La Mangalia se intervine cu utilajele de deszăpezire

  0
  379

  La Man­ga­lia se inter­vi­ne cu uti­la­je­le de des­ză­pe­zi­re.

  Pri­mă­ria Man­ga­lia și soci­e­ta­tea loca­lă de des­ză­pe­zi­re inter­vin, în cur­sul zilei de mier­curi, cu mate­ri­al anti­de­ra­pant și uti­la­je, după ce zăpa­da a înce­put să aco­pe­re caro­sa­bi­lul și tro­tu­a­re­le. În acest sens, anga­ja­ții de la Pola­ris și cei ai Pri­mă­ri­ei sunt pre­gă­tiți pen­tru a dega­ja stră­zi­le și tro­tu­a­re­le pen­tru a veni în spri­ji­nul popu­la­ți­ei. Trei sără­ri­țe vor cir­cu­la pe stră­zi­le ora­șu­lui pen­tru a împrăș­tia nisip și sare.

  Repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții de des­ză­pe­zi­re pre­ci­zea­ză că sunt pre­gă­tiți să inter­vi­nă și în cazul depu­ne­ri­lor con­sis­ten­te de zăpa­dă sau aco­pe­ri­rea cu ghea­ță a stră­zi­lor și să ia măsu­ri­le care se impun în ast­fel de situ­a­ții.

  Con­form aver­ti­ză­ri­lor ANM, pen­tru regiu­nea Dobro­gea, în inter­va­lul 28 noiem­brie, ora 2:00 – 28 noiem­brie, ora 20:00, feno­me­ne­le meteo viza­te con­stau în inten­si­fi­cări sus­ți­nu­te ale vân­tu­lui, nin­sori visco­li­te, strat de zăpa­dă, depu­neri de ghea­ță.

  Pen­tru inter­va­lul 28 noiem­brie, ora 20:00, — 30 noiem­brie, ora 10:00, ANM a emis o infor­ma­re mete­o­ro­lo­gi­că, feno­me­ne­le viza­te fiind inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui, local zăpa­dă spul­be­ra­tă și vre­me deo­se­bit de rece.

  Pri­mă­ria Man­ga­lia va moni­to­ri­za cu toa­tă aten­ția evo­lu­ția feno­me­ne­lor mete­o­ro­lo­gi­ce, pen­tru a lua măsuri, în timp util, la apa­ri­ția unor situ­a­ții de urgen­ță. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele