Cristina Ionescu: Ne place sau nu, dar la Medgidia se face o fabrică de milioane de euro, datorită lui Valentin Vrabie!

  0
  1032

  Cris­ti­na Ione­scu: Până la urmă, Med­gi­dia va avea fabri­ca de ami­don pro­mi­să de Vra­bie în cam­pa­nie. 

  Se cre­ea­ză locuri de mun­că, o pia­ţă exce­len­tă de des­fa­ce­re pen­tru agri­cul­to­rii noş­tri, trans­por­ta­tori etc. 

  Vor­bim de cea mai mare inves­ti­ție de acest tip din sud-estul Euro­pei. 
  La Con­stanţa nu se fac fabrici, noi sun­tem cam­pi­oni la sho­pping, cu pro­du­cţia, mai low.

  Când poves­tea Vra­bie cum o să adu­că el la Med­gi­dia 100 de mili­oa­ne de euro, în patru ani de man­dat, ziceam că e nebun. În doi ani juma­te, s‑au strâns 95 de mili­oa­ne, bani atrași în muni­ci­piu din inves­ti­ții publi­ce și pri­va­te.

  Spre deo­se­bi­re de alte ora­șe, în man­da­tul lui Vra­bie la Med­gi­dia nu s‑a făcut niciun împru­mut. 

  Lucru­ri­le încep să se miș­te, în ora­șul căru­ia nimeni nu‑i mai dădea vreo șan­să.

  Ide­ea e că Vra­bie nu este nici ”Dum­ne­ze­ul de la Peș­te­ra”, cum îl numeau unii, nici vre­un mira­col sau vre­un meș­ter mare. E doar sin­gu­rul pri­mar din jude­țul Con­stan­ța care își face trea­ba, pe bune. 

  Cu tot cir­cul pe care îl fac unii și cu toa­te pie­di­ci­le puse, omul ăsta a reu­șit să facă pen­tru oraș, în doar doi ani, ce nu au făcut alții în zeci. 

  Ne pla­ce sau nu, la Med­gi­dia se face o fabri­că de mili­oa­ne de euro, dato­ri­tă lui Valen­tin Vra­bie.

  Res­tul sunt povești.

  Cris­ti­na Ione­scu, direc­tor Atac de Con­stan­ța.


  Pen­tru con­for­mi­ta­te: Fabri­că de ami­don la Med­gi­dia. Minis­trul finanţe­lor a sem­nat acor­dul de finanţa­re (atacdeconstanta.com).

  Eugen Teo­do­ro­vici, minis­trul finan­țe­lor publi­ce, a sem­nat astăzi, 10 decem­brie, încă 5 noi acor­duri de finan­ța­re acor­da­te în baza sche­mei de aju­tor de stat pen­tru sti­mu­la­rea inves­ti­ți­i­lor majo­re (807/2014). Cere­mo­n­ia de sem­na­re s‑a des­fă­șu­rat în pre­zen­ța prim-minis­tru­lui, Viori­ca Dăn­ci­lă, la Pala­tul Vic­to­ria”, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să.

  Prin­tre bene­fi­ci­a­rii aces­tor acor­duri se află şi Omnia Euro­pa S. A., o com­pa­nie din Tur­cia care va face o  fabri­că de ami­don la Med­gi­dia, ce va fi ope­ra­ţio­na­lă din 2019.

  OMNIA EUROPE S.A. – Pro­iec­tul vizea­ză inves­ti­ția de tip gre­en­fi­eld pen­tru pro­duc­ția de ami­don, mal­to­dex­tri­nă, glu­ten, glu­ten fura­jer şi ger­meni de porumb, iar valoa­rea aju­to­ru­lui de stat apro­bat este de 80,5 mili­oa­ne de lei.

  Inves­ti­ţia com­pa­niei este de 204 mili­oa­ne euro şi se vor crea apro­xi­ma­tiv 2000 de locuri de mun­că.

  Noua fabri­că, Omnia Euro­pa, va pro­du­ce 60.000 de tone de mal­to­dex­tri­nă pen­tru a satis­fa­ce cere­rea actu­a­lă şi vii­toa­re de pro­du­se ali­men­ta­re de cali­ta­te pen­tru copii.

  Fabri­ca va avea şi o capa­ci­ta­te de pro­du­cţie de 40.000 de tone de fruc­to­ză cris­ta­li­nă.

  Tot aici se vor mai pro­dus­ce şi glu­co­ză, siro­puri de fruc­to­ză, ami­don de porumb și monohi­drat de dex­tro­ză, scrie publi­ca­ţia Food Ingre­dients First.com.

  Gru­pul nos­tru se dezvol­tă rapid pe sec­to­rul ingre­dien­te­lor ali­men­ta­re de spe­cia­li­ta­te. Deți­nem acțiuni la Tat Nisas­ta, un pro­du­că­tor de frun­to­ză cris­ta­li­nă și sun­tem impli­ca­ţi în afa­ceri cu PET, cavi­ar, imo­bi­li­a­re. În 2015, am pus baze­le Omnia Nisas­ta, în Ada­na — Tur­cia, cu sco­pul de a pro­du­ce mal­to­dex­tri­nă, fruc­to­ză cris­ta­li­nă, pre­cum glu­co­za, mal­to­za, siro­puri de fruc­to­ză şi ami­don de porumb. Tos­mur Gro­up este astăzi cel mai mare pro­du­că­tor de fruc­to­ză nemo­di­fi­ca­tă gene­tic din lume”, spu­ne Fatih Tos­mur, preşe­din­te­le gru­pu­lui, potri­vit site-ului econimica.net

  http://www.economica.net/cel-mai-mare-producator-de-fructoza-nemodificata-genetic-investeste-204-milioane-de-euro-intr-o-fabrica-la-medgidia_129579.html#ixzz5ZIvdbutv

  MFP spri­ji­nă medi­ul pri­vat prin acor­da­rea de aju­tor de stat, în baza HG nr. 807/2014. mfinante.gov.ro


  Man­ga­lia News, 11.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele