În ultima şedinţă ordinară din acest an, consilierii municipali din Mangalia vor dezbate taxele și impozitele locale pentru anul 2019

  0
  583

  CONVOCATOR. În ulti­ma şedinţă ordi­na­ră din acest an, con­si­li­e­rii muni­ci­pali din Man­ga­lia vor dez­ba­te taxe­le și impo­zi­te­le loca­le pen­tru anul 2019.

  Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la ulti­ma şedinţă ordi­na­ră din acest an, care va avea loc, joi, 20 decem­brie, ora 14.30. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre de inte­res pen­tru comu­ni­ta­te.

  Prin­ci­pa­lul pro­iect supus adop­tă­rii în CL se refe­ră la sta­bi­li­rea taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le pen­tru anul 2019. Un alt pro­iect impor­tant vizea­ză rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al Man­ga­li­ei, pen­tru anul 2018.

  În ace­eași ședin­ță a Con­si­li­u­lui Local, se va supu­ne la vot majo­ra­rea cu pro­cen­te cuprin­se între 300 și 500% a impo­zi­tu­lui pe clă­di­re pen­tru imo­bi­le­le în para­gi­nă din sta­țiuni.

  Alte pro­iec­te de hotă­râre supu­se adop­tă­rii vizea­ză apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re și func­țio­na­re a cimi­ti­re­lor de pe raza ora­șu­lui, dar și Pro­gra­mul eve­ni­men­te­lor pro­pu­se pen­tru anul vii­tor.

  Tot­o­da­tă, se va mai dez­ba­te acor­da­rea unor aju­toa­re finan­ci­a­re pen­tru pre­ș­co­la­rii și ele­vii din zone­le: IAS, Fru­vi­i­leg, Zoo­teh­nie și Barie­ră, pre­cum și apro­ba­rea Pro­gra­mu­lui de spri­ji­ni­re a per­soa­ne­lor afla­te în situ­a­ții difi­ci­le din punct de vede­re soci­al și eco­no­mic.

  Convocator-20.12.2018


  Man­ga­lia News, 17.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele