Arca TV: Dorim ca toți Românii să se implice, să se prezinte, să VĂ prezinte evenimentele, ideile și inițiativele lor, să fim o comunitate UNITĂ!

  0
  101
  Booking.com

  Arca TV: Dorim ca toți Româ­nii să se impli­ce, să se pre­zin­te, să VĂ pre­zin­te eve­ni­men­te­le, ide­i­le și ini­ția­ti­ve­le lor, să fim o comu­ni­ta­te UNITĂ!

     Mul­țu­mi­rea noas­tră, a tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor Arca TV pen­tru mun­ca pe care o facem, încer­când să pro­mo­văm comu­ni­tă­ți­le româ­nești din Dias­po­ra, este repre­zen­ta­tă de apre­ci­e­ri­le, like-uri­le, sha­re-uri­le voas­tre și poa­te mul­țu­mi­rea fie­ca­ru­ia din­tre noi că reu­șim, așa cum putem, volun­tar și neco­di­țio­nat să ară­tăm că exis­tăm.

     Încerc de fie­ca­re dată, să dis­tri­bui tot ceea ce facem către un număr cât mai mare de Români, spe­rând în impli­ca­rea fie­că­ru­ia, a ini­ția­ti­ve­lor celor ce tră­iesc în afa­ra Româ­ni­ei.

     Dorim ca toți Româ­nii să se impli­ce, să se pre­zin­te, să VĂ pre­zin­te eve­ni­men­te­le, ide­i­le și ini­ția­ti­ve­le lor, să fim o comu­ni­ta­te UNITĂ!

     Efor­tu­ri­le cola­bo­ra­to­ri­lor Arca TV sunt URIAȘE, per­so­nal îmi aloc tot tim­pul, punând totul cap la cap, în incer­ca­rea de a vă pre­zen­ta o emi­siu­ne coe­ren­tă, vor­bind cu oameni de pe tot glo­bul des­pre idei, for­ma­te, repor­ta­je, emi­siuni, montând…

     Une­ori este frus­trant să pri­mim rapoar­te către Face­bo­ok din par­tea Admin-ilor unui grup sau al altu­ia, sau al unor mem­bri ai comu­ni­tă­ți­lor Româ­nești din… (lăsați-ne plă­ce­rea de a-i dez­vă­lui la momen­tul potri­vit)…, cum că ceea ce pos­tăm este spam, dar, cu sigu­ran­ță, asta nu ne va opri și vom mer­ge mai depar­te, lansând un talk-show cât de curând, în care vom dez­ba­te TOATE pro­ble­me­le de genul aces­ta, în care sun­teți căl­du­ros invi­tați să par­ti­ci­pați! Cine sunt cei care ne dez­bi­nă, a căror inte­re­se per­so­na­le sunt mai pre­sus de inte­re­se­le comu­ni­tă­ții și mul­te alte subiec­te, cu sigu­ran­ță, extrem de inte­re­san­te…

     Dați voi Sha­re…, pen­tru că noi nu avem cum…

     Cu ace­eași sti­mă.
     Lucian Bla­ga,
     CEO Arca TV.


  Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Toa­te arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre acest ori­gi­nal pro­iect, le puteți vizu­a­li­za aici07.11.2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele