Dăruim, pentru că iubim! Spectacol caritabil pentru modernizarea și dotarea secției de terapie intensivă nou-născuți și prematuri a Spitalului Județean Constanța

  0
  527

  Dăruim, pen­tru că iubim!

  Via­ța înce­pe sau se ter­mi­nă la spi­tal. Copi­ii noș­tri tră­iesc sau mor într‑o uni­ta­te medi­ca­lă. Depin­de de fie­ca­re din­tre noi să ofe­re şan­sa unei vieţi fru­moa­se, să își înde­pli­neas­că visu­ri­le, să își facă un vii­tor și să ne aju­te să con­struim împre­u­nă un pre­zent mai bun.

  Fie­ca­re copil are drep­turi ega­le, dar acest prin­ci­piu esen­ti­al al vie­ții nu poa­te fi garan­tat fără a bene­fi­cia de asis­tenţă medi­ca­lă şi dotări la stan­dar­de euro­pe­ne în uni­tă­ţi­le spi­ta­li­ceşti de stat. Aceşti copii se nasc din start fără a le fi res­pec­tat un drept fun­damen­tal: DREPTUL LA VIAȚĂ!

  Noi, elevi și pro­fe­sori ai Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr.8 din Con­stan­ța ne unim for­țe­le să facem ceva pen­tru toți copi­ii: să le dăm drep­tul de a se naș­te și de a trăi! De ace­ea, ne-am pro­pus să con­tri­bu­im la moder­ni­za­rea și dota­rea sec­ți­ei de tera­pie inten­si­vă pen­tru nou-năs­cuți și pre­ma­turi a Spi­ta­lu­lui Jude­țean Con­stan­ța, prin orga­ni­za­rea unui spec­ta­col cari­ta­bil în care ele­vii noș­tri, împre­u­nă cu talen­ta­ții copii de la cer­cu­ri­le artis­ti­ce ale Pala­tu­lui Copi­i­lor își vor ară­ta măies­tria pe sce­na aces­tu­ia, joi, 22 noiem­brie, înce­pând cu ore­le 15.00.

  Ale­ge să faci par­te din echi­pa noas­tră ală­tu­ri de care se află și Aso­ci­a­ția ”Dăru­ieș­te aripi” și să con­tri­bui la un vii­tor mai bun al copi­i­lor con­stăn­țeni!

  Ale­ge să dăru­iești via­ța!

  Fon­du­ri­le se pot depu­ne nume­rar în urna spe­cia­lă de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.8 din Con­stan­ța, sau în con­tul aso­ci­a­ți­ei, cu men­țiu­nea: ”Eve­ni­ment Școa­la 8”.

  Titu­lar cont: Aso­ci­a­ția DĂRUIEȘTE ARIPI.

  Cod fis­cal: 31482767, COD BIC/SWIFT: BTRL RO22,

  IBAN LEI: RO70 BTRL RONC RT02 0750 3901,

  IBAN EURO: RO20 BTRL EURC RT02 0750 3901,

  Ban­ca: BANCA TRANSILVANIA, sucur­sa­la CONSTANȚA.


  Man­ga­lia News, 20.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele