”Pilonii” Arcului poetic transatlantic Eminescu – Poe, proiectul de suflet, pornit din mari suflete de români!

  0
  304

  ”Pilo­nii” Arcu­lui poe­tic tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe, pro­iec­tul de suflet, por­nit din mari sufle­te de români!

     Impre­sii de la Marea cea Mare, des­pre ”Arcul poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe” și des­pre ini­ția­to­rul său, prof. dr. Ioan Iacob.

     Pe par­cur­sul inter­vi­u­lui pe care a avut ama­bi­li­ta­tea să‑l rea­li­ze­ze la înce­pu­tul lunii mar­tie 2018, publi­cat sub titlul ‘Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic’, dom­nul pro­fe­sor dr. Ioan Iacob afir­ma urmă­toa­re­le:

     Ați fost atât de recep­tiv la ide­ea unui pro­iect tran­sa­tlan­tic (bazat pe teza mea de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”), încât îmi vine aproa­pe să cred că el s‑a și rea­li­zat. De ce ați ales JURNALISMUL?

     Prof. Tra­ian Lupu: ”De ce am ales Jur­na­lis­mul? Pen­tru că v‑am des­co­pe­rit prin inter­me­di­ul Arca TV, citind inter­vi­ul pe care vi l‑a acor­dat dom­nul Lucian Bla­ga, în Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, chiar în ziua de 15 ianu­a­rie, ziua de naș­te­re a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu, decla­ra­tă Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le și am remar­cat titlul deo­se­bit de inte­re­sant al Tezei dum­ne­a­voas­tră de Doc­to­rat: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”. Atunci, — pe sem­ne și pen­tru că mă lea­gă mul­te amin­tiri de Ame­ri­ca, pe unde ”am făcut nave­ta” în ulti­mii 10 ani, mi‑a venit pe loc ide­ea de a vă con­tac­ta și a vă pro­pu­ne o cola­bo­ra­re cu Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA

     Cu lar­gul acord al domni­ei voas­tre, am publi­cat un frag­ment din lucra­rea amin­ti­tă, pe data de 24 ianu­a­rie 2018, de Ziua Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, în arti­co­lul inti­tu­lat: ”Prof. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’, la care am adă­u­gat vide­o­cli­pul rea­li­zat de TVRi și pos­tat de ARCA TVVă mul­țu­mesc și cu aceas­tă oca­zie, pen­tru toa­te mate­ri­a­le­le de excep­ție ofe­ri­te citi­to­ri­lor noș­tri, pe care le-am publi­cat pe par­cur­sul aces­tui an, la rubri­ci­le spe­ci­a­le: ARCA TV USA și PAGINA DE LECTURĂ”.

     ARCA TV USA: Pro­fe­so­rul dr. Ioan Iacob pro­pu­ne o lucra­re ine­di­tă, meni­tă să pună în valoa­re arcul poe­tic tran­sa­tlan­tic din­tre Emi­ne­scu și Poe, o meta­fo­ră com­ple­xă, folo­si­tă pen­tru a reli­e­fa majo­ri­ta­tea simi­li­tu­di­ni­lor și dife­ren­ți­e­ri­lor din­tre acești doi mari poeți ai lumii: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”.

     Pro­fe­so­rul ne invi­tă, de fapt, să des­ci­frăm “posi­bi­le­le impli­ca­ții ale unui expe­ri­ment: inter­sec­ta­rea unui arc poe­tic transo­cea­nic ce ne‑a per­mis rela­țio­na­rea a două mari nume ale liri­cii uni­ver­sa­le, Emi­ne­scu și Poe, cu o axă goti­că ima­gi­na­ră, față de care ambii poeți se rapor­tea­ză prin uni­ver­su­ri­le lor liri­ce”. (Publi­cat pe 29 ian. 2018).

     Din cele spu­se și scri­se de prof. dr. Ioan Iacob, la pro­iect au ade­rat până acum: Adri­an G. Sah­lean (S.U.A.), Adi Arde­lean (Can­a­da), Mari­an Petru­ța (pre­șe­din­te N.A.R.P.A., Chi­ca­go), prof. univ. dr. Doru Scăr­lă­tes­cu, renu­mit emi­ne­s­co­log  de la Iași, Tra­ian Lupu (“Man­ga­lia News”, Româ­nia), mem­brii Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS (Bucu­rești), Adri­a­na Hen­der­son (S.U.A.), Miha­il Geor­ge­vici (MCP Press), Nelu Pan­țîru (Ger­ma­nia), Pușa Roth (Româ­nia), Lucian Bla­ga (CEO “Arca TV”, S.U.A.), Sorin Mar­cel Coles­niuc (Româ­nia), Cris­ti­an Cea­le­ra (Româ­nia) și alte per­so­na­li­tăți și insti­tu­ții de pe ambe­le maluri ale Atlan­ti­cu­lui.

     Man­ga­lia News: La ora la care publi­căm acest arti­col, putem afir­ma că ”Pilo­nii” vir­tu­ali ai Arcu­lui (”podu­lui”) poe­tic tran­sa­tlan­tic se află bine sta­bi­liți la Ipo­tești, locul de naș­te­re al poe­tu­lui națio­nal Mihai Emi­ne­scu, la Boto­șani, Bucu­rești, Con­stan­ța și Man­ga­lia, dar și pes­te Ocea­nul Atlan­tic, în Hous­ton, Texas, USA, aco­lo de unde, prin gri­ja și dăru­i­rea regi­zo­ru­lui și rea­li­za­to­ru­lui Lucian Bla­ga, emi­te Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, sau în Can­a­da, pre­cum și pes­te tot în lume, aco­lo unde avem cola­bo­ra­tori – par­te­neri în ”Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”, ini­țiat de prof. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le Hes­pe­rus!”.

     Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News pe aceas­tă temă atât de gene­roa­să, pot fi citi­te aici.


  Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA și par­te­ner în Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic dedi­cat poe­ți­lor Mihai Emi­ne­scu și Edgar Allan Poe. (09.11.2018).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply