Santierul Naval Damen Galati, prezentat in cadrul emisiunii „INVESTITI IN ROMANIA” din 6 noiembrie 2018 [VIDEO]

  0
  705

  San­ti­e­rul Naval Damen Galati pre­zen­tat in cadrul emi­siu­nii „INVESTITI IN ROMANIA” din 6 noiem­brie 2018.

  San­ti­e­rul Naval Damen Galati, loco­mo­ti­va a indus­tri­ei gala­te­ne a fost pre­zen­tat intr‑o ampla emi­siu­ne in direct difu­za­ta de TVR Inter­na­tio­nal, canal al pos­tu­lui natio­nal de tele­vi­ziu­ne trans­mis in intrea­ga lume.

  2018, anul sar­ba­to­ri­rii celor 125 de ani de exis­ten­ta a San­ti­e­ru­lui Naval Damen Galati a ada­u­gat pe lis­ta eve­ni­men­te­lor ani­ver­sa­re inca un moment de mare man­drie. Com­pa­nia a fost invi­tat prin­ci­pal al une­ia din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se emi­siuni ale tele­vi­ziu­nii roma­ne, anu­me „INVESTITI IN ROMANIA”, emi­siu­ne mode­ra­ta de Sorin Bur­tea si difu­za­ta in direct pe cana­lul TVR Inter­na­tio­nal, pe 6 noiem­brie. La dez­ba­te­re au par­ti­ci­pat Rino Bru­gge, direc­to­rul gene­ral al San­ti­e­ru­lui Naval Damen Galati,  Pau­la Mari­ne­la Pir­va­ne­scu, minis­tru secre­tar de stat in Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comert si Antre­pre­no­ri­at si Ionut Puchea­nu, pri­ma­rul ora­su­lui Galati.

  San­ti­e­rul Naval Damen Galati este o faci­li­ta­te de pro­duc­tie spe­cia­li­za­ta in con­stru­i­rea de nave foar­te com­ple­xe si sofis­ti­ca­te, pro­du­se­le noas­tre fiind des­ti­na­te tari­lor din intrea­ga lume. De la pre­lu­a­rea san­ti­e­ru­lui in 1999 de catre Gru­pul olan­dez Damen, san­ti­e­rul a livrat pes­te 400 de nave, motiv de man­drie pen­tru toti nava­lis­tii gala­te­ni. Exper­ti­za anga­ja­ti­lor nos­tri, multi din­tre ei lucrand in san­ti­er din tata in fiu este asi­gu­ra­ta si prin inter­me­di­ul cen­tru­lui de for­ma­re pro­fe­sio­na­la, un ade­va­rat pol de exce­len­ta si coa­gu­la­re a celor mai inal­te abi­li­tati nece­sa­re con­stru­i­rii nave­lor afla­te in por­to­fo­li­ul de comenzi al com­pa­niei noas­tre.”, a pre­ci­zat Rino Bru­gge intr-una din mul­te­le sale inter­ven­tii pe par­cur­sul emi­siu­nii. „Oame­nii sunt cei care fac dife­ren­ta si cei care duc mai depar­te renu­me­le san­ti­e­ru­lui gala­tean”, a con­ti­nu­at direc­to­rul gene­ral al Damen Galati.

  Pre­zen­ta la emi­siu­ne, Pau­la Mari­ne­la Pir­va­ne­scu, minis­tru secre­tar de stat in Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comert si Antre­pre­no­ri­at a ara­tat ca sec­to­rul între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii bene­fi­ci­a­za din par­tea sta­tu­lui de poli­tici publi­ce care sa sus­ti­na antre­pre­no­rii tineri prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui Start-up Nation dar si prin alte faci­li­tati cum ar fi un sis­tem fis­cal atrac­tiv, creș­te­rea acce­su­lui la finan­ța­re dar si sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor și debi­ro­cra­ti­za­rea.

  La ran­dul sau, pri­ma­rul Gala­ti­u­lui, Ionut Puchea­nu s‑a decla­rat incre­za­tor in cre­a­rea unui mediu de afa­ceri local pros­per, buna cola­bo­ra­re cu San­ti­e­rul Naval Damen Galati fiind una de bun augur. Pri­ma­rul a amin­tit in acest sens impli­ca­rea pro­fun­da a san­ti­e­ru­lui in via­ta comu­ni­ta­tii loca­le, in urma cu doar cate­va sap­ta­mani Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Gala­ti­u­lui sem­nand, in cadru ofi­ci­al, un par­te­ne­ri­at cu Damen Galati pen­tru rea­li­za­rea unor pro­iec­te soci­a­le in folo­sul gala­te­ni­lor.

  Damen Shi­pyar­ds Gro­up

  Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 35 de şan­ti­e­re de con­stru­cţii şi repa­ra­ţii nave, şi are în jur de 12,000 de anga­ja­ţi în întrea­ga lume. Damen a livrat mai mult de 6,000 de nave în pes­te 100 de ţări şi livrea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 160 de nave către cli­enţi de pe întreg mapa­mondul. Con­cep­tul Damen unic de pro­iec­ta­re stan­dar­di­za­tă a nave­lor garan­tea­ză un nivel ridi­cat de cali­ta­te.

  Accen­tul pe care Damen îl pune pe stan­dar­di­za­re, con­stru­cţie modu­la­ră şi dis­po­ni­bi­li­ta­te a nave­lor în stoc asi­gu­ră ter­me­ne scur­te de livra­re, “cos­turi tota­le de pro­pri­e­ta­te” scă­zu­te, valori de revȃn­za­re ridi­ca­te şi per­for­manţe soli­de. Mai mult, nave­le Damen se bazea­ză pe teh­no­lo­gii dove­di­te şi cer­ce­ta­re şi dezvol­ta­re apro­fun­da­tă.

  Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­zȃnd remorche­re, ambar­ca­ţiuni, nave mili­ta­re şi de patru­la­re, ambar­ca­ţiuni de vite­ză, nave de măr­furi, dra­ge, nave pen­tru indus­tria offsho­re, feri­bo­turi, pon­toa­ne şi supe­ri­a­h­turi.

  Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii, inclu­siv întreţi­ne­re, pie­se de rezer­vă, instru­i­re şi trans­fer de know-how (con­stru­cţii nava­le). Damen mai asi­gu­ră o mare vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne pre­cum duze, cȃr­me, vin­ciuri, anco­re, lanţuri de anco­ră şi con­stru­cţii meta­li­ce.

  Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) cuprin­de o reţea glo­ba­lă de 18 şan­ti­e­re de repa­ra­ţie şi con­ver­sie din care 12 se afla in nord ves­tul Euro­pei. Faci­li­ta­ti­le aces­tor san­ti­e­re includ pes­te 50 de docuri (aco­pe­ri­te) si plu­ti­toa­re, cel mai mare din­tre aces­tea avand 420 x 80 metri, pre­cum si cale de lan­sa­re, sin­cro­lif­turi si hale. Pro­iec­te­le vari­a­ză de la repa­ra­tii sim­ple de mica anver­gu­ra pana la moder­ni­zari com­ple­xe si con­ver­sii com­ple­te de struc­turi offsho­re de mari dimen­siuni. DSC rea­li­zea­ză în jur de 1,300 lucrări de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re anu­al, atat in cadrul san­ti­e­re­lor cat si in por­turi si in tim­pul voia­je­lor.

  Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi

  Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi (SNDG) se întin­de pe o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 55 de hec­ta­re și ani­ver­sea­ză anul aces­ta 125 de ani de la înfi­inţa­re. De la pre­lu­a­rea de către Gru­pul de Şan­ti­e­re Damen, șan­ti­e­rul a livrat 29 de nave mili­ta­re către trei­spre­ze­ce ţări dife­ri­te, inclu­siv ţări mem­bre ale NATO și UE. La Gala­ţi s‑au con­stru­it nave de mane­vră anco­ră, nave pen­tru paza de coas­tă, nave de patrulare/militare, nave tip port­con­tai­ner, tip RoRo, feri­bo­turi, dra­ge și bar­je. Remorche­re­le tip ASD 3212 pur­tând sem­nă­tu­ra Damen sunt o pre­zenţă obiș­nu­i­tă pe cale­le de lan­sa­re ale șan­ti­e­ru­lui din Gala­ţi, în scur­tul lor drum către Dună­re.

  Pe lân­gă ambar­ca­ţiuni, nave de deser­vi­re a echi­pa­je­lor și nave de măr­furi, Damen Gala­ţi și‑a clă­dit rapid o boga­tă lis­tă de refe­rinţă a nave­lor con­stru­i­te în care se regă­sesc pro­du­se de top din por­to­fo­li­ul Damen. Prin­tre pro­iec­te­le cele mai nota­bi­le menţio­năm Nava de Suport Logis­tic de 205 m ‘Karel Door­man’ con­stru­i­tă pen­tru Mari­na Mili­ta­ra olan­de­ză, pri­mul Remorcher com­plet Hibrid de 28 m con­stru­it pen­tru com­pa­nia olan­de­ză de remorcaj Iskes, Nava de Cer­ce­ta­re ‘Simon Ste­vin’ con­stru­i­tă pen­tru guver­nul fla­mand dar și Nava tip Hea­vy Lift pen­tru com­pa­nia Jum­bo, ‘Fair­pla­yer’.

  Din­tre pro­iec­te­le recen­te dem­ne de adă­u­gat amin­tim: Damen Offsho­re Car­ri­er 8500 Maer­sk Con­nec­tor, o nouă gene­ra­ție de nave pen­tru insta­la­rea cablu­ri­lor sub­ma­ri­ne, Nava de Suport Logis­tic Bib­by Wave­Mas­ter 1, cu func­țio­na­li­ta­te ‘walk-to-work’ și design nou per­so­na­li­zat pen­tru ope­ra­țiuni în zone­le cu plat­for­me eoli­e­ne, Nava de Apro­vi­zio­na­re și Cer­ce­ta­re a Antarc­ti­cii pen­tru Divi­zia Aus­tra­li­ei pen­tru Antarc­ti­ca, navă care va faci­li­ta Aus­tra­li­ei explo­ra­rea mai lar­gă a Ocea­nu­lui de Sud și a Con­ti­nen­tu­lui Antarc­ti­ca.

  Pe lân­gă stan­dar­de­le de cali­ta­te Damen, Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați inte­grea­ză un Sis­tem de Poli­ti­că a Cali­tă­ții în pro­ce­sul său de mana­ge­ment. Sis­te­mul înde­pli­neș­te urmă­toa­re­le stan­dar­de: ISO 9001:2008 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment a Cali­tă­ții, OHSAS 18001:2008 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment Ocu­pa­țio­nal de Sănă­ta­te & Secu­ri­ta­te, ISO 14001:2005 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­men­tul Mediu­lui, Lloyd’s Regis­ter JH 143 pri­vind Eva­lu­a­rea de Risc și Cer­ti­fi­ca­tul AQAP 2120 (Publi­ca­ții Alli­ed Qua­li­ty Assu­ran­ce / Stan­dar­di­za­re NATO).


  Man­ga­lia News, 09.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply