Emil Ghinea şi Transitions Team, pe podiumul Galei Campionilor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv [galerie FOTO]

  0
  296

  Emil Ghi­nea şi Transi­tions Team, pe podi­u­mul Galei Cam­pi­o­ni­lor Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv.

  Ziua de Con­stan­ța: Edi­ţia 2018 a Galei Cam­pi­o­ni­lor Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv, orga­ni­za­tă de FRAS, la înche­ie­rea fie­că­rui sezon com­pe­ti­țio­nal, s‑a desfă­şu­rat la Timi­şoa­ra, în pre­zenţa a pes­te 700 de per­soa­ne.

  Fes­ti­vi­ta­tea din ora­şul de pe Bega a adu­nat eli­ta spor­tu­ri­lor auto din Româ­nia, iar între cei care au urcat pe podi­u­mul cere­mo­n­i­ei, pri­mind fru­moa­se cupe, s‑au numă­rat şi pilo­tul Emil Ghi­nea, din Man­ga­lia, dar şi fra­ţii Dumi­tres­cu, Andrei şi Sil­viu, ală­tu­ri de care Emil a con­cu­rat la echi­pe, pen­tru Transi­tions Team.

  Emil Ghi­nea a fost meda­li­at şi edi­ţia 2018 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, deve­nind vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la gru­pa H, cla­sa 3, iar pe echi­pe cla­sân­du-se pe locul trei pe ţară cu Transi­tions Team. De ase­me­nea, la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), spor­ti­vul de 40 de ani a ocu­pat la final pozi­ţia a patra.

  Gala Cam­pi­o­ni­lor a bene­fi­ci­at și de pre­zen­ța unor cunos­cuți cam­pi­oni, pre­cum Mihai Leu sau Dan Gâr­to­fan și a câtor­va invi­tați spe­ciali, prin­tre care minis­trul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Bogdan Matei, jucă­toa­rea de tenis Ana Bogdan, Ioa­na Fili­mon — Miss Româ­nia, artis­tul Ovi­diu Lipan Țăn­dă­ri­că și mulți alții.

  În 2018, sub egi­da FRAS au avut loc pes­te 120 de com­pe­ti­ții de raliuri, vite­ză în coas­tă, drift, off road, kar­ting, ral­ly raid, super ral­ly, vite­ză pe cir­cu­it pen­tru auto­mo­bi­le isto­ri­ce, time atta­ck, auto sla­lom, sla­lom para­lel și ral­ly cro­ss. Iar în acest an au fost orga­ni­za­te pes­te 100 de cur­se în 50 de ora­șe din Româ­nia. Ca ata­re și pre­mi­i­le au fost nume­roa­se, acor­dân­du-se aproa­pe 600 de tro­fee spe­ci­a­le, cupe, diplo­me și pla­che­te“, se ara­tă pe pagi­na de Face­bo­ok a MTS.

  A fost o gală extra­or­di­na­ră și vreau să‑i feli­cit pe orga­ni­za­tori pen­tru efor­tu­ri­le depu­se și pen­tru amploa­rea eve­ni­men­tu­lui. Mi-aș dori să avem cât mai mul­te fede­ra­ții care să-și ono­re­ze la final de an spor­ti­vii prin ase­me­nea fes­ti­vi­tăți de anver­gu­ră. Spor­tu­ri­le auto sunt extrem de cos­ti­si­toa­re și de ris­can­te și majo­ri­ta­tea din­tre spor­tivi le prac­ti­că doar din pasiu­ne, ceea ce este de apre­ciat. Am cunos­cut mulți cam­pi­oni, am stat de vor­bă cu ei și m‑au impre­sio­nat prin modes­tia lor. Sper să am cât mai curând oca­zia să fiu pre­zent și la cur­se, pen­tru a‑i vedea cum se întrec și vreau să adre­sez feli­ci­tări tutu­ror celor pre­zenți pen­tru că sunt o ade­vă­ra­tă fami­lie mare și uni­tă”, a decla­rat minis­trul Bogdan Matei, potri­vit sur­sei cita­te.

  Sur­sa foto: Face­bo­ok (Emil Ghi­nea). Un arti­col sem­nat de Mari­an Bocai. 12.12.2018.

  Citeş­te şi: Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă Pilo­tul Emil Ghi­nea, din Man­ga­lia, a înche­iat pe podi­um şi edi­ţia 2018

  MN: Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre Cam­pi­o­nul Emil Ghi­nea, pot fi vizio­na­te aici.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele