De la Mangalia, MESAJE de Crăciun și de Anul Nou, pentru ARCA TV, pentru românii de pretutindeni [galerie FOTO]

1
1217

De la Man­ga­lia, MESAJE de Cră­ciun și de Anul Nou, pen­tru ARCA TV, pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni.

Mesa­jul unui spe­cia­list în Arhe­o­lo­gie, des­pre Ceta­tea Cal­la­tis, Man­ga­lia actu­a­lă, pe scurt:

    Afla­tă în sud-estul Dobro­gei, pe țăr­mul Mării Negre, Man­ga­lia are o isto­rie de apro­xi­ma­tiv șap­te mile­nii. Cele mai vechi urme arhe­o­lo­gi­ce datea­ză din pre­i­s­to­rie și apar­țin cul­tu­rii Haman­gia, o cul­tu­ră renu­mi­tă prin sta­tu­e­te­le Gân­di­to­rul și pere­chea sa, capo­do­pe­re ale artei neo­li­ti­ce.

    În seco­lul al VI-lea a.Chr., gre­cii veniți din Hera­cle­ea Pon­ti­că au înte­me­iat ceta­tea Cal­la­tis, care, în seco­lul I a.Chr., a intrat sub stă­pâ­ni­rea Impe­ri­u­lui Roman.

    Cal­la­tis este unul din­tre cele mai vechi ora­șe de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei. Ceta­tea a fost dis­tru­să de avari și slavi la înce­pu­tul seco­lu­lui al VII-lea p.Chr. În seco­lul al XIII-lea, pe locul unde în Anti­chi­ta­te era ceta­tea Cal­la­tis, apa­re o loca­li­ta­te cu denu­mi­rea de Pan­ga­lia, iar în seco­lul al XVII-lea așe­za­rea este men­țio­na­tă, pen­tru pri­ma dată, cu nume­le de Man­ga­lia.

    În anul 1878, în urma Con­gre­su­lui de pace de la Ber­lin, Dobro­gea a reve­nit la sta­tul modern român. În pre­zent, cu pri­le­jul ori­că­ror lucrări de con­struc­ții, apar noi arte­fac­te și monu­men­te arhe­o­lo­gi­ce care amin­tesc de civi­li­za­ți­i­le suc­ce­da­te în aceas­tă zonă, afla­tă la inter­sec­ția dru­mu­ri­lor come­ri­a­le încă din peri­oa­da gre­co-roma­nă.

Lucră­ri­le de artă des­co­pe­ri­te sunt expu­se în Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” și aștea­pă să fie văzu­te și admi­ra­te de cât mai mulți turiști, români și stră­ini, din întrea­ga lume. Cel mai impor­tant expo­nat din muzeu este papi­ru­sul antic, datat în seco­lul al IV-lea a.Chr., sin­gu­rul arte­fact de acest fel des­co­pe­rit pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.

    Acum, la sfâr­șit de an, doresc să urez româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni să aibă par­te de Săr­bă­tori Feri­ci­te ală­tu­ri de cei dragi, mul­tă sănă­ta­te și împli­ni­rea dorin­țe­lor!

    Tele­vi­ziu­nii Arca TV îi doresc mult suc­ces și să devi­nă, cât mai curând, tele­vi­ziu­nea pre­fe­ra­tă a româ­ni­lor din întrea­ga lume!

    Citi­to­ri­lor zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News le doresc să petrea­că săr­bă­to­ri­le de iar­nă în liniș­te și feri­ci­re și să con­ti­nue să se infor­meze de pe site-ul Man­ga­lia News, cea mai acce­sa­tă publi­ca­ție din sud-estul Dobro­gei – par­te­ner ofi­ci­al în Pro­iec­tul Arca TV!

    Cră­ciun Feri­cit și un An Nou, cu bucu­rii! La Mulți Ani!

    Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic, doc­tor în Isto­rie, Sorin Mar­cel COLESNIUC. 23.12.2017.

    (N.red: În pre­zent, dom­nul Sorin Mar­cel Coles­niuc este Direc­tor gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța, func­ție în care îi dorim cât mai mul­te rea­li­zări pro­fe­sio­na­le și per­so­na­le).    Români dragi de pre­tu­din­deni,

Ali­na Ena­che, Ade­vă­rul, 28.04.2010. 

    Sunt pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, de baș­ti­nă, de lân­gă Timi­șoa­ra și mă aflu în Dobro­gea ”cu trea­bă” în Cul­tu­ră și Învă­țământ, de mai bine de 50 de ani, din care, iată, de aproa­pe 7 ani, sunt coor­do­na­tor de pro­gra­me al coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, ziar onli­ne care cuprin­de știri din zona lito­ra­lu­lui româ­nesc, vești din toa­tă Româ­nia, dar și nou­tăți din lumea lar­gă, mai ales din Dias­po­ra româ­neas­că. 

    De aici, din Man­ga­lia — ora­șul copi­lă­ri­ei dom­nu­lui Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, îl feli­ci­tăm căl­du­ros pen­tru ide­ea atât de gene­roa­să a Pro­iec­tu­lui ARCA TV, iar dum­ne­a­voas­tră, dragi români, vă trans­mi­tem ură­ri­le cele mai sin­ce­re de sănă­ta­te și pros­pe­ri­ta­te în Noul An!

    ARCA TV este o impor­tan­tă și nece­sa­ră pun­te de legă­tu­ră între noi, româ­nii, ori­un­de ne-am afla, fie ACASĂ, în Româ­nia, fie pes­te mări și țări, aco­lo unde ne-au dus dru­mu­ri­le și via­ța…

    Ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit accep­ta­rea de către board-ul Arca TV a par­te­ne­ri­a­tu­lui media din­tre ARCA TV USA și coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, fapt pen­tru care îi mul­țu­mim și pe aceas­tă cale dom­nu­lui direc­tor Lucian Bla­ga, cel care poar­tă un nume atât de româ­nesc, al renu­mi­tu­lui pre­cur­sor — poet, dra­ma­turg și filo­zof, năs­cut pe melea­gu­ri­le Arde­a­lu­lui nost’, în satul Lan­crăm, din judeţul Alba…, Lucian Bla­ga, cel care spu­nea că ”veș­ni­cia s‑a năs­cut la țară…”.

    Dra­gii noș­tri, trebu­ie să vă spun că o tre­i­me din ini­ma mea se află aco­lo, în Texas, aproa­pe de Arca TV, unde locu­ieș­te fii­ca noas­tră mij­lo­cie, împre­u­nă cu minu­na­ții noș­tri nepoței gemeni. (Fireș­te, ini­ma este împăr­ți­tă sim­bo­lic în trei, pen­tru că am 3 copii). 🙂 

    Am vizi­tat Ame­ri­ca de mai mul­te ori în ulti­mii 10 ani, din Flo­ri­da până în Caro­li­na de Nord și în Texas, împre­u­nă cu soția și cei­lalți doi copii ai noș­tri și am rămas plă­cut impre­sio­nați de spi­ri­tul româ­nesc ce se cul­ti­vă și se păs­trea­ză în comu­ni­tă­ți­le de români din Ame­ri­ca, coa­gu­la­te pe lân­gă bise­ri­ci­le orto­do­xe, slu­ji­te cu mult har de pre­oți devo­tați.

    Pen­tru 2018, 2019 șamd, dorim să ni se înfăp­tu­ias­că toa­te vise­le fru­moa­se, să se dezvol­te pro­iec­tul ARCA TV, pe care îl sus­ți­nem din ini­mă și mai spe­răm să le fie bine și româ­ni­lor, ori­un­de s‑ar afla ei pe pla­ne­ta asta care a înce­put să devi­nă din ce în ce mai mică…

 Din Man­ga­lia, cu mult drag, acum, la final de an, vă dorim mult spor în toa­te cele bune! Să vă dea Cel de Sus mul­tă sănă­ta­te și pute­re de mun­că, mult noroc și nenu­mă­ra­te bucu­rii!

Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia, Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze USA!

Arti­co­le­le publi­ca­te de noi des­pre ARCA TV US, le puteți vizio­na aici.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA


Tra­du­ce­rea în engle­ză a mesa­ju­lui 2:

Dear Roma­ni­ans eve­rywhe­re,

Allow me to intro­du­ce myself: I am pro­fes­sor Tra­ian Lupu, a nati­ve of Banat, born near Timi­soa­ra, but living in Dobro­gea due to my work in cul­tu­ral and edu­ca­tio­nal field for almost 50 years and also, for now more than 5 years ago, I am the pro­gram direc­tor of Man­ga­lia News, an onli­ne news­pa­per with news from the Roma­nian sea­si­de, from all over Roma­nia, and also news from eve­rywhe­re in the world.

From here, from Man­ga­lia — the chil­dhood city of Mr. Lucian Bla­ga, the CEO of Arca TV — we wish to con­gra­tu­la­te him for such a won­der­ful idea, the ARCA TV Pro­ject!

Also to you, dear Roma­ni­ans, we send you the most sin­ce­re wishes, accom­pa­nied by the wishes of heal­th and pros­pe­ri­ty for the New Year!

ARCA TV is an impor­tant and neces­sa­ry bri­d­ge betwe­en us, whe­re­ver we live, either HOME, in Roma­nia, or over the seas, or whe­re­ver life has been taking us…

We are truly hono­red of the new media par­t­ner­ship betwe­en ARCA TV USA and the onli­ne news­pa­per Man­ga­lia News! For this, we’re again thank Mr. Lucian Bla­ga (who has the same name as his famo­us Roma­nian pre­cur­sor, Lucian Bla­ga, the poet, the pla­ywri­ght and phi­lo­so­pher, born in the Transyl­va­nian lan­ds, in the vil­la­ge of Lan­crăm, in the coun­ty of Alba).

Our dear Roma­ni­ans, I sho­uld tell you that one third of my heart – (and it’s one third beca­u­se I have 3 chil­dren) is the­re, in Texas, the same sta­te as Arca Tv, whe­re one of our dau­gh­ter lives toge­ther with our won­der­ful twin boys.

Toge­ther with my wife and our other two chil­dren, we have visi­ted USA seve­ral times over the past 10 years, some for happy rea­sons, some for rea­l­ly sad times but I have been alwa­ys plea­san­tly impres­sed by the Roma­nian spi­rit that is being cul­ti­va­ted and pre­ser­ved in the Roma­nian com­mu­ni­ti­es in USA, com­mu­ni­ti­es gathe­red toge­ther by the Ortho­dox Chur­ches that are lead with much gra­ce by devo­ted priests.

For 2018, we would love to achi­e­ve all our beau­ti­ful dreams, we wish to grow into suc­cess this gre­at pro­ject ARCA TV, whi­ch we support with all our hearts and, we rea­l­ly hope and pray for a good life for all Roma­ni­ans, whe­re­ver they are on this pla­net!!!

Much grow­th in all the best! May the Good God to give you much heal­th and stren­ght, much luck and coun­tless joy!

Happy Holi­da­ys and a bet­ter New Year! God Bless Roma­nia and God Bless the USA!

Man­ga­lia News, Roma­nia, Satur­day, Decem­ber 23, 2017.


Publi­cat: Sâm­bă­tă, 23 decem­brie 2017. Repu­bli­ca­re: Dumi­ni­că, 23.12.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply