Cum este corect?
  Gramatica cea de toate zilele… (1)

  0
  606

  Cum este corect? Gra­ma­ti­ca cea de toa­te zile­le… (1)

  Inau­gu­răm astăzi un seri­al util și aștep­tat, des­pre Gra­ma­ti­ca noas­tră cea de toa­te zile­le. Ghid de spe­cia­li­ta­te ne va fi doam­na Ele­na Pet­cu, pro­fe­soa­ră de Lim­ba și Lite­ra­tu­ra româ­nă la Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, căre­ia îi mul­țu­mim pen­tru cola­bo­ra­re.

  ”Une­le din­tre cuvin­te­le folo­si­te greşit în comu­ni­ca­re sunt folo­si­te ast­fel din igno­ran­ță, obiș­nu­in­ță sau pur și sim­plu pen­tru că așa le-au învă­țat sau auzit de la alții.

  1. Reper­cur­siu­ne — for­ma corec­tă este reper­cu­siu­ne, dar 90% din­tre vor­bi­torii de lim­ba româ­nă folo­sesc for­ma greși­tă care inclu­de un R în plus.

  2. Țiga­re – for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este țiga­ră.

  3. Ser­vici – for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este ser­vi­ciu, for­ma “ser­vici” nu exis­tă în DEX.

  4. Ino­pi­nant — for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este ino­pi­nat şi înseam­nă, con­form Dicţio­na­ru­lui Expli­ca­tiv al Lim­bii Româ­ne (DEX), nepre­vă­zut, nea­ş­tep­tat, o acţiu­ne la care nu te gân­deşti.

  5. Monstră – for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este mos­tră, dar 8 din 10 români ada­u­gă sune­tul N în acest cuvânt.

  6. Vro­iam – for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este voiam sau vream. În lim­ba româ­nă nu exis­tă ver­bul a vroi. Așa­dar vro­iam este o com­bi­na­ție a celor două ver­be deja exis­ten­te în lim­ba româ­nă: voiam+vream.

  7. Așea­ză – for­ma corec­tă este așa­ză și nu așea­ză, puți­nă lume știe că for­ma ver­bu­lui a așe­za, la per­soa­na a tre­ia este așa­ză.

  8. Exa­men – foar­te mulți români folo­sesc în vor­bi­re for­ma ”ecsa­men” în loc de “egza­men”.

  9. Chi­bri­te – for­ma corec­tă este chi­bri­turi.

  10. Bac­no­tă – for­ma corec­tă este banc­no­tă, dar foar­te mulţi vor­bi­tori de lim­ba româ­nă folo­sesc for­ma greşi­tă.

  11. Fle­beţe – for­ma corec­tă a cuvân­tu­lui este febleţe – cuvânt ce desem­nea­ză încli­na­ţie, slă­bi­ciu­ne, atra­cţie pe care o sim­te cine­va pen­tru o per­soa­nă. (DEX 1998).

  12. Ulti­mi­le – for­ma corec­tă este ulti­me­le.

  -VA URMA-

  Epi­so­dul 2, aici.


  Man­ga­lia News, Joi, 15 noiem­brie 2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele