Mangalia va fi prezentă la cea de‑a 40‑a ediție a Târgului de Turism al României

  0
  314

  Man­ga­lia va fi pre­zen­tă la cea de‑a 40‑a edi­ție a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei.

  Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui vor fi repre­zen­ta­te la cea de‑a 40‑a edi­ție a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei (TTR), care se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 15–18 noiem­brie, la Romex­po Bucu­reşti.

  Pri­mă­ria Man­ga­lia și cei mai impor­tanţi agenţi eco­no­mici din sta­ţiu­ni­le Saturn, Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra, Nept­un şi Olimp vor pro­mo­va ofer­te­le turis­ti­ce, la stan­dul pro­priu (A 42), aflat în pavi­li­o­nul B2 al Com­ple­xu­lui Expo­zi­ţio­nal Romex­po.

  În cadrul eve­ni­men­tu­lui, sudul lito­ra­lu­lui va fi evi­den­ți­at publi­cu­lui inte­re­sat prin diver­se mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve și pro­mo­țio­na­le. Tot­o­da­tă, hote­li­e­rii îşi vor pre­zen­ta, la rân­dul lor, ofer­te­le turis­ti­ce pen­tru sezo­nul esti­val 2019.

  Pen­tru revi­ta­li­za­rea sta­țiu­ni­lor turis­ti­ce din zona de sud a lito­ra­lu­lui, admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă a con­ce­put și depus mai mul­te pro­iec­te de rea­bi­li­ta­re a sta­țiu­ni­lor, ast­fel ca, până în anul 2020, toa­te sta­țiu­ni­le afe­ren­te Man­ga­li­ei să fie cât mai atrac­ti­ve pen­tru turiști. Pri­mul pro­iect cu finan­ța­re UE, care a fost lan­sat, recent, vizea­ză moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii din sta­țiu­nea Saturn.

  În pre­zent, pro­iec­tul se află în peri­oa­da de lici­ta­ție, iar la înce­pu­tul anu­lui vii­tor vor dema­ra lucră­ri­le în teren. Alte pro­iec­te euro­pe­ne, care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii turis­ti­ce, vor fi sem­na­te până la sfâr­și­tul aces­tui an. Aces­tea se refe­ră la rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn și moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un-Olimp. Rea­min­tim că, în cur­sul anu­lui 2016, au fost moder­ni­za­te cu fon­duri UE, Ale­ea Tei­lor (vechea fale­ză a ora­șu­lui) din Man­ga­lia și zona ”La Stea­guri”, din Nept­un.

  (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele