Azbestul, pericolul din casa dumneavoastră. Ce spune legislația despre azbest [Revista presei]

  0
  307
  Booking.com

  Azbes­tul, peri­co­lul din casa dum­ne­a­voas­tră!

  Ce este azbes­tul?

  Azbes­tul este o fibra mine­ra­la. Poa­te fi iden­ti­fi­ca­ta doar cu un tip spe­cial de micro­scop. Sunt mai mul­te tipuri de fibre de azbest. In tre­cut, azbes­tul a fost ada­u­gat unei vari­e­tati de pro­du­se pen­tru a le intari si pen­tru a le face rezis­ten­te la foc si pen­tru a izo­la cal­du­ra.

  Cum poa­te azbes­tul sa-mi afec­te­ze sana­ta­tea?

  Din stu­di­i­le efec­tu­a­te pe oameni care au fost expu­si la azbest in fabrici si șan­ti­e­re nava­le, stim că inha­la­rea unor can­ti­tati mari de azbest poa­te cres­te ris­cul apa­ri­ti­ei de: can­cer pul­mo­nar, meso­te­li­o­ma, un can­cer loca­li­zat la limi­ta din­tre piept si cavi­ta­tea abdo­mi­na­la si azbes­to­za, in care pla­ma­nii devin plini de tesut fibros.

  Ris­cul de can­cer pul­mo­nar si meso­te­li­o­ma cres­te cu numa­rul de fibre inha­la­te. Ris­cul apa­ri­ti­ei can­ce­ru­lui pul­mo­nar dato­ri­ta inha­la­rii fibre­lor de azbest este mai mare in cazul fuma­to­ri­lor. Oame­nii care se imbol­na­vesc de azbes­to­za de obi­cei au fost expu­si la un nivel ridi­cat de azbest pen­tru o peri­oa­da mai lun­ga. Simp­to­me­le aces­tor boli de regu­la apar dupa 20–30 de ani de la pri­ma expu­ne­re.

  Cei mai multi oameni expu­si la can­ti­tati mici de azbest, asa cum sun­tem cu totii in zile­le noas­tre, nu dezvol­ta aces­te boli. In ori­ce caz, daca azbes­tul este mis­cat, poa­te ema­na fibre ce pot fi inha­la­te in pla­mani. Fibre­le pot rama­ne in pla­mani timp inde­lun­gat, ceea ce mares­te ris­cul de imbol­na­vi­re.

  Unde pot intal­ni azbes­tul si cand poa­te fi el o pro­ble­ma?

  Mul­te din pro­du­se­le fabri­ca­te astazi nu con­tin azbest. Ace­le cate­va pro­du­se care inca mai con­tin azbest ce poa­te fi inha­lat, este obli­ga­to­riu sa fie eti­che­ta­te in sen­sul aces­ta. In ori­ce caz, pana in anii ’70, mul­te din mate­ri­a­le­le de con­struc­tii folo­si­te aca­sa con­ti­neau azbest. Pro­du­se­le cunos­cu­te care puteau con­ti­ne azbest in tre­cut, si con­di­ti­i­le in care aces­tea puteu ema­na fibre includ:

  Tevi­le de abur, boi­le­re­le si fur­na­le­le izo­la­te cu o man­ta de azbest sau ban­da de har­tie de azbest. Aces­te mate­ri­a­le, puteau ema­na fibre de azbest, daca erau dete­ri­o­ra­te, repa­ra­te sau inde­par­ta­te neco­res­pun­za­tor.

  Pla­ci­le de par­do­sea­la elas­ti­ca (vinil azbest, asfalt, si cau­ciuc), cap­tu­sea­la inve­li­suli de vinil si ade­zi­vii folo­si­ti la monta­rea pla­ci­lor. Sle­fu­i­rea pla­ci­lor putea ema­na fibre. La fel ca si sle­fu­i­rea sau razu­i­rea pode­lei in tim­pul demon­ta­rii.

  Stra­tul de ciment, car­to­nul de azbest, si har­tia folo­si­te ca izo­la­tie in jurul fur­na­le­lor si a cosu­ri­lor. Repa­ra­rea sau demon­ta­rea insta­la­ti­i­lor putea ema­na fibre de azbest. La fel ca si taie­rea, sfa­si­e­rea, sle­fu­i­rea, gau­ri­rea sau debi­ta­rea izo­la­ti­ei.

  Izo­la­tia foni­ca sau mate­ri­a­le­le deco­ra­ti­ve pul­ve­ri­za­te pe pereti si tava­ne. Mate­ri­a­le­le des­prin­se, fara­mi­ta­te sau afec­ta­te de inun­da­tie puteau ema­na fibre. La fel si sle­fu­i­rea, gau­ri­rea si fara­mi­ta­rea lor.

  Car­pi­rea si com­pu­sii de imbi­na­re pen­tru pereti si tava­ne, si vop­se­lu­ri­le tex­tu­ra­te. Sle­fu­i­rea, razu­i­rea sau gau­ri­rea aces­tor supra­fe­te putea ema­na fibre de azbest.

  De ase­me­nea mul­te din­tre pro­du­se­le de uz cas­nic vechi cum ar fi manu­si­le rezis­ten­te la foc, aco­pe­ri­sul sobe­lor, fia­re­le de cal­cat si usca­toa­re­le de par.

  Pla­cu­te­le de fra­na, dis­cul de ambre­iaj, si gar­ni­tu­ri­le auto­mo­bi­le­lor.

  Unde exis­ta ris­cul de a gasi azbest in casa

  Une­le aco­pe­ri­suri si tigle sunt facu­te din azbo­ci­ment.

  Case­le con­stru­i­te intre 1930–1950 pot avea azbest ca izo­la­tie.

  Azbes­tul poa­te fi pre­zent in vop­sea­ua tex­tu­ra­ta si in com­pu­sii de repa­ra­tie folo­si­ti la imbi­na­ri­le pere­ti­lor si tava­ne­lor. Folo­si­rea lor a fost inter­zi­sa in 1977.

  Cenu­sa arti­fi­ci­a­la pen­tru semi­ne­e­le pe gaz poa­te con­ti­ne azbest.

  Pere­tii si par­do­se­li­le din jurul sobe­lor pot fi pro­te­ja­te cu har­tie de azbest, car­ton de azbest, sau placi de azbo­ci­ment.

  Azbes­tul poa­te fi gasit in une­le par­do­seli de lino­le­um, pe spa­te­le pla­ci­lor de lino­le­um si in ade­ziv.

  Tevi­le de abur sau de apa cal­da din case­le vechi pot fi imbra­ca­te intr-o man­ta de azbest.

  Cup­toa­re­le cu petrol sau car­bu­ne si gar­ni­tu­ri­le usi­lor pot avea izo­la­tie de azbest.

  Ce ar tre­bui facut in lega­tu­ra cu azbes­tul din casa?

  Daca cre­deti ca azbes­tul este pre­zent in casa dum­ne­a­voas­tra, nu intrati in pani­ca! Cea mai buna solu­tie este sa lasati azbes­tul in pace. In gene­ral mate­ri­a­le­le in sta­re buna nu vor ema­na fibre de azbest. Nu exis­ta nici un peri­col, daca nu exis­ta ema­na­tii de fibre si aces­tea nu sunt inha­la­te in pla­mani.

  Veri­fi­cati mate­ri­a­le­le regu­lat, daca sus­pec­tati ca pot con­ti­ne azbest. Nu le atin­geti dar uitati-va dupa sem­ne­le de dete­ri­o­ra­re. Mate­ri­a­le­le dete­ri­o­ra­te pot ema­na fibre de azbest. Aceas­ta de obi­cei se intam­pla daca le per­tur­bati prin fre­ca­re, lovi­re sau mis­ca­re.

  Une­ori cea mai usoa­ra cale de a rezol­va pro­ble­ma mate­ri­a­le­lor dete­ri­o­ra­te este sa limi­tati acce­sul in zona res­pec­ti­va si sa nu le atin­geti.

  Daca azbes­tul este dete­ri­o­rat vizi­bil, sau daca inten­tio­nati sa faceti reno­vari in casa care ar putea sa-l afec­te­ze, repa­ra­rea sau demon­ta­rea lui tre­bu­ie facu­ta de un pro­fe­si­o­nist.

  Cum sa iden­ti­fi­cati mate­ri­a­le­le care con­tin azbest

  Puteti sa va dati sea­ma daca un mate­ri­al con­ti­ne azbest numai uitan­du-va la el in caz ca nu este eti­che­tat. Daca aveti dubii, sau daca aveti o mos­tra de mate­ri­al, duceti-o spre a fi ana­li­za­ta de un spa­ci­a­list. Mos­tra ar tre­bui pre­le­va­ta de catre un spe­cia­list, deo­a­re­ce aces­ta stie ce sa cau­te, si exis­ta ris­cul ema­na­rii de fibre. Daca este facu­ta inco­rect pre­le­va­rea mos­trei, poa­te fi mai ris­cant decat daca lasati mate­ri­a­lul in pace. Nu este reco­man­dat sa pre­le­vati dum­ne­a­voas­tra mos­tra. Daca totu­si ale­geti sa o faceti, aveti gri­ja sa nu eli­be­rati in aer fibre de azbest. La pre­le­va­rea mos­tre­lor tre­bu­ie sa luati urma­toa­re­le masuri:

  • asi­gu­rati-va ca nu mai este nimeni in inca­pe­re cand faceti pre­le­va­rea,
  • pur­tati manu­si sau spa­lati-va pe maini dupa pre­le­va­re,
  • inchi­deti ori­ce sis­tem de ven­ti­la­tie sau inca­l­zi­re pen­tru a impie­di­ca impras­ti­e­rea fibre­lor,
  • nu deran­jati mate­ri­a­lul mai mult decat este nece­sar pen­tru pre­le­va­rea mos­trei,
  • puneti o folie de plas­tic sub zona de lucru,
  • umezi­ti mate­ri­a­lul cu un ames­tec de apa cu deter­gent pen­tru a redu­ce ema­na­ti­i­le de fibre,
  • taiati cu gri­ja o buca­ta de mate­ri­al folo­sind un cutit mic; puneti mos­tra pre­le­va­ta intr-o cutie cura­ta care tre­bu­ie bine astu­pa­ta,
  • arun­cati cu gri­ja folia de plas­tic si folo­si­ti un pro­sop umed de har­tie pen­tru a cura­ta zona de lucru si cutia cu mos­tra,
  • eti­che­tati cutia cu data si locul din care a fost pre­le­va­ta pro­ba si tri­mi­teti-o la labo­ra­to­rul de ana­li­za,
  • infa­su­rati zona din care ati luat mos­tra cu cea mai mica posi­bil ban­da ade­zi­va pen­tru a impie­di­ca ema­na­rea fibre­lor.

  Cum sa admi­nis­tram o pro­ble­ma a azbes­tu­lui

  Daca azbes­tul este in sta­re buna, nu va atin­geti de el, nu faceti nimic! Daca exis­ta o pro­ble­ma, sunt doua tipuri de corec­tii: repa­ra­rea si demon­ta­rea.

  Repa­ra­rea, de obi­cei, impli­ca etan­sa­rea sau inve­li­rea mate­ri­a­lu­lui din azbest.

  Etan­sa­rea impli­ca tra­ta­rea mate­ri­a­lu­lui cu un etan­sant care ori imbi­na fibre­le de azbest ori imbra­ca mate­ri­a­lul ast­fel incat fibre­le sa nu fie eli­be­ra­te. Izo­la­tia tevi­lor, cup­toa­re­lor si a boi­le­re­lor poa­te fi rea­li­za­ta in acest fel. Acest lucru ar tre­bui facut numai de catre un pro­fe­si­o­nist spe­cia­li­zat in manu­i­rea azbes­tu­lui in con­di­tii de sigu­ran­ta.

  Inve­li­rea impli­ca ase­za­rea a ceva dea­su­pra sau in jurul mate­ri­a­lu­lui ce con­ti­ne azbest pen­tru a impie­di­ca eli­be­ra­rea fibre­lor. Izo­la­tia exte­ri­oa­ra a tevi­lor poa­te fi inve­li­ta cu o man­ta de pro­tec­tie.

  Indi­fe­rent de repa­ra­tie, azbes­tul rama­ne la locul lui. Repa­ra­tia este de obi­cei mai iefti­na decat demon­ta­rea dar poa­te face ca demon­ta­rea ulte­ri­oa­ra, in cazul ca este nece­sa­ra, sa fie mai scum­pa si mai greu de rea­li­zat. Repa­ra­ti­i­le pot fi majo­re sau mino­re.

  Ce tre­bu­ie facut si ce nu tre­bu­ie facut in cazul azbes­tu­lui

  Limi­tati la mini­mum acti­vi­ta­ti­le in ori­ce zona unde sunt mate­ri­a­le dete­ri­o­ra­te ce pot con­ti­ne azbest.

  Luati toa­te masu­ri­le nece­sa­re pen­tru a pre­ve­ni dete­ri­o­ra­rea mate­ri­a­le­lor ce con­tin azbest.

  Aveti gri­ja ca demon­ta­rea sau repa­ra­ti­i­le majo­re sa fie facu­te de catre pro­fe­si­o­nisti.

  Nu taiati, nu sle­fu­i­ti, sau nu gau­ri­ti mate­ri­a­le­le care con­tin azbest.

  Nu sle­fu­i­ti sau nu incer­cati sa nive­lati par­do­se­li­le din azbest.

  Cand par­do­se­li­le de azbest tre­bu­iesc inlo­cu­i­te, montati lino­le­um pes­te, daca este posi­bil.

  Nu tarati mate­ri­a­le­le care pot con­ti­ne azbest prin casa.

  Daca nu puteti evi­ta sa tre­ceti prin zona res­pec­ti­va, cura­tati-o cu un mop ud. Daca o zona mare tre­bu­ie cura­ta­ta ape­lati la un spe­cia­list.

  Repa­ra­ti­i­le mino­re ar tre­bui de ase­me­nea sa fie facu­te de catre spe­cia­listi deo­a­re­ce exis­ta ris­cul expu­ne­rii la fibre de azot.

  Daca totu­si deci­deti dum­ne­a­voas­tra sa faceti repa­ra­ti­i­le mino­re, ina­in­te sa va apu­cati de ele, exa­mi­nati cu aten­tie zona dete­ri­o­ra­ta pen­tru a va asi­gu­ra ca este sta­bi­la. Ca o pro­ble­ma gene­ra­la, ori­ce zona care este mai mare decat mari­mea mai­nii dum­ne­a­voas­tra nu este o repa­ra­tie mino­ra.

  Pot fi folo­si­te pro­du­se comer­ci­a­le pro­iec­ta­te pen­tru aco­pe­ri­rea gau­ri­lor si zone­lor dete­ri­o­ra­te.

  Izo­la­tia de azbest a tevi­lor, daca este dete­ri­o­ra­ta, poa­te fi aco­pe­ri­ta cu fibra de sti­cla.

  Demon­ta­rea este de obi­cei cea mai scum­pa meto­da si ar tre­bui sa fie ulti­ma optiu­ne lua­ta in con­si­de­ra­re in cele mai mul­te situ­a­tii. Si asta deo­a­re­ce demon­ta­rea pre­zin­ta cel mai mare risc de eli­be­ra­re a fibre­lor. In ori­ce caz, demon­ta­rea poa­te fi nece­sa­ra in cazul reno­va­rii sau schim­ba­ri­lor majo­re din casa dum­ne­a­voas­tra care pot per­tur­ba azbes­tul. De ase­me­nea, demon­ta­rea este nece­sa­ra in cazul in care mate­ri­a­le­le ce con­tin azbest sunt dete­ri­o­ra­te foar­te mult si nu pot fi repa­ra­te. Demon­ta­rea este un pro­ce­deu com­plex si tre­bu­ie facut de catre un pro­fe­si­o­nist. Demon­ta­rea defec­tu­oa­sa, poa­te de ase­me­nea cres­te ris­cu­ri­le asu­pra sana­ta­tii dum­ne­a­voas­tra si a fami­li­ei dum­ne­a­voas­tra.

  Pro­fe­si­o­nis­tii in azbest: Cine sunt si ce pot ei face?

  Pro­fe­si­o­nis­tii in azbest sunt instru­i­ti in manu­i­rea azbes­tu­lui. Tipul pro­fe­si­o­nis­tu­lui depin­de de tipul pro­du­se­lor si de ce pro­ble­me tre­bu­iesc reme­di­a­te. Puteti anga­ja un fur­ni­zor de azbest, sau in une­le cazuri un pro­fe­si­o­nist spe­cia­li­zat in pro­du­se spe­ci­fi­ce ce con­tin azbest.

  Ei pot rea­li­za inspec­tii la domi­ci­liu, pot lua mos­tre de pro­dus, si va pot da sfa­turi in lega­tu­ra cu ce repa­ra­tii sunt nece­sa­re si cine este cali­fi­cat sa le faca. Une­le fir­me ofe­ra pache­te de ser­vi­cii: tes­ta­re, eva­lu­a­re, corec­ta­re.

  Ar tre­bui sa veri­fi­cati refe­rin­te­le pro­fe­si­o­nis­ti­lor pe care ii anga­jati. Este bine sa anga­jati pro­fe­si­o­nisti care sunt bine instru­i­ti, expe­ri­men­tati, acre­di­tati si au o repu­ta­tie buna.

  Este bine sa eva­lu­ati mai mul­te ofer­te de pret, deo­a­re­ce pre­tul poa­te varia foar­te mult de la o fir­ma la alta.

  Daca anga­jati un inspec­tor pro­fe­si­o­nist

  Asi­gu­tati-va ca inspec­tia va inclu­de o exa­mi­na­re vizu­a­la com­ple­ta si mos­tre­le pre­le­va­te cu aten­tie vor fi ana­li­za­te in labo­ra­tor. Daca azbes­tul este pre­zent, inspec­to­rul ar tre­bui sa va ofe­re o eva­lu­a­re scri­sa care va des­crie loca­tia si posi­bi­li­ta­tea extin­de­rii defec­tiu­nii, si va va da reco­man­dari pen­tru repa­ra­tie sau pre­ve­ni­re.

  Asi­gu­rati-va ca inspec­to­rul va face vizi­te la fata locu­lui pen­tru a veri­fi­ca daca fir­ma anga­ja­ta sa exe­cu­te lucra­ri­le de repa­ra­tie res­pec­ta in toc­mai pro­ce­du­ri­le si cerin­te­le.

  Inspec­to­rul poa­te intre­prin­de vizi­te la fata locu­lui dupa repa­ra­tii, pen­tru a veri­fi­ca daca zona a fost bine cura­ta­ta.

  Daca anga­jati o fir­ma sa exe­cu­te lucra­ri­le de repa­ra­tie

  Veri­fi­cati daca fir­ma este auto­ri­za­ta si are toa­te avi­ze­le nece­sa­re pen­tru a efec­tua ast­fel de lucrari.

  Insis­tati ca fir­ma sa folo­seas­ca doar echi­pa­ment adec­vat pen­tru ast­fel de lucrari.

  Asi­gu­rati-va ca fir­ma res­pec­ta intoc­mai pro­ce­du­ri­le si cerin­te­le nece­sa­re.

  Asi­gu­rati-va ca mun­ci­to­rii vor lua toa­te masu­ri­le nece­sa­re pen­tru a pre­ve­ni impras­ti­e­rea pra­fu­lui de azbest si in alte zone ale locu­in­tei dum­ne­a­voas­tra. Ei ar tre­bui sa izo­le­ze zona de lucru de res­tul casei folo­sind folii de pro­tec­tie si sa opreas­ca sis­te­me­le de ven­ti­la­tie si de inca­l­zi­re.

  Nu lasati cei­lalti mem­brii ai fami­li­ei sau ani­ma­le sa patrun­da in zona de lucru.

  Asi­gu­rati-va ca mate­ri­a­lul demon­tat va fi pas­trat cat mai intact cu putin­ta, evi­tan­du-se fara­mi­ta­rea lui in bucati mici, ceea ce duce la eli­be­ra­rea fibre­lor de azbest in aer.

  Dupa ter­mi­na­rea lucra­ri­lor, asi­gu­rati-va ca mun­ci­to­rii au cura­tat bine zona.

  Puteti soli­ci­ta o ana­li­za a aeru­lui la un labo­ra­tor spe­cia­li­zat.

  Aten­ție!

  Zona nu tre­bu­ie aspi­ra­tă sau mătu­ra­tă! Acest lucru va face ca fibre­le de azbest sa fie ridi­ca­te in aer. Pen­tru cura­ta­re, se va folo­si un mop umed sau un aspi­ra­tor spe­cial.

  Sur­sa: www.incasa.ro/Azbestul_pericolul_din_casa_dumneavoastra


  Citiți și:

  Șai­spre­ze­ce ani de închi­soa­re în pro­ce­sul des­pre azbest. Instanţa din Tori­no a con­dam­nat la şai­spre­ze­ce ani de închi­soa­re, pe cei doi incul­pa­ţi în pro­ce­sul de azbest, fiind cali­fi­cat cel mai mare pro­ces „cri­mi­nal de fibre”.

  Alte sur­se, pe aceas­tă temă:

  stiri.tvr.ro/azbestul-cauzeaza-anual-peste-100–000-de-decese_19771.html#view

  ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/RO/Safety/Asbestos_RO.htm

  legislatiamuncii.manager.ro/a/9857/ssm-ce-este-azbestului-si-care-sunt-efectele-lui-asupra-sanatatii-lucratorului.html

  mediaextern.com/europa/uniunea-eu…zbest.html

  Vă invi­tăm să stu­di­ați și Ghid-Expu­ne­re-Pro­fe­sio­na­la-Azbest, unde veți găsi și legi­sla­ția refe­ri­toa­re la azbest.


  Man­ga­lia News,  11.12.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele