Mircea Eliade, Căderea în istorie’ — pagini din volumul scriitoarei bănățene Grațiela Benga

  0
  892

     Mircea Eli­a­de: ”Toa­tă lumea e de acord că dacii se aflau pe pămân­tul nos­tru cu cel puțin o mie de ani îna­in­te de Chris­tos; și cu toa­te aces­tea am fost sin­gu­rul popor euro­pean căru­ia i s‑a con­tes­tat drep­tul de a stă­pâni țara pe care au locuit‑o moșii și stră­mo­șii lui.

     Isto­ria nea­mu­lui româ­nesc n‑a fost decât o lun­gă, necon­te­ni­tă, halu­ci­nan­tă hemo­ra­gie. Ne-am alcă­tu­it într-un ura­gan și am cres­cut între vifo­re. Popor de fron­ti­e­ră, lup­tam și muream pen­tru toți. Muream, mai ales, plă­tind mio­pia și neghi­o­bia alto­ra. Căci Occi­den­tul nu recu­noș­tea pe duș­man decât dacă‑l vedea la el aca­să. Iar dacă se întâm­pla vreo­da­tă să îl recu­noas­că de depar­te, și se urnea să‑l întâm­pi­ne, tot degea­ba era; căci stra­te­gia tre­cea pe al doi­lea plan, lăsând locul gelo­zi­i­lor și pro­to­co­lu­lui.

     Sin­gu­ra coa­li­ție occi­den­ta­lă împo­tri­va oto­ma­ni­lor s‑a trans­for­mat, la Nico­po­le, în catas­tro­fă, pen­tru că Duce­le de Bur­gu­n­dia a cerut pen­tru cava­le­rii lui ”onoa­rea” de a ata­ca întâi. ”Onoa­rea” aceas­ta nu o putea avea în nici un caz Mir­cea, un biet prin­ci­pe român, deși era sin­gu­rul care cunoș­tea tac­ti­ca lui Baia­zid, sin­gu­rul care lup­ta­se cu el, și‑l bătu­se, cu numai doi ani îna­in­te, la Rovi­ne. 

     Isto­ria nea­mu­lui româ­nesc e alcă­tu­i­tă din atâ­ta sân­ge și atât neno­roc, dato­ri­tă în pri­mul rând inca­pa­ci­tă­ții Occi­den­tu­lui de a vedea din­co­tro vine pri­mej­dia. (…) Isto­ria se făcea în Apus; fără noi, dar dato­ri­tă sân­ge­lui nos­tru.”


     Sub sem­nă­tu­ra scri­i­toa­rei Gra­ție­la Ben­ga din Timi­șoa­ra, vă invi­tăm să citiți car­tea ”Mir­cea Eli­a­de, Căde­rea în isto­rie”, apă­ru­tă în edi­ție onli­ne, aici: gra­ti­e­la-ben­ga-mir­cea-eli­a­de-cade­rea-in-isto­rie


  Man­ga­lia News, 11.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply