Pentru că este mai ușor să distrugi decât să construiești, Primăria Mangalia continuă demolarea garajelor, ignorând nemulțumirea cetățenilor!

  1
  1053
  Booking.com

  Edi­tia de Sud: Pen­tru că este mai ușor să dis­trugi decât să con­stru­iești, Pri­mă­ria Man­ga­lia con­ti­nuă demo­la­rea gara­je­lor, ignorând nemul­țu­mi­rea cetă­țe­ni­lor!

     Înce­pu­tă cu câte­va luni în urmă, cam­pa­nia de demo­la­re a gara­je­lor din Man­ga­lia a luat amploa­re în ulti­me­le două zile, când Pri­mă­ria a tri­mis la ”trea­bă” o fir­mă toc­mi­tă cu 436.970 de lei!

     Ope­ra­țiu­nea de joi, 22 noiem­brie, s‑a des­fă­șu­rat în apro­pi­e­rea Bazei Spor­ti­ve ”Pes­că­ruș”, unde au fost puse la pământ câte­va gara­je. La fața locu­lui au fost mobi­li­za­te ample for­țe de ordi­ne, pen­tru a‑i des­cu­ra­ja și inti­mi­da pe even­tu­a­lii pro­tes­ta­tari.

     ”Au venit jan­darmi, poli­țiști îna­r­mați, care ne-au ame­nin­țat de par­că sun­tem infrac­tori! Nu i‑a inte­re­sat că avem pe lân­gă mașini și mul­te alte lucruri strân­se într‑o via­ță, pe care nu mai avem acum unde să le depo­zi­tăm. Nu toa­tă lumea creș­te găini și folo­seș­te gara­jul pen­tru mură­turi! Cei mai mulți chiar au nevo­ie de ele atât pen­tru auto­tu­ris­me, cât și pen­tru alte obiec­te cas­ni­ce care nu au loc în apar­ta­men­te! Dar nu ne înțe­le­ge nimeni, dim­po­tri­vă pri­mim tot felul de ame­nin­țări!”, s‑a plâns un cetă­țean al cărui garaj a fost dobo­rât ieri.

     Nemul­țu­mi­ri­le oame­ni­lor nu impre­sio­nea­ză, iar anun­ța­ta dez­ba­te­re pe tema demo­lă­rii aces­tor con­struc­ții nu a mai avut loc, deși fuse­se pro­gra­ma­tă la Cen­trul Cul­tu­ral, întru­cât întâl­ni­rea de la Pri­mă­rie nu s‑a putut des­fă­șu­ra în con­di­ții opti­me, din cau­za sălii de ședin­țe res­trân­se în com­pa­ra­ție cu numă­rul mare al pro­pri­e­ta­ri­lor de gara­je. Atunci, a izbu­c­nit un scan­dal mons­tru între edi­lul apă­rut mai târ­ziu la întâl­ni­re și cetă­țe­nii furi­oși. Pen­tru a se cal­ma spi­ri­te­le, pri­ma­rul a pro­mis o dez­ba­te­re într-un spa­țiu adec­vat, însă acest lucru nu s‑a mai întâm­plat.

     S‑au tri­mis apoi soma­ții, oame­nii fiind obli­gați ca în 72 de ore să-și demo­le­ze gara­je­le, în caz con­trar, lucră­ri­le urmând să fie exe­cu­ta­te de Pri­mă­rie con­tra sumei de 2.100 de lei! Au fost situ­a­ții când unii cetă­țeni, cu toa­te că și-au demo­lat sin­guri gara­je­le, au pri­mit, ulte­ri­or, și amenzi, pen­tru că nu deți­neau auto­ri­za­ții de demo­la­re!

     Și să nu uităm că în urmă cu câți­va ani, tot la pre­siu­nea auto­ri­tă­ți­lor, cetă­țe­nii care locu­iesc lân­gă fos­tul super­mar­ket Bil­la au fost nevo­iți să-și demo­le­ze gara­je­le, spa­ți­ul rămas liber urmând să fie trans­for­mat într‑o par­ca­re spe­cial ame­na­ja­tă. Gara­je­le s‑au dus, par­ca­rea nu‑i, în loc rămânând deni­ve­lări, buru­ieni și chiar gropi adânci, după cum se obser­vă în ima­gini.

     Deo­a­re­ce Pri­mă­ria nu și‑a mai pus în spa­te și aces­te lucrări, a ape­lat la o fir­mă care va dis­tru­ge con­struc­ți­i­le, urmând să înca­se­ze suma de 436.970 de lei, bani publici!

     Para­lel cu aces­te demo­lări con­tro­ver­sa­te, în con­di­ți­i­le în care la înce­pu­tul anu­lui s‑au înca­sat impo­zi­te pen­tru ele, și în con­di­ți­i­le în care pri­ma­rul ne pre­zen­ta­se un pro­gram de moder­ni­za­re a gara­je­lor, nici­de­cum de spul­be­ra­re, tot în Man­ga­lia noas­tră sunt eva­cu­ați oameni. Și ce dacă este pli­nă iar­nă și nu au unde să doar­mă?!

     Auto­ri­tă­ți­le merg mai depar­te, își urmea­ză dru­mul bazat însă pe demo­lat și foar­te puțin, spre deloc, pe con­stru­it.

     Așa­dar, se demo­lea­ză gara­je, barăci și se lasă rui­ne­le amin­ti­re, se arun­că în stra­dă în plin sezon rece o fami­lie cu cinci copii pre­mi­anți și un tată anga­jat, nu cer­șe­tor, se pun la pământ chi­oș­curi, se rade, mai nou, și baza­rul din Saturn, se lasă trei blo­curi, gata con­stru­i­te, să se degra­de­ze, în loc să fie racor­da­te la uti­li­tăți și repar­ti­za­te celor care au nevo­ie de un aco­pe­riș dea­su­pra capu­lui…

     Dar de con­stru­it, când ne apu­căm? Avem și noi, oare, ambi­ția să lăsăm în urmă mai mult decât un sens gira­to­riu inu­til?! Sau con­struim doar pro­mi­siuni?

     Mai mult, în editiadesud.ro, 23 noiem­brie 2018.


     COMENTARII:

     Aga­mi­ta Dan­da­na­che — Ciu­dat este fap­tul ca gara­je­le au fost demo­la­te alea­tor, moti­vul fiind moder­ni­za­re urba­nis­ti­ca. Ori, in zona res­pec­ti­va nu prea ai ce con­strui (DACA s‑ar con­strui ceva), spa­ti­ul fiind insu­fi­cient. Intre­ba­rea este: cine si cum vor fi des­pa­gu­bi­ti oame­nii? Nu de alta, dar pen­tru gara­je s‑a pla­tit un impo­zit, pro­pri­e­ta­rii au facut inves­ti­tii. Une­le gara­je au fost demo­la­te fara ca pro­pri­e­ta­rii sa fie de fata. Nu cred ca avea vre­u­nul fer­ma de mari­ju­a­na ca sa se jus­ti­fi­ce demo­la­rea for­tu­i­ta. Dar, daca intr-unul din gara­je era vreo masi­na? Care ar fi fost pro­ce­du­ra dupa spar­ge­rea usi­lor? Cand s‑au demo­lat gara­je­le de la Bil­la, nea pri­ma­re­le spu­nea ca va face auto­ga­ra moder­na. In aceas­ta zona pro­ba­bil va face aero­port sau sta­tie de sub­ma­ri­ne…


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele