nea, rezul­ta­tul meci­u­lui cu Unga­ria. Adver­sa­re­le noas­tre au avut o zi de odih­na in plus, lucru care s-a facut sim­tit in repri­za a doua. La fina­lul meci­u­lui, atat Ambros Mar­tin, selec­tio­ne­rul Roma­niei, cat si Kim Ras­mus­sen, dane­zul care antre­nea­za Unga­ria, au cerut insis­tent o aten­tie mai mare in pro­gra­ma­rea meciu­ri­lor la com­pe­ti­ti­i­le inter­na­tio­na­le.

  Acci­den­ta­rea Cris­ti­nei a influ­en­tat sta­rea de spi­rit a echi­pei Roma­niei. Han­d­ba­lis­te­le noas­tre nu au gasit pute­rea pen­tru a se bucu­ra de cali­fi­ca­rea in semi­fi­na­le. Sa spe­ram intr-o mobi­li­za­re exem­pla­ra si un rezul­tat care sa infir­me cal­cu­le­le spe­cia­lis­ti­lor. Daca la o com­pe­ti­tie ante­ri­oa­ra stri­ga­tul de lup­ta a fost „Pen­tru noi!”, de aceas­ta data tre­bu­ie sa fie „Pen­tru noi! Pen­tru Cris­ti­na!”. ℗.


  Man­ga­lia News, 14.12.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele