Olimpia Georgia Carauleanu, Campioană Europeană la Balet! S‑a calificat pentru Finala Mondială ‘Youth America Grand Prix 2019’!

  0
  689

  Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu, Cam­pi­oa­nă Euro­pea­nă la Balet! S‑a cali­fi­cat pen­tru Fina­la Mondi­a­lă ‘You­th Ame­ri­ca Grand Prix 2019′!

  Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu, la Tea­tre-Audi­tori, Sant Cugat del Val­lès, Spa­nia:

  Yagp — Bar­ce­lo­na Semi-Final 2019! ✨

  Pre-Com­pe­ti­ti­ve Cla­s­si­cal — 1 st Pla­ce🏆

  Con­tem­po­ra­ry Top 12✨.

  ”Mi-am dorit foar­te mult să pot câști­ga acest pre­miu impor­tant, semi­fi­na­la din acest an de la Bar­ce­lo­na fiind una foar­te grea, cu mulți, mulți copii foar­te bine pre­gă­tiți, din diver­se tari, Rusia, Româ­nia, Por­tu­ga­lia, Ucrai­na, Fran­ța.
  Și, iată ca am reu­șit…🤗

  Mul­țu­mesc cu toa­tă pute­rea celor care au avut și au încre­de­re în mine, mă sus­țin necon­di­țio­nat, de ase­me­nea tutu­ror celor pe care i‑am întâl­nit și de la care am avut și am de învă­țat în con­ti­nu­a­re.

  Un mare mul­țu­mesc pen­tru doam­na mea dra­gă de balet, Ale­xan­dra Porum­bo­iu! Vă spun doar atât: Vă iubesc!!!!!!!!💝💝💝

  Mul­țu­mesc, părin­ți­lor mei, sunt noro­coa­să pen­tru că vă am!❤️❤️❤️

  Mul­țu­mesc, Revol­ve Dan­ce, în spe­cial doam­nei Iza­be­la Rudolf pen­tru fair play, vă îmbră­ți­șez!

  Mul­țu­mesc, ❤️🤗 Mr. Misha Tcho­u­pa­kov, pen­tru bur­sa Yagp (Free Taxes)!

  Feli­ci­tări și cole­gei mele talen­ta­te, Eri­ca Nula Lavi­nia, care a obți­nut punc­ta­je foar­te, foar­te bune, mult suc­ces și nu te opri! ❤️😂🤗

  👏Feli­ci­tări, tutu­ror copi­i­lor din Româ­nia! Am fost mân­dră să împart podi­u­mul cu voi, mult suc­ces!! 💝💝💝

  Aștep­tăm Fina­la Mondi­a­lă de la New York! 🙏😂❤️

   


  ”Yagp Barcelona2019, o expe­rien­ta de neu­i­tat! Au con­cu­rat ala­turi de cei mai buni copii si au fost la inal­ti­me! Feli­ci­tari, Eri­ca Nula, pen­tru punc­ta­jul mare obti­nut si pen­tru ca ai repre­zen­tat cu man­drie Joy2dance.

  Feli­ci­tari, Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu, pen­tru LOCUL 1 — CLASIC PRECOMPETITIVE SI TOP 12 CONTEMPORAN!” (Ale­xan­dra Porum­bo­iu, Joy2dance). 


  Man­ga­lia News, 12.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply