MARE ATENȚIE LA FOLOSIREA MATERIALELOR PIROTEHNICE!

  0
  249

  MARE ATENȚIE LA FOLOSIREA MATERIALELOR PIROTEHNICE!

  În peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, poli­ţi­ş­tii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce pri­vind modul de acţiu­ne pen­tru veri­fi­ca­rea lega­li­tă­ţii deţi­ne­rii, depo­zi­tă­rii, comer­ci­a­li­ză­rii, trans­por­tu­lui şi folo­si­rii arti­co­le piro­teh­ni­ce de către per­soa­ne­le fizi­ce şi juri­di­ce. Tot­o­da­tă, oame­nii legii ofe­ră reco­man­dări pen­tru pre­în­tâm­pi­na­rea eve­ni­men­te­lor neplă­cu­te cau­za­te de folo­si­rea mate­ri­a­le­lor piro­teh­ni­ce în mod ile­gal.

  În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le H.G. 1102/2014 pri­vind sta­bi­li­rea con­di­ţi­i­lor pen­tru pune­rea la dis­po­zi­ţie pe pia­ţă a arti­co­le­lor piro­teh­ni­ce, aces­tea se cla­si­fi­că în arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment, arti­co­le piro­teh­ni­ce de sce­nă și alte arti­co­le piro­teh­ni­ce.

  Arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment, la rân­dul lor, se cla­si­fi­că în urmă­toa­re­le cate­go­rii:

  • cate­go­ria F1: arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment care pre­zin­tă un risc foar­te scă­zut şi un nivel de zgo­mot negli­ja­bil şi care sunt des­ti­na­te uti­li­ză­rii în spa­ţii res­trân­se, inclu­siv arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment des­ti­na­te uti­li­ză­rii în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor cu des­ti­na­ţia de locu­inţă;
  • cate­go­ria F2: arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment care pre­zin­tă un risc scă­zut şi un nivel de zgo­mot scă­zut şi care sunt des­ti­na­te uti­li­ză­rii în exte­ri­or în spa­ţii res­trân­se;
  • cate­go­ria F3: arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment care pre­zin­tă un risc mediu, care sunt des­ti­na­te uti­li­ză­rii în exte­ri­or în spa­ţii des­chi­se vas­te şi al căror nivel de zgo­mot nu este dău­nă­tor sănă­tă­ţii uma­ne;
  • cate­go­ria F4: arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment de mare risc, cunos­cu­te sub denu­mi­rea de “arti­co­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment de uz pro­fe­sio­nal”, care sunt des­ti­na­te uti­li­ză­rii exclu­siv de către piro­teh­ni­cieni şi al căror nivel de zgo­mot nu este dău­nă­tor sănă­tă­ţii uma­ne.

  Arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de sce­nă se împart în urmă­toa­re­le cate­go­rii:

  • cate­go­ria T1: arti­co­le piro­teh­ni­ce pen­tru uti­li­za­rea pe sce­nă care pre­zin­tă un risc scă­zut;
  • cate­go­ria T2: arti­co­le piro­teh­ni­ce pen­tru uti­li­za­rea pe sce­nă, care sunt des­ti­na­te uti­li­ză­rii exclu­siv de către piro­teh­ni­cieni.

   Alte arti­co­le piro­teh­ni­ce se cla­si­fi­că în urmă­toa­re­le cate­go­rii:

  • cate­go­ria P1: arti­co­le piro­teh­ni­ce, alte­le decât arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment şi arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de sce­nă, care pre­zin­tă un risc scă­zut;
  • cate­go­ria P2: arti­co­le piro­teh­ni­ce, alte­le decât arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment şi arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de sce­nă, care sunt des­ti­na­te mani­pu­lă­rii ori uti­li­ză­rii exclu­siv de către piro­teh­ni­cieni.         

  Poli­țiș­tii con­stăn­țeni spe­ci­fi­că fap­tul că arti­co­le­le piro­teh­ni­ce de diver­tis­ment din cate­go­ria F1 pot fi puse la dis­po­zi­ţie pe pia­ţă numai per­soa­ne­lor care au împli­nit vâr­sta de 16 ani. De ase­me­nea, arti­co­le piro­teh­ni­ce de sce­nă din cate­go­ria T1 şi alte arti­co­le piro­teh­ni­ce din cate­go­ria P1 pot fi puse la dis­po­zi­ţie pe pia­ţă numai per­soa­ne­lor care au împli­nit vâr­sta de 18 ani.

  Folo­si­rea arti­co­le­lor piro­teh­ni­ce SE INTERZICE în urmă­toa­re­le situ­a­ţii:

  -  între ore­le 24:00 şi 6:00, cu exce­pţia peri­oa­de­lor auto­ri­za­te, pre­cum şi a eve­ni­men­te­lor de inte­res local, naţio­nal sau inter­na­ţio­nal, în baza apro­bă­rii auto­ri­tă­ţi­lor loca­le;

  -  la o dis­tanţă mai mică de 50 m de con­stru­cţi­i­le de locu­inţe cu până la 4 nive­luri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu pes­te 4 nive­luri;

  -  la o dis­tanţă mai mică de 500 m de insta­la­ţi­i­le elec­tri­ce de îna­l­tă ten­siu­ne, de locu­ri­le de depo­zi­ta­re şi livra­re a com­bus­ti­bi­li­lor lichizi sau solizi, de insta­la­ţi­i­le de gaze;

  - la o dis­tanţă mai mică decât cea pre­vă­zu­tă de regle­men­tă­ri­le în vigoa­re pen­tru obiec­ti­ve­le chi­mi­ce şi petro­chi­mi­ce ori pen­tru alte obiec­ti­ve care pre­zin­tă peri­col de incen­diu sau explo­zie;

  - în locu­ri­le în care exis­tă ris­cul pro­du­ce­rii de alu­ne­cări de teren, ava­lanşe sau căderi de pie­tre;

  - pe dru­mu­ri­le publi­ce des­chi­se cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re, pe ale­i­le pie­to­na­le şi în spa­ţii des­chi­se cu aglo­me­rări de per­soa­ne;

  - la o dis­tanţă mai mică de 500 m de păduri.

  Con­sti­tu­ie infra­cţiu­ne şi se pedep­seş­te cu închi­soa­re de la 3 luni la un an sau cu amen­dă: ori­ce ope­ra­ţiuni cu arti­co­le piro­teh­ni­ce efec­tu­a­te fără drept; comer­ci­a­li­za­rea arti­co­le­lor piro­teh­ni­ce din cate­go­ri­i­le 1 şi P1 către per­soa­ne care nu au împli­nit vâr­sta de 18 ani; comer­ci­a­li­za­rea către publi­cul larg a arti­co­le­lor piro­teh­ni­ce des­ti­na­te a fi uti­li­za­te de către piro­teh­ni­cieni.

  Con­tra­venţi­i­le sunt pre­vă­zu­te de art. 38 din Legea 126/1995 pri­vind regi­mul mate­ri­i­lor explo­zi­ve, repu­bli­ca­tă şi cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re. Pen­tru tul­bu­ra­rea liniș­tii și ordi­nii publi­ce prin folo­si­rea neco­res­pun­ză­toa­re sco­pu­lui decla­rat a arti­co­le­lor piro­teh­ni­ce din cate­go­ria P1 și nu numai, se vor apli­ca sanc­țiu­ni­le con­tra­ven­țio­na­le pre­vă­zu­te în Legea nr.61 din 1991 repu­bli­ca­tă. 


  Man­ga­lia News, 28.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele