AUDIT FINANCIAR. Primăria Mangalia a pierdut în fața Curții de Conturi, în dosarul iluminatului public!

  0
  724

  AUDIT FINANCIAR. Pri­mă­ria Man­ga­lia a pier­dut în fața Cur­ții de Con­turi, în dosa­rul ilu­mi­na­tu­lui public!

  Pri­mă­ria Man­ga­lia a pier­dut pro­ce­sul cu insti­tu­ția Cur­ții de Con­turi! Admi­nis­tra­ția loca­lă a for­mu­lat con­tes­ta­ție la exe­cu­ta­rea unei deci­zii a audi­to­ri­lor din anul 2017, emi­să în urma audi­tu­lui efec­tu­at la Ser­vi­ci­ul Public de Admi­nis­tra­re a Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat al Man­ga­li­ei. În cadrul deci­zi­ei, inspec­to­rii au cerut pri­mă­ri­ei să ia măsu­ri­le lega­le pen­tru repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui con­sta­tat. Rapor­tul a fost efec­tu­at strict în baza veri­fi­că­ri­lor a unor aspec­te lega­te de ges­tio­na­rea ele­men­te­lor patri­mo­ni­a­le ale Ser­vi­ci­u­lui Public Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat Man­ga­lia, mai pre­cis a ilu­mi­na­tu­lui public.

  La nive­lul SPADPP Man­ga­lia a fost efec­tu­at un audit finan­ci­ar de către repre­zen­tan­ții Came­rei de Con­turi Con­stan­ța, ce a vizat ilu­mi­na­tul public, în baza căru­ia a fost emi­să Deci­zia nr. 8 / 17.01.2017. Împo­tri­va Deci­zi­ei a fost for­mu­lă con­tes­ta­ție admi­nis­tra­ti­vă, res­pin­să în iunie 2017. Fapt pen­tru care, Pri­mă­ria Con­stan­ța a depus acțiu­ne în instan­ță, repre­zen­tând con­tes­ta­ție la exe­cu­ta­re. Acțiu­nea a fost res­pin­să de Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, așa că, deci­zia Cur­ții de Con­turi rămâ­ne în picioa­re. Cel mai pro­ba­bil, apă­ră­to­rii pri­mă­ri­ei vor for­mu­la recurs.

  Con­tro­lul a fost efec­tu­at de audi­to­rii publici externi la SPADPP Man­ga­lia, în peri­oa­da 15.11.2016 –15.12.2016 și, spun audi­to­rii, uni­ta­tea admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­lă nu a avut posi­bi­li­ta­tea de a veri­fi­ca con­cret situ­a­ția lucră­ri­lor pe linia ilu­mi­na­tu­lui public, care au fost achi­ta­te din buge­tul public. Cur­tea de Con­turi mai spu­ne că admi­nis­tra­ția a ges­tio­nat defec­tu­os bunu­ri­le care alcă­tu­iesc sis­te­mul de ilu­mi­nat public, la fel de defec­tu­os cum a moni­to­ri­zat SPADPP Man­ga­lia lucră­ri­le efec­tu­a­te la insta­la­ți­i­le de ilu­mi­nat public până în anul 2016.

  În ceea ce pri­veș­te moda­li­ta­tea de vira­re a bani­lor din buge­tul public către fir­me­le care au sub­con­trac­tat acti­vi­ta­tea din com­pe­ten­ța SPADPP Man­ga­lia, se mai ara­tă în rapor­tul Cur­ții, s‑a rea­li­zat fără o fun­damen­ta­re buge­ta­ră cores­pun­ză­toa­re, fără să se cunoas­că situ­a­ția rea­lă a ele­men­te­lor com­po­nen­te care apar­țin sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public al uni­tă­ți­ia dmi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le, pen­tru care se iden­ti­fi­ca­se nece­si­ta­tea reparării/ modernizării/ rea­bi­li­tă­rii. În pri­vin­ța modu­lui de deru­la­re a achi­zi­ți­i­lor publi­ce sunt eloc­ven­te con­clu­zi­i­le con­tro­lu­lui efec­tu­at de către inspec­to­rii ANAP, iar în ceea ce pri­veș­te par­cur­ge­rea eta­pe­lor lega­le pri­vind eli­be­ra­rea auto­ri­za­ți­i­lor de con­stru­i­re și a celor­lal­te avi­ze nece­sa­re pen­tru inter­ven­ția asu­pra insta­la­ți­i­lor de ilu­mi­nat public ale Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

  Audi­to­rii mai spun că aces­tea nu s‑au rea­li­zat în con­for­mi­ta­te cu cerin­țe­le acte­lor nor­ma­ti­ve în vigoa­re, nu erau inven­ta­ri­a­te cores­pun­ză­tor, ast­fel încât să se obți­nă asi­gu­ra­rea că nu se rea­li­zea­ză lucrări asu­pra insta­la­ți­i­lor de ilu­mi­nat care apar­țin ENEL, aspec­te care au fost con­sta­ta­te și pre­zen­ta­te și în acte­le de con­trol ale ANRE, ANRSC și ISC. S‑a con­sta­tat că recep­ția lucră­ri­lor exe­cu­ta­te de către fir­me­le sub­con­trac­toa­re ale SPADPP Man­ga­lia s‑a rea­li­zat fără res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le, aspect care a fost con­sta­tat și de către inspec­to­rii ISC în urma con­tro­lu­lui efec­tu­at, motiv pen­tru care enti­ta­tea nu cunoaș­te nici în pre­zent care sunt lucră­ri­le rea­li­za­te și recep­țio­na­te în cadrul fie­că­rui con­tract.

  Pri­mă­ria Man­ga­lia așteap­tă comu­ni­ca­rea instan­ței pen­tru a depu­ne cre­re­rea de recurs. ”Noi am ata­cat rapor­tul de audit. Jude­că­to­ria a res­pins acțiu­nea. A ajuns la Cur­tea de Apel, care a tri­mis spre reju­de­ca­re la Tri­bu­nal, iar aceas­tă instan­ță a ajuns, din nou, la con­clu­zia de res­pin­ge­re a acțiu­nii. Din punc­tul ăsta de vede­re, pri­mă­ria, din momen­tul comu­ni­că­rii, va avea 15 zile de a mer­ge mai depar­te. Vom dema­ra toa­te pro­ce­du­ri­le până la obți­ne­rea unei deci­zii defi­ni­ti­ve și ire­vo­ca­bi­le”, au decla­rat, pen­tru Repli­ca, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

  Rea­min­tim că, pe firul… insta­la­ți­i­lor de ilu­mi­nat public ale Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au inter­ve­nit și pro­cu­ro­rii. În mar­tie 2016, s‑a înce­put urmă­ri­rea pena­lă cu pri­vi­re la săvârşi­rea mai mul­tor infra­cţiuni, în peri­oa­da 2007–2010, de către repre­zen­tanţi ai S.P.A.D.P.P. Man­ga­lia, con­stând în întoc­mi­rea unor docu­men­te cu carac­ter emi­na­men­te nere­al pen­tru decon­ta­rea ili­ci­tă a unor lucrări nee­fec­tu­a­te. Potri­vit pro­cu­ro­ri­lor, ”în peri­oa­da 2007–2010, Pri­mă­ria Man­ga­lia avea în deru­la­re în faza de garan­ta­re exe­cu­ţio­na­lă un set de con­trac­te cu SC ELECTRO SZD CLUJ NAPOCA, care aveau ca si cla­u­ză o garanţie care tre­bu­ia să se refe­re la o peri­oa­dă de 7 ani, în legă­tu­ră direc­tă cu reţe­le­le de ilu­mi­nat ale UAT Man­ga­lia.

  În tim­pul peri­oa­dei de garanţie, fără a fi fost rece­pţio­na­te lucră­ri­le ante­ri­oa­re, fără să se acce­se­ze garanţia de bună exe­cu­ţie şi în gene­ral în afa­ră ori­ca­rei logici mini­ma­le, repre­zen­tanţi ai S.P.A.D.P.P. Man­ga­lia au întoc­mit sute de docu­men­te cu un carac­ter emi­na­men­te nere­al, în urma folo­si­rii ca și jus­ti­fi­ca­re ale unor decon­tări ili­ci­te ale unor lucrări nee­fec­tu­a­te (une­le din­tre aces­tea in par­te doar) — au gene­rat succesiv/ulterior alte câte­va con­trac­te de achi­zi­ţie publi­că, toa­te având ca obiec­tiv exact lucră­ri­le de ilu­mi­nat — care in rea­li­ta­te tre­bu­iau asi­gu­ra­te în garanţie de par­te­ne­rul con­trac­tu­al din anul 2007”.

  Unul din­tre cei cer­ce­tați este Cătă­lin Cor­naci, pen­tru infra­cţiuni de abuz în ser­vi­ciu cu folos patri­mo­ni­al, dela­pi­da­re cu con­se­cin­țe deo­se­bit de gra­ve, ambe­le în for­mă con­ti­nu­a­tă și fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă, dar și con­si­li­e­rul judeţean PSD Mol­do­va­nu Vasi­le, fiind sus­pec­tat de abuz în ser­vi­ciu.

  Dosa­rul penal este încă în des­fă­șu­ra­re, sunt 14 per­soa­ne anche­ta­te și sunt viza­te anga­jați și foși anga­jați, încă de la înfi­in­ța­rea Ser­vi­ci­u­lui. Potri­vit unor sur­se, cer­ce­ta­rea este extin­să pe con­trac­te­le de men­te­nan­ță, ser­vi­ce, inves­ti­ții care s‑au făcut, din 2005 până în pre­zent.

  Con­form date­lor inse­ra­te în rapor­tul Curţii de Con­turi, refe­ri­toa­re la acest subiect, s‑a sta­bi­lit că buge­tul public a fost pre­ju­di­ci­at cu cir­ca 14 mili­oa­ne lei.

  Mire­la PASCAL, replicaonline.ro, 10.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele