Cum să fii un instalator bun?
  Află la ce sunt atenți clienții și ce poți face pentru ca aceștia să apeleze mereu la tine

  0
  134
  Booking.com

  Cum să fii un insta­la­tor bun? — Află la ce sunt atenți cli­en­ții și ce poți face pen­tru ca aceștia să ape­le­ze mereu la tine

  Dacă ești un insta­la­tor ai una din cele mai lon­ge­vi­ve mese­rii. Ori­cât de mult ar evo­lua teh­no­lo­gia, va fi mereu nevo­ie de insta­la­tori buni care să vină în aju­tor atunci când pro­pri­e­ta­rii habar nu au cum să pro­ce­de­ze. De mul­te ori, cli­en­ții te văd ca pe un erou dacă faci trea­bă bună. Se întâm­plă însă să exis­te și insta­la­tori care deși pre­tind că sunt pro­fe­si­o­niști, modul în care lucrea­ză și rezul­ta­tul lasă de dorit. Iată ce poți face pen­tru a-ți crea o repu­ta­ție exce­len­tă și a-i con­vin­ge pe cli­enți să ape­le­ze din nou la tine.

  Iată 5 moduri prin care arăți că ești un insta­la­tor de încre­de­re

  Ce repu­ta­ție ai deja

  În 9 din 10 cazuri, cli­en­ții nu se vor apu­ca să cau­te un insta­la­tor onli­ne, pro­ba­bil fiind prea pre­o­cu­pați de fap­tul că toa­le­ta li s-a înfun­dat. Așa­dar, pri­mul lucru pe care îl vor face este ace­la de a suna un pri­e­ten.

  Dacă reco­man­da­rea din par­tea pri­e­te­nu­lui va fi una bună, cel mai pro­ba­bil vor ajun­ge la tine. Când asta se întâm­plă, sunt șanse mari să fii câști­gat un cli­ent pe via­ță, și dacă este mul­țu­mit de tine te va reco­man­da cu sigu­ran­ță și alto­ra.

  Așa­dar, tra­tea­ză ori­ce cli­ent ca și cum ar fi favo­ri­tul tău, chiar dacă asta nu îți vine mereu ușor. Nu știi nici­o­da­tă în ce cer­curi soci­a­le se învâr­te și ce ori­zon­turi îți poa­te des­chi­de. Nu uita că cea mai efi­cien­tă recla­mă este ace­ea făcu­tă din gură în gură.

  Sepa­ră nevo­i­le urgen­te de cele secun­da­re

  Un insta­la­tor demn de încre­de­re va dife­ren­ția cu pre­ci­zie nevo­i­le urgen­te de pro­ble­me­le peri­fe­ri­ce. Dacă nu poți iden­ti­fi­ca pro­ble­ma urgen­tă, sau vei insis­ta să rezolvi toa­te pro­ble­me­le în ace­lași timp, cli­en­tul ar putea să cre­a­dă că vrei să îl tragi pe sfoa­ră. O meto­dă mai bună ar fi să îi comu­nici cli­en­tu­lui toa­te pro­ble­me­le pe care le observi, indi­fe­rent de gra­vi­ta­tea lor. Apoi aju­tă-l să înțe­lea­gă care este cea mai gra­vă și con­cen­trea­ză-te spre aceas­ta. Dacă per­soa­na va obser­va că ai făcut o trea­ba bună și nu ești insis­tent, te va invi­ta cu sigu­ran­ță să rezolvi și cele­lal­te pro­ble­me.

  Pre­zin­tă dovezi ale pro­ble­me­lor obser­va­te

  Nimă­nui nu îi pla­ce să fie păcă­lit, cu atât mai puțin cli­en­ți­lor care au de scos bani din buzu­nar. Fereș­te-te să dai impre­sia că vrei să îi furi. Atunci când iden­ti­fici o pro­ble­mă nu încer­ca să spe­rii cli­en­tul doar pen­tru a te lăsa să o rezolvi și să poți fi plătit. S-ar putea ca acea per­soa­nă să nu îți mai soli­ci­te ser­vi­ci­i­le și să te și vor­beas­că de rău.

  În schimb, aju­tă-l pe cli­ent să înțe­lea­gă de ce o pro­ble­mă tre­bu­ie rezol­va­tă, pre­zen­tând dovezi con­cre­te. Invi­tă cli­en­tul să obser­ve ce ai văzut și tu în tim­pul inspec­ției și vor­beș­te-i în ter­meni nu foar­te com­pli­cați des­pre pro­ble­mă. Asi­gu­ră-te că per­soa­na care te-a anga­jat a înțe­les foar­te bine care este pro­ble­ma și de ce tre­bu­ie să acțio­nezi.

  Fii un pro­fe­si­o­nist!

  Aici intră mai mul­te aspec­te, de la tru­sa ta de scu­le până la cei 7 ani de aca­să. Cli­en­ții sunt foar­te atenți la instru­men­te­le cu care lucrezi. Nu ar tre­bui să îi rogi pe ei să îți adu­că scu­le­le nece­sa­re sau să le cum­pe­re pen­tru tine. Tru­sa ta ar tre­bui să fie com­plet echi­pa­tă cu toa­te instru­men­te­le de care ai nevo­ie, de la scu­le mari, la acce­so­rii mai mici cum sunt cele pe care le găsești aici: https://www.nicometaltub.ro/flanse-plate.

  Nu întâr­zia! De obi­cei cli­en­ții care te sună se con­frun­tă cu o urgen­ță pe care abia o pot ține sub con­trol. Dacă ai spus că ești dis­po­ni­bil, ar tre­bui să ajungi aco­lo în cel mai scurt timp posi­bil fără alte opriri. Folo­seș­te un lim­baj plă­cut și manie­rat cu cla­si­ce­le for­mu­le de salut și de res­pect. Lucrea­ză curat. Atât tu, cât și hai­ne­le și tru­sa de scu­le tre­bu­ie să fie ordo­na­te și cura­te. Cli­en­tul nu tre­bu­ie să fie nevo­it să facă prea mul­tă cură­țe­nie din cau­za ta.

  Ofe­ră garan­ție

  Dacă vrei să impre­sio­nezi cli­en­ții, ofe­ră garan­ție pen­tru mun­ca ta. Spu­ne-le că dacă apar defec­țiuni te pot suna pen­tru a repa­ra pe gra­tis ceea ce s-a defec­tat aco­lo unde se pre­su­pu­ne că ai repa­rat ceva. Este firesc să comiți erori, dar dacă ești dis­pus să le corec­tezi pe gra­tis, cli­en­ții impre­sio­nați îți vor face recla­mă bună, și este posi­bil să îți lase și un bacșiș, dacă sunt de trea­bă. ℗.


  Man­ga­lia News, 21.12.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele