Arca TV — București, 2018: Bucovina reîntregită prin cântec, port popular și valori autentice

  0
  238

  Arca TV — Bucu­rești, 2018: Buco­vi­na reîn­tre­gi­tă prin cân­tec, port popu­lar și valori auten­ti­ce.

      A deve­nit deja o tra­di­ție ca, în fie­ca­re an, la Bucu­rești, să se des­fă­șoa­re Fes­ti­va­lul Buco­vi­nei, fes­ti­val la care par­ti­ci­pă colec­ti­ve fol­clori­ce, meș­teri popu­lari, artiști ama­tori și pro­fe­si­o­niști din nor­dul și sudul Buco­vi­nei. La cea de‑a doua edi­ție a fes­ti­va­lu­lui au par­ti­ci­pat lide­rii aso­ci­a­ți­i­lor cul­tu­ra­le ale româ­ni­lor din regiu­nea Cer­nă­uți, per­so­na­li­tăți ale comu­ni­tă­ții româ­nești din nor­dul Buco­vi­nei, repre­zen­tanți ai pre­sei de lim­ba româ­nă din Ucrai­na, pre­cum și pri­mari ai loca­li­tă­ți­lor româ­nești din regiu­nea Cer­nă­uți. 

      La fes­ti­va­lul des­fă­șu­rat recent în Pia­ța Geor­ge Ene­scu din Bucu­rești au par­ti­ci­pat pes­te 200 de artiști, ansam­bluri fol­clori­ce, meș­te­șu­gari popu­lari și cei mai pri­ce­puți bucă­tari de pe pla­iu­ri­le buco­vi­ne­ne.

      Arta, tra­di­ți­i­le, por­tul popu­lar și gus­to­a­se­le buca­te din Buco­vi­na, au fost pre­zen­ta­te publi­cu­lui pe par­cur­sul celor trei zile cât s‑a des­fă­șu­rat fes­ti­va­lul.

      Orga­ni­za­to­rul Fes­ti­va­lu­lui, pri­mă­ria Sec­tor 1 Bucu­rești, și‑a pro­pus prin aceas­tă acțiu­ne cul­tu­ra­lă să sus­ți­nă șco­li­le și insti­tu­ți­i­le pre­ș­co­la­re cu pre­da­rea în lim­ba româ­nă din Ucrai­na. „O pri­mă și fru­moa­să ini­ția­ti­vă de a spri­jini uni­tă­ți­le de învă­țământ româ­nești din Ucrai­na apar­ți­ne com­pa­niei Wirqu­in Româ­nia, care va dona insta­la­ții sani­ta­re noi și per­for­man­te pen­tru aces­tea”, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să al Pri­mă­ri­ei Sec­tor 1.

      Jur­na­lis­tul Buc­Press TV, Vita­lie Zâgrea, ne ofe­ră mai mul­te deta­lii într-un repor­taj pe care vă invi­tăm să îl vizio­nați. (Pen­tru VIDEO, cli­ck pe foto).


  Man­ga­lia News, 28.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele