Mangalia: Parcul din faţa Sanatoriului arată ca după bombardament, după demolarea fântânii arteziene, a pavilionului pentru pensionari şi distrugerii terenului de minigolf! (galerie FOTO)

  0
  546
  Booking.com

  Edi­ția de Sud: Par­cul din faţa Sana­to­ri­u­lui ara­tă ca după bom­bar­dament, după demo­la­rea fân­tâ­nii arte­zie­ne, a pavi­li­o­nu­lui pen­tru pen­sio­nari şi dis­tru­ge­rii tere­nu­lui de mini­golf! (gale­rie FOTO).

  Stra­te­gia cel puţin ulu­i­toa­re de dărâ­ma­re a diver­se­lor con­stru­cţii din Man­ga­lia a con­ti­nu­at, zile­le tre­cu­te, în Par­cul din faţa Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia. De pe spa­ţi­ul ver­de a dis­pă­rut pri­ma dată pavi­li­o­nul din lemn, con­stru­it de fos­tul pri­mar Tusac, în care se întâl­neau pen­sio­na­rii din Man­ga­lia.

  Seni­o­rii au fost muta­ţi în fos­ta Pia­ţă Saturn, unde se întâl­nesc să joa­ce table la fie­ca­re sfârşit de săp­tămâ­nă.

  După pavi­li­on, a venit rân­dul tere­nu­lui de mini­golf, ame­na­jat tot de către Tusac, dar nefo­lo­sit nici­o­da­tă de către copii. În loc ca tere­nul de mini­golf să fie rea­bi­li­tat şi dat celor mici pen­tru a se recre­ea, a fost mai uşor să fie dis­trus.

  Zile­le tre­cu­te, au fost rase atât fân­tâ­na care cân­ta, odi­ni­oa­ră, ce fuse­se ampla­sa­tă în faţa pavi­li­o­nu­lui pen­tru pen­sio­nari, cât şi impu­nă­to­rul cari­li­on cu clo­poţei din fier. Ambe­le obiec­ti­ve au fost inau­gu­ra­te în peri­oa­da când pri­mar era Zan­fir Ior­guş. În parc au rămas doar rui­ne­le, hâr­toa­pe­le, puţi­ne­le bănci, lea­gă­ne şi tobo­ga­ne pen­tru copii. Aspec­tul este sinis­tru şi de neînţe­les, mai cu sea­mă că se află la un pas de Por­tul Turis­tic, un alt pro­iect lăsat de izbe­li­ş­te.

  După cum se ştie, Por­tul a fost afec­tat atât de vre­me, cât şi de către cei care nu au altă trea­bă decât să dis­tru­gă. Ast­fel, toa­te cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat sunt spar­te de câţi­va ani, nefi­ind înlo­cu­i­te, la fel băn­ci­le şi dale­le de pe jos. Trist, dar pe zi ce tre­ce, Man­ga­lia se trans­for­mă, la pro­priu, într‑o rui­nă, însă auto­ri­tă­ţi­le loca­le spun că au în vede­re o stra­te­gie de sis­te­ma­ti­za­re.

  Intenţio­năm ca la pri­mă­va­ră să moder­ni­zăm Par­cul de la Bal­near. Vom ame­na­ja un alt loc de joa­că, ale­i­le şi vom rea­bi­li­ta spa­ţi­i­le verzi. De ase­me­nea, vom mai ame­na­ja alte două locuri de recre­e­re în oraş, tot în cur­sul anu­lui vii­tor”, au pre­ci­zat repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

  Mai mult, în editiadesud.ro, 11.12.2018.


  Des­pre Par­cul de la Bal­near, am publi­cat nume­roa­se arti­co­le care pot fi vizio­na­te aici.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele