Consiliul Județean Cluj solicită oficial să preia construirea Spitalului Regional de Urgență

  0
  88
  Booking.com

  Con­si­li­ul Jude­țean Cluj soli­ci­tă ofi­ci­al să pre­ia con­stru­i­rea Spi­ta­lu­lui Regio­nal de Urgen­ță!

  Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj, dom­nul Alin Tișe, a trans­mis Comi­si­ei Euro­pe­ne – Direc­ția Gene­ra­lă de Poli­ti­că Regio­na­lă și Urba­nă pre­cum și Auto­ri­tă­ții de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal din cadrul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce o adre­să ofi­ci­a­lă prin care soli­ci­tă pre­lu­a­rea de către forul admi­nis­tra­tiv jude­țean a pro­iec­tu­lui de con­stru­i­re a Spi­ta­lu­lui Regio­nal de Urgen­ță de la Cluj.

  Aceas­tă soli­ci­ta­re este o con­ti­nu­a­re fireas­că a demer­su­ri­lor pe care le-am între­prins în mod con­stant, atât în pri­mul și în actu­a­lul man­dat la con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean, cât și în cali­ta­te de sena­tor de Cluj, pen­tru con­struc­ția aces­tui obiec­tiv medi­cal de o impor­tan­ță stra­te­gi­că. Con­si­der că exper­ti­za nece­sa­ră deru­lă­rii unui pro­iect de o ase­me­nea anver­gu­ră pre­cum și  capa­ci­ta­tea noas­tră finan­ci­a­ră și insti­tu­țio­na­lă au fost deja dove­di­te de fon­du­ri­le euro­pe­ne în valoa­re de cir­ca 190 mili­oa­ne de euro pe care le-am acce­sat în actu­a­la peri­oa­dă de pro­gra­ma­re pen­tru dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re, edu­ca­țio­na­le și de sănă­ta­te”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj, dom­nul Alin Tișe.

  Potri­vit soli­ci­tă­rii adre­sa­te doam­nei comi­sar Cori­na Cre­țu și con­du­ce­rii Auto­ri­tă­ții de Mana­ge­ment pen­tru POR din cadrul MDRAP, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj soli­ci­tă aces­tor insti­tu­ții să agre­e­ze și să pro­pu­nă modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal, în sen­sul înlo­cu­i­rii Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, ca și apli­cant eli­gi­bil, cu uni­tă­ți­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, res­pec­tiv jude­țe­le pe raza căro­ra s-a decis ampla­sa­rea spi­ta­le­lor regio­na­le, în cali­ta­te de pro­pri­e­tari ai ampla­sa­men­te­lor pro­pu­se.

  O ase­me­nea modi­fi­ca­re este nece­sa­ră întru­cât, potri­vit POR 2014 – 2020, se pre­ve­de în mod expres ca acti­vi­tă­ți­le pri­vind spi­ta­le­le regio­na­le de urgen­ță să aibă ca bene­fi­ci­ar Minis­te­rul Sănă­tă­ții, cel ale cărui demer­suri au înre­gis­trat, până în pre­zent, pro­gre­se mini­me.

  Rea­li­za­tă în regim de urgen­ță, ini­ția­ti­va va per­mi­te Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj să dema­re­ze toa­te pro­ce­du­ri­le de rea­li­za­re a aces­tui pro­iect pri­o­ri­tar, absor­bind fon­du­ri­le euro­pe­ne alo­ca­te în pre­zen­ta peri­oa­dă de pro­gra­ma­re.

  În pre­zent, în jude­țul Cluj func­ți­i­le unui spi­tal regio­nal unic sunt înde­pli­ni­te de cinci spi­ta­le, cu o struc­tu­ră de 45 de clă­diri sepa­ra­te şi care au, în total, 3.100 de paturi. În plus, în ulti­mii 2 ani, adre­sa­bi­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor de urgen­ță a cres­cut la nive­lul jude­țu­lui de cel puțin 3 ori dato­ri­tă pacien­ți­lor care pro­vin din jude­țe­le limi­tro­fe.


  Man­ga­lia News, 22.11.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele