Editia de Sud: În prag de sărbători, la Mangalia, Moş Crăciun nu vine cu sania, ci cu buldozerul!

  0
  831
  Booking.com

  Edi­tia de Sud: În prag de săr­bă­tori, la Man­ga­lia, Moş Cră­ciun nu vine cu sania, ci cu bul­do­ze­rul!

  Con­tro­ver­sa­te­le şi cri­ti­ca­te­le acţiuni de demo­la­re a gara­je­lor con­ti­nuă chiar dacă ne aflăm în pra­gul Sfin­te­lor Săr­bă­tori de iar­nă, ast­fel că, la Man­ga­lia, nu exis­tă spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui, ci spi­ri­tul gla­ci­al, carac­te­ris­tic lui Grin­ch, per­so­na­jul nepri­e­te­nos pus doar pe fap­te rele.
  În week-end-ul ce toc­mai a tre­cut, au fost demo­la­te gara­je­le din spa­te­le maga­zi­nu­lui Lidl, locul ară­tând, în pre­zent, ca după bom­bar­dament. Pe lân­gă rui­ne, deco­rea­ză „minu­nat” stra­da gro­pi­le adânci pli­ne cu apa strân­să după ploa­ie.

  Între­ba­ţi în legă­tu­ră cu anu­nţa­te­le par­curi şi locuri de par­ca­re care, deo­cam­da­tă, se lasă aştep­ta­te, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

  Demo­lăm pen­tru că pri­ma­rul ris­că să pri­meas­că amenzi de la Cur­tea de Con­turi, deo­a­re­ce menţi­ne con­stru­cţii nea­u­to­ri­za­te. Pe Bule­var­dul Cal­la­tis şi pe stra­da Mun­ci­to­ru­lui, vom ame­na­ja două spa­ţii de recre­e­re”.

  Mai tre­bu­ie spus fap­tul că, para­lel cu gara­je­le, auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le con­ti­nuă să pună la pământ şi maga­zi­ne­le mici şi chi­oş­cu­ri­le, lăsân­du-i pe micii între­prin­ză­tori în colaps, în pli­nă iar­nă, când acti­vi­ta­tea comer­ci­a­lă este amorţi­tă. Aşa se face că au fost rase flo­ră­rii, maga­zi­ne de hai­ne şi ali­men­ta­re şi cine ştie cui o să-i mai vină rân­dul în peri­oa­da urmă­toa­re? Poa­te, la un moment dat, şi blo­cu­ri­le vor fi decla­ra­te con­stru­cţii ile­ga­le, aşa că, de ce să nu fie demo­la­te?!

  Joi, 6 decem­brie, în cadrul şedinţei Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia con­si­li­e­rul ALDE, Nico­lae Moro­ia­nu a decla­rat că pen­tru ame­na­ja­rea a două par­curi, unul cu o supra­fa­ţă de 200 mp, celă­lalt de 100 mp, se chel­tu­iesc 250 euro pen­tru fie­ca­re metru pătrat!

  Este o sumă mare, ca pen­tru o con­stru­cţie la roşu sau pen­tru o şcoa­lă! Ce pui într-un parc? Câte­va coşuri de gunoi, un gazon şi cam atât. Cos­tu­ri­le sunt pes­te ori­ce limi­tă! În plus, fir­ma anga­ja­tă de Pri­mă­rie a fost plăti­tă cu 4000 de euro pen­tru fie­ca­re pro­iect care, de fapt, sunt iden­ti­ce!”, a decla­rat Nico­lae Moro­ia­nu.

  Prin urma­re, vii­to­rul nu sună gro­zav pen­tru Man­ga­lia, care va petre­ce săr­bă­tori tris­te, cenu­şii şi cu incer­ti­tu­di­nea zilei de mâi­ne.

  Mai mult, în editiadesud.ro, 10.12.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele