Cartea „Oamenii mari care au făcut România Mare“, de Lucia Hossu-Longin, lansată la ICR

  0
  194

  Volu­mul „Oame­nii mari care au făcut Româ­nia Mare“ de Lucia Hos­su-Lon­gin va fi lan­sat, mier­curi, 28 noiem­brie 2018, de la ora 18.00, la Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român.

  Volu­mul publi­cat la Edi­tu­ra Hyper­li­te­ra­tu­ra este o pano­plie a mari­lor per­so­na­li­tăți care au fău­rit sta­tul națio­nal român, părin­ții fon­da­tori ai Marii Uniri.

  Ală­tu­ri de autoa­re, la lan­sa­re vor par­ti­ci­pa Andrei Ruse, scri­i­tor și mana­ge­rul edi­tu­rii Hyper­li­te­ra­tu­ra, prof. dr. Dumi­tru Pre­da, isto­ric, Ioa­na Dia­co­ne­scu, scri­i­toa­re, Theo­dor Hos­su-Lon­gin, coor­do­na­to­rul volu­mu­lui.

  Ști­am din epi­soa­de­le pe care le-am dedi­cat închi­so­rii de la Sighet, ca spa­țiu con­cen­tra­țio­nar pen­tru eli­ta autoh­to­nă, că aici au fost exter­mi­nați marii arti­zani ai Uni­rii, înce­pând cu Iuliu Maniu, Ale­xan­dru Lape­da­tu, Daniel Ciu­gu­rea­nu, Ion Peli­van, gene­rali ai Mare­lui Răz­boi, prin­tre care Hen­ry Ciho­s­ky, isto­rici ca Ion Nis­tor și Ioan Lupaș, care au aufe­rit ani grei de deten­ție. Aca­de­mi­cia­nul Ioan Lupaș a fost lite­ral­men­te bătut la Sighet.

  Pes­te via­ța și fap­te­le lor s‑a așter­nut les­pe­dea uită­rii. Doar câte­va muzee jude­țe­ne de la Cluj, Ora­dea, Arad, Sibiu, Baia Mare, Sighet, Alba Iulia mai păs­trea­ză săli ale gene­ra­ți­ei ero­ice, ale gene­ra­ți­ei care ne‑a dat o țară.

  Așa s‑a năs­cut pro­iec­tul Oame­nii mari care au făcut Româ­nia Mare, unind docu­men­te și măr­tu­rii din muzee rura­le (Băsești, Șișești, Săliș­te, Bădă­cin, Sân­tim­bru, Giu­lești, Răși­nari, Ciu­cea, Agriș), voci­le unor com­pa­tri­oți care își amin­tesc bio­gra­fi­i­le părin­ți­lor fon­da­tori, ale isto­ri­ci­lor pres­ti­gi­oși care vin în întâm­pi­na­rea Cen­te­na­ru­lui cu lucrări și cer­ce­tări noi“, măr­tu­ri­seș­te autoa­rea Lucia Hos­su-Lon­gin.

  Din 1991, Lucia Hos­su Lon­gin a înce­put rea­li­za­rea seri­a­lu­lui docu­men­tar „Memo­ri­a­lul Dure­rii” , care a ajuns în pre­zent la pes­te 200 de epi­soa­de difu­za­te, seri­al con­sa­crat spa­ţi­u­lui con­cen­tra­ţio­nar româ­nesc şi rezis­tenţei româ­ni­lor în faţa comu­nis­mu­lui.

  Seri­a­lul a fost achi­zi­țio­nat și de Arhi­ve­le Hoo­ver din SUA și de Bibli­o­te­ca Con­gre­su­lui din Washin­gton. Epi­soa­de din seri­al, dar şi alte fil­me docu­men­ta­re ale autoa­rei au fost sele­cţio­na­te la mari­le fes­ti­va­luri de tele­vi­ziu­ne de la Monte Car­lo, Biar­ritz, Prix Euro­pe sau Prix Ita­lia. Epi­soa­de din „Memo­ri­a­lul Dure­rii” au fost difu­za­te și pe TV5, în Franţa, la Vide­o­te­ca din Paris sau de Tele­vi­ziu­nea Fran­co-Ger­ma­nă ARTE.

  A rea­li­zat nume­roa­se docu­men­ta­re care au fost sele­cţio­na­te la fes­ti­va­luri inter­na­ţio­na­le: „Hobi­ţa lui Brân­cu­şi”, „Româ­nia ver­sus Cheng”, „Visul” (por­tret Liviu Ciu­lei), „21 de foto­gra­me care au intrat în isto­rie”, „Car­di­na­lul Iuliu Hos­su”, „Sebas­ti­an” (sele­cţie la Prix Ita­lia – 2006), „Rege­le nu moa­re” (sele­cţie la Fes­ti­va­lul inter­na­ţio­nal de Tele­vi­ziu­ne de la Biar­ritz, Franţa – 2009, Prix Ita­lia – 2009 şi Pre­mi­ul spe­cial al Juri­u­lui UCIN – 2009). Docu­men­ta­rul „Rege­le nu moa­re” a fost pro­iec­tat, în pre­mie­ră, două seri con­se­cu­tiv la Paris, în Tea­trul „La Huchet­te”, unde se joa­că de 50 de ani neîn­tre­rupt Eugen Ione­scu.

  Volu­mul „Memo­ri­a­lul Dure­rii – O isto­rie care nu se înva­ţă la şcoa­lă” şi cole­cţia de 36 de DVD-uri conţinând 36 de fil­me au apă­rut în apri­lie 2007 la Edi­tu­ra Huma­ni­tas, prin cola­bo­ra­rea cu IICCR şi TVR Media. În iunie 2009 a tipă­rit volu­mul „Faţă în faţă cu gene­ra­lul Ion Mihai Pace­pa” la Edi­tu­ra Huma­ni­tas, iar în luna sep­tem­brie a ace­lu­iași an i‑au apă­rut car­tea şi cole­cţia de 8 fil­me „Memo­ri­a­lul Dure­rii – Seria nea­gră”, la TVR Media.

  În noiem­brie 2013, a publi­cat „Memo­ri­a­lul Dure­rii – Întu­ne­ric şi Lumi­nă” şi cole­cţia de 58 de DVD-uri edi­ta­tă de TVR Media şi TVR 2, la Edi­tu­ra Huma­ni­tas. Volu­mul pre­zent, „Oame­nii mari care au făcut Româ­nia Mare” este o nouă filă a pro­iec­tu­lui „Memo­ri­a­lul Dure­rii” și are la bază o serie de emi­siuni dedi­ca­te per­so­na­li­tă­ți­lor isto­ri­ce care au con­tri­bu­it enorm la Uni­rea din 1918. (ICR).


  Man­ga­lia News, 27.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele