17 dintre cele mai periculoase lucruri pe care știința le‑a asociat cu cancerul

  0
  442

  17 din­tre cele mai peri­cu­loa­se lucruri pe care ști­in­ța le‑a aso­ci­at cu can­ce­rul.

  ELLE: Deși anu­mi­te tipuri de can­cer sunt deter­mi­na­te gene­tic, știm că exis­tă și cazuri în care can­ce­rul poa­te fi con­trac­tat numai prin inha­la­rea unor sub­stan­țe toxi­ce, con­su­mul de ali­men­te spe­ci­fi­ce și chiar uti­li­za­rea unor pro­du­se con­fec­țio­na­te din plas­tic.

  Iată 17 din­tre fac­to­rii can­ce­ri­geni care ar putea duce la dezvol­ta­rea bolii:

  Zahă­rul

  Oame­nii de ști­in­ță con­fir­mă fap­tul că zahă­rul con­su­mat în can­ti­tăți mari duce atât la dia­bet, cât și la dete­ri­o­ra­rea celu­le­lor și creș­te­rea ris­cu­lui de a dezvol­ta can­ce­rul. Con­su­mul hipe­rac­tiv de zahăr al celu­le­lor can­ce­roa­se duce la un cerc vicios de sti­mu­la­re con­ti­nuă a dezvol­tă­rii și creș­te­rii bolii. Potri­vit noi­lor stu­dii, zahă­rul ali­men­tea­ză creș­te­rea tumo­rii în corp.

  Ali­men­te pro­ce­sa­te

  Ori­ce ali­ment înve­lit în plas­tic este sigi­lat indus­tri­al și este făcut să rezis­te luni de zile, ceea ce pre­zin­tă un risc asu­pra sănă­tă­ții orga­nis­mu­lui. În urma unor stu­dii efec­tu­a­te de cer­ce­tă­tori fran­cezi, care au com­pa­rat per­soa­ne­le care mănân­că frec­vent ali­men­te pro­ce­sa­te și per­soa­ne­le care au can­cer, au obser­vat o core­la­ție între ele.

  Stu­di­i­le nu au ară­tat însă, în mod sigur, dacă pro­ble­ma este lega­tă de ingre­dien­te­le care se ada­u­gă pen­tru ca pro­du­se­le să rezis­te în timp, amba­la­jul de plas­tic sau o com­bi­na­ție între cele două.

  Fuma­tul

  Știm deja de foar­te mul­tă vre­me că ace­le chi­mi­ca­le care intră în com­po­nen­ța țigă­ri­lor sunt dău­nă­toa­re orga­nis­mu­lui, și pot duce la apa­ri­ția can­ce­ru­lui. Și nu doar fumă­to­rii sunt afec­tați, ci și per­soa­ne­le care inha­lea­ză fumul. Nefu­mă­to­rii care sunt expuși fumu­lui de țiga­ră aca­să sau la ser­vi­ciu, ris­că să dezvol­te can­cer la plămâni cu 20–30% mai mult, potri­vit Cen­tre­lor pen­tru Con­tro­lul și Pre­ven­ția Dia­be­tu­lui.

  Bron­zul și expu­ne­rea nepro­te­ja­tă la soa­re

  Potri­vit Fun­da­ți­ei pen­tru Can­ce­rul de Pie­le, per­soa­ne­le care se bron­zea­ză la solar, mai ales îna­in­te de 35 de ani, pre­zin­tă un risc ridi­cat de a dezvol­ta mela­nom cu până la 75%. Soa­re­le poa­te fi un fac­tor de risc, de ase­me­nea, mai ales dacă te expui la soa­re mai mult de 15 minu­te, fără să aplici pro­tec­ție sola­ră.

  Chi­mi­ca­le toxi­ce

  Anu­mi­te per­soa­ne lucrea­ză cu sub­stan­țe toxi­ce, care cau­zea­ză can­cer, cum ar fi zida­rii sau per­soa­ne­le care lucrea­ză în saloa­ne de mani­chiu­ră și inha­lea­ză chi­mi­ca­le­le care se găsesc în com­po­nen­ța pro­du­se­lor.

  Tura de noap­te

  Oame­nii de ști­in­ță cred că lucrul pe tim­pul nop­ții și lucrul în întu­ne­ric pen­tru mai mul­te ore în șir pot fi ris­can­te pen­tru func­țio­na­rea corec­tă a orga­nis­mu­lui.

  Arse­nul

  Arse­nul este o par­te natu­ra­lă a crus­tei pămân­tu­lui, o sub­stan­ță toxi­că în for­ma ei neor­ga­ni­că. De obi­cei se găseș­te în apa pota­bi­lă con­ta­mi­na­tă, din țări pre­cum Ban­gla­desh, sau în locuri în care sis­te­me­le de iri­ga­ție folo­sesc apă cu arsen. Potri­vit Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ții, cel puțin 140 de mili­oa­ne de oameni din 50 de țări con­su­mă apă cu un nivel ridi­cat de arsen în com­po­nen­ță.

  Alco­ol

  Con­su­mul regu­lat de alco­ol poa­te creș­te ris­cul de a dezvol­ta celu­le can­ce­roa­se în corp. Un nou stu­diu, efec­tu­at pe 600.000 de con­su­ma­tori din 19 țări, a des­co­pe­rit că alco­o­lul în exces este aso­ci­at cu dezvol­ta­rea mai mul­tor tipuri de can­cer ale sis­te­mu­lui diges­tiv.

  Ali­men­te pro­ce­sa­te pre­cum șun­că, bacon și câr­nați

  Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții spu­ne că șun­ca, bacon-ul și câr­na­ții, car­nea pro­ce­sa­tă, sunt dău­nă­toa­re orga­nis­mu­lui, deo­a­re­ce au fost tra­ta­te în mai mul­te feluri, pen­tru a li se păs­tra gus­tul bun. De ase­me­nea, OMS a mai pre­ci­zat că ori­ce fel de car­ne roșie poa­te fi aso­ci­a­tă cu un risc cres­cut de can­cer, și exis­tă o dova­dă care suge­rea­ză că diver­se­le tipuri de car­ne con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea can­ce­ru­lui pan­cre­a­tic și de pros­ta­tă, deși evi­den­ța nu este în tota­li­ta­te con­fir­ma­tă.

  Pas­ti­le­le anti­con­cep­țio­na­le și estro­ge­nul

  Feme­i­le care expe­ri­men­tea­ză men­stru­a­ția mai devre­me sau ajung la meno­pa­u­ză mai târ­ziu sunt expu­se unui risc mare de a dezvol­ta can­cer la sân, pen­tru că sunt expu­se la o can­ti­ta­te mai mare de estro­gen și pro­ges­te­ron secre­ta­te de ova­re. Folo­si­rea pas­ti­le­lor anti­con­cep­țio­na­le poa­te creș­te ris­cul feme­i­lor de a dezvol­ta can­ce­rul cer­vi­cal, deși exis­tă dova­da că aces­tea ar putea și redu­ce ris­cul de a dezvol­ta alte tipuri de can­cer, pre­cum endo­me­tri­al, colo­rec­tal și ova­ri­an.

  Con­ti­nu­a­rea, aici.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele