WEEKEND CU TREI COMEDII, LA TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

0
392

WEEKEND CU TREI COMEDII, LA TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Sta­giu­nea Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (TSC) con­ti­nuă, în wee­kend, cu trei come­dii, pen­tru toa­te gus­tu­ri­le. Dar mai avem un motiv de bucu­rie, întru­cât dra­ma docu­men­ta­ră „Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța”, regi­za­tă de Car­men Lidia Vidu, a fost invi­ta­tă să par­ti­ci­pe la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film ASTRA de la Sibiu.

Ast­fel, joi, 18 octom­brie, de la ora 20.00, publi­cul din Sibiu va putea afla de la cele șase actri­țe ale Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța — Mire­la Pană, Lana Mos­ca­liuc, Tur­chian Guzin Nasur­la, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ali­na Man­țu — amă­nu­n­te ine­di­te des­pre ora­șul nos­tru și des­pre via­ța de artist în Constanța.

Vineri, 19 octom­brie, de la ora 19.00, la sedi­ul TSC, publi­cul se poa­te delec­ta cu „Vee­tho­ven…, făi!”, poves­tea unei doc­to­ri­ţe auto­cla­us­tra­te şi obse­da­te de Bee­tho­ven, un fel de Miss Havisham al cărei sin­gur vizi­ta­tor este Piran­da fur­ni­zoa­re de lap­te (une­ori dilu­at cu apă) dimi­nea­ţa. Pe un text de Lana Mos­ca­liuc și Iuli­an Ena­che după o idee de Miha­il Zos­cen­ko, spec­ta­co­lul este regi­zat de Iuli­an Ena­che și jucat de Lana Mos­ca­liuc, Lui­za Mar­ti­ne­scu şi Remus Archip. Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu, iar muzi­ca, de Adri­an Mihai.

Este un spec­ta­col la care se râde mult din cau­za intri­gii susţi­nu­te de ener­gia ine­pu­i­za­bi­lă a ţigăn­cii care încear­că prin toa­te mij­loa­ce­le să scoa­tă bani de la doam­na boga­tă şi nebu­nă, îndră­gos­ti­tă de Bee­tho­ven. În cele din urmă, cre­de că i‑a găsit punc­tul slab – are nevo­ie de băr­bat – şi se ofe­ră să codoşeas­că pe bani, livrân­du-i‑l „nebu­nei” pe pro­pri­ul soţ, care ştie să flu­ie­re accep­ta­bil cele câte­va măsuri cele­bre din Sim­fo­nia Des­ti­nu­lui. Exis­tă și un nivel mai pro­fund de recep­ta­re, care reve­lea­ză legă­tu­ra, nu atât de evi­den­tă, între surze­nia lui Bee­tho­ven, golu­ri­le apoa­se din lap­te şi depre­sia feme­ii, pro­vo­ca­tă de fap­tul că geni­a­lul com­po­zi­tor nu a reu­şit să schim­be viitorul.

Sâm­bă­tă, 20 octom­brie, la ora 19.00, intrăm într-un alt regis­tru, al come­di­ei bule­var­di­e­re, cu  „Să ne răz­bu­năm, iubi­to!”.

O far­să fru­moa­să a come­di­o­gra­fu­lui fran­cez Geor­ges Fey­deau, în regia Feli­ci­ei Dalu. O come­die pli­nă de ritm și răs­tur­nări spec­ta­cu­loa­se de situ­a­ție, cu un final sur­pri­ză. Un spec­ta­col rela­xant, fer­me­că­tor. În dis­tri­bu­ție, cuplul (atât în via­ță, cât și pe sce­nă) Maria Lupu — Mihai Sorin Vasi­les­cu, Remus Archip, Dan Cojo­ca­ru, Lili­a­na Cazan, Mire­la Pană, Adri­an Dumi­tres­cu, Cos­min Mihale.

Sce­no­gra­fia este rea­li­za­tă de Mihai Pastramagiu.

Spec­ta­co­lul „Tes­to­s­te­ron”, NERECOMANDAT MINORILOR, urmea­ză dumi­ni­că, 21 octom­brie, tot de la ora 19.00, după ce toc­mai s‑a întors de la Galați, unde a fost repre­zen­tat în cadrul Galei Națio­na­le a Comediei.

Come­dia — cult a polo­ne­zu­lui Andr­zej Sara­mo­nowi­cz a fost pri­mi­tă cu mult entu­zi­asm, atât în Polo­nia, cât și în stră­i­nă­ta­te, fiind juca­tă pe sce­ne din Marea Bri­ta­nie, Tur­cia, Cehia, Bul­ga­ria etc.

În 2007 pie­sa a fost ecra­ni­za­tă cu mare suc­ces, având cir­ca 1,4 mili­oa­ne de spec­ta­tori. Fil­me­le regi­za­te și pro­du­se de Sara­mo­nowi­cz au tota­li­zat 4,6 mili­oa­ne de spec­ta­tori, cir­ca un sfert din numă­rul total de bile­te vân­du­te în Polo­nia în ulti­ma perioadă.

Tra­ian Şoi­mu, regi­zo­rul montă­rii de la TSC: „Este un spec­ta­col des­pre cât de devre­me sau cât de târ­ziu înţe­legi care ţi‑e ros­tul pe lumea asta, iar unii nu apu­că să înţe­lea­gă până mor.

Pen­tru mine este o tra­gi­co­me­die în care şap­te băr­ba­ţi, care vin la o nun­tă ce nu se mai întâm­plă, au oca­zia să se înju­re, să se bată, se anga­jea­ză într-un fel de skan­der­beg tes­ti­cu­lo­idal, să ara­te care din­tre ei este mai tare. Dar fie­ca­re are, la rân­dul lui, câte o frus­tra­re lega­tă de femei. Cred că feme­i­le sunt duş­ma­nul lor prin­ci­pal, dar, de fapt, nu e unul care să nu le iubeas­că până la Dum­ne­zeu şi înapoi…”

În dis­tri­bu­ție, Mari­an Ado­chi­ței, Bogdan Cara­gea, Remus Archip, Andrei Can­ta­ra­giu, Andu Axen­te, Ale­xan­dru Med­veghi, Adri­an Dumitrescu.

Sce­no­gra­fia: Zsolt Fehér­vári, asis­tat de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu; muzi­ca: Adri­an Mihai; tra­du­ce­rea tex­tu­lui: Ioa­na Dia­co­nu Mureșan.


Man­ga­lia News, 18.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply