Viorica Dăncilă, discurs de o duritate fără precedent în Parlamentul European: ‘Nu am venit să dau socoteală’ (VIDEO)

0
188
Booking.com

Viori­ca Dăn­ci­lă, dis­curs de o duri­ta­te fără pre­ce­dent în Par­la­men­tul Euro­pean: ‘Nu am venit să dau soco­tea­lă’ (VIDEO).

Pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă a decla­rat, mier­curi, în cadrul dez­ba­te­rii din Par­la­men­tul Euro­pean, că nu a venit la Stra­s­bo­urg pen­tru a da soco­tea­lă, ci din din res­pect și pre­țu­i­re pen­tru forul euro­pean. Șeful Exe­cu­ti­vu­lui român a soli­ci­tat ace­eași ati­tu­di­ne față de popo­rul român.

Nu am venit să dau soco­tea­lă, am venit pen­tru că vă pre­țu­iesc și vă res­pect. Încep cu o între­ba­re: Pen­tru cine vrem să con­struim un sis­tem de jus­ti­ție via­bil? Tre­bu­ie să facem o jus­ti­ție corec­tă pen­tru cetă­țeni. De la cetă­țeni tre­bu­ie să încea­pă ori­ce dis­cu­ție. Drep­tu­ri­le cetă­țe­nești tre­bu­ie res­pec­ta­te.

În ce fel a apă­rat MCV cetă­țe­nii români de încăl­ca­rea gra­vă a drep­tu­ri­lor lor? Nu am văzut nimic des­pre încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor omu­lui, des­pre pro­to­coa­le­le secre­te. În baza pro­to­coa­le­lor, mili­oa­ne de români s-au aflat sub moni­to­ri­za­rea ser­vi­ci­i­lor secre­te în nume­le lup­tei anti­co­rup­ție. Au fost fal­si­fi­ca­te transcri­eri de con­vor­biri.

Acest meca­nism (MCV) și-a ratat meni­rea. Dacă sun­tem sin­ceri, de la aces­te abu­zuri gra­ve tre­bu­ie să înce­pem. Comi­sia de la Vene­ția spu­nea că în sis­te­mul sovi­e­tic Par­che­tul a repre­zen­tat un mij­loc de a con­tro­la pute­rea jude­că­to­reas­că. În Româ­nia, mii de magis­trați au dosa­re con­tra­fă­cu­te prin care sunt con­tro­lați să dea deci­zii în afa­ra sălii de jude­ca­tă.

Noi­le legi ale jus­ti­ți­ei le redau jude­că­to­ri­lor inde­pen­den­ța. Vom ține cont de reco­man­dă­ri­le Comi­si­ei de la Vene­ția. Azi v-am infor­mat pe toți, ofi­ci­al, des­pre abu­zu­ri­le din Româ­nia. De acum nu se mai pot igno­ra aces­te lucruri. Nu se mai poa­te vor­bi des­pre Româ­nia, fără să fie lua­te în cal­cul și aces­te lucruri.

Des­pre mitin­gul din 10 august. Este acu­za­tă jan­dar­me­ria pen­tru că a inter­ve­nit împo­tri­va unui miting nea­u­to­ri­zat. Nu am văzut ace­eași lua­re de pozi­ție la alte mitin­guri din Euro­pa. Vă cer urmă­to­rul lucru: nu-i inter­zi­ceți Româ­ni­ei ceea ce este per­mis în alte sta­te mem­bre. Vrem să vă fim par­te­neri, dar vrem să fim par­te­neri egali. Nimeni nu va aba­te Româ­nia de la par­cur­sul său euro­pean”, a decla­rat Dăn­ci­lă.

Mai mult, aici: stiripesurse.ro/-viorica-dancila-discurs-in-parlamentul-european

Citiți și: Dez­ba­te­re des­pre Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele