Lansarea proiectului „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN

  0
  246
  Booking.com

  Lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN

  Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, joi, 8 noiem­brie, ora 12:00, la sedi­ul Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN” cod SMIS 115374.

  Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar, imple­men­tea­ză pro­iec­tul în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 7: „Diver­si­fi­ca­rea eco­no­mi­i­lor loca­le prin dezvol­ta­rea dura­bi­lă a turis­mu­lui”, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 7.1: „Spri­ji­ni­rea unei creș­teri favo­ra­bi­le ocu­pă­rii for­ței de mun­că, prin dezvol­ta­rea poten­ți­a­lu­lui endo­gen ca par­te a unei stra­te­gii teri­to­ri­a­le pen­tru anu­mi­te zone, care să inclu­dă recon­ver­sia regiu­ni­lor indus­tri­a­le afla­te în declin, pre­cum și spo­ri­rea acce­si­bi­li­tă­ții și dezvol­ta­rea resur­se­lor natu­ra­le și cul­tu­ra­le spe­ci­fi­ce (Inves­ti­ții în infras­truc­tu­ra de turism)”.

  Con­trac­tul de finan­ța­re nr. 3088/30.08.2018 a fost înche­iat cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment și cu Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă a Regiu­nii de Dezvol­ta­re Sud-Est, în cali­ta­te de Orga­nism Inter­me­di­ar.

  Pro­iec­tul are ca obiec­tiv spe­ci­fic rea­li­za­rea de infras­truc­turi publi­ce la sca­ră mică în sta­țiu­nea Saturn:

  - moder­ni­za­rea stră­zi­lor Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie, Cor­ne­liu Copo­su și Lavrion (par­te caro­sa­bi­lă, par­cări, tro­tu­a­re, pis­te de bici­cle­te);

  - rea­li­za­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public afe­rent celor 4 străzi;

  - ame­na­ja­rea spa­ți­u­lui ver­de din inter­sec­ții și de la mar­gi­nea tro­tu­a­re­lor (unde este cazul);

  - monta­rea de diver­se dotări de ele­men­te de mobi­li­er urban (bănci, coșuri de gunoi, pano­uri de infor­ma­re, sta­ții de auto­buz, tote­muri, pano­uri indi­ca­toa­re, sta­ții de bici­cle­te),

  are ca efect creș­te­rea cir­cu­la­ți­ei turis­ti­ce în sta­țiu­ne și se adre­sea­ză gru­pu­lui țin­tă for­mat din turiști români și stră­ini care vizi­tea­ză Sta­țiu­nea Saturn.

  Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 19.112.081,65 lei, din care:

  -  valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din FEDR (85%): 16.245.269,40 lei;
  —  valoa­re eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul națio­nal (13%): 2.484.570,62 lei;
  —  valoa­rea cofi­nan­ță­rii eli­gi­bi­le a bene­fi­ci­a­ru­lui (2%): 382.241,63 lei

  Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 40 de luni, res­pec­tiv între data de 01.07.2016 și data de 31.10.2019.

  Pre­zen­ta­rea va fi sus­ți­nu­tă de către mana­ge­rul de pro­iect, dl. Dan Cipri­an Popa, ală­tu­ri de pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dl. Cris­ti­an Radu.

  Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține de la: Dan Cipri­an Popa – Mana­ger de pro­iect.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele