Turneul de promovare a programului și platformei Smart Start USA ajunge la toți antreprenorii care vor să investească în viitorul lor

0
343

Tur­ne­ul de pro­mo­va­re a pro­gra­mu­lui și plat­for­mei Smart Start USA ajun­ge 
la toți antre­pre­no­rii care vor să inves­teas­că în vii­to­rul lor.

Pes­te 2500 de antre­pre­nori din 10 ora­șe au avut oport­u­ni­ta­tea de a afla, la ei aca­să, în pri­ma săp­tămâ­nă de tur­neu de pro­mo­va­re a pro­gra­mu­lui și plat­for­mei Smart Start USA, des­pre avan­ta­je­le ofe­ri­te com­pa­ni­i­lor care vor să dezvol­te afa­ceri în stră­i­nă­ta­te.

Ilan Lau­fer, ini­ția­to­rul și coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui, împre­u­nă cu Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mi­ce din Bucu­rești, Came­ra de Comerț și Indus­trie Româ­nia și par­te­ne­rii de imple­men­ta­re Pira­e­us Bank Roma­nia (Fir­st Bank), Ban­ca Transil­va­nia, BCR, Mas­ter­card și Cert­SIGN, pre­cum și cele două fon­duri de garan­ta­re și con­tra­ga­ran­ta­re, Fon­dul Națio­nal de Garan­ta­re a Cre­di­te­lor pen­tru IMM-uri și Fon­dul Român de Garan­ta­re, au făcut, săp­tămâ­na tre­cu­tă, pre­zen­tări ale ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te și au răs­puns între­bă­ri­lor între­prin­ză­to­ri­lor din ora­șe­le Bucu­rești, Crai­o­va, Pitești, Bra­șov, Plo­iești, Buzău, Galați, Pia­tra Neamț, Ora­dea și Arad.

Tur­ne­ul de pro­mo­va­re “Smart Start USA — solu­ții efi­cien­te de finan­ța­re pen­tru inter­națio­na­li­za­rea afa­ce­ri­lor româ­nești” se bucu­ră de spri­ji­nul admi­nis­tra­ți­i­lor publi­ce loca­le, dar și al Came­re­lor de Comerț și Indus­trie Jude­țe­ne, care au văzut în pro­du­se­le și solu­ți­i­le ofe­ri­te de pro­gra­mul Smart Start USA șan­sa comu­ni­tă­ți­lor de afa­ceri loca­le de a depăși bari­e­re­le regio­na­le, de a se dezvol­ta eco­no­mic, adu­când plus valoa­re și dura­bi­li­ta­te eco­no­mi­că în zonă.

Pen­tru acce­sul în pro­gram și înscri­e­rea în plat­for­mă, antre­pre­no­rii vor apli­ca pe Smart Start USA — https://smartstartusa.net/

Urmă­riți-ne pe pagi­ni­le de Face­bo­ok: https://www.facebook.com/ Smart-Start-USA- 1827641960646349/ și https://www.facebook.com/ IlanLauferOfficial/ pre­cum și pe pagi­na de web https://smartstartusa.net/  pen­tru a fi în con­tact per­ma­nent cu noi și a afla ulti­me­le infor­ma­ții des­pre pro­gram.

* * * * *
Tur­ne­ul de pro­mo­va­re a pro­gra­mu­lui și a plat­for­mei Smart Start USA se des­fă­șoa­ră pe par­cur­sul lunii octom­brie în apro­xi­ma­tiv 30 de ora­șe.

Doar la un cli­ck dis­tan­ță, antre­pre­no­rii români pot acce­sa plat­for­ma (https://smartstartusa.net/), care asi­gu­ră faci­li­ta­rea acce­su­lui la finanţa­re, îndru­ma­re, edu­ca­re și instru­i­re antre­pre­no­ri­a­lă pen­tru un număr de 10.000 com­pa­nii româ­nești anu­al care vor să își extin­dă afa­ce­ri­le în stră­i­nă­ta­te.

Smart Start USA este sin­gu­rul pro­gram pri­vat din Româ­nia care urmă­reș­te cre­a­rea pri­mu­lui eco­sis­tem româ­nesc dedi­cat creș­te­rii expor­tu­lui si inter­națio­na­li­ză­rii com­pa­ni­i­lor cu capi­tal româ­nesc, cu acces pri­o­ri­tar pe pia­ța Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii.

Buge­tul pro­gra­mu­lui este de 500 mili­oa­ne USD, valoa­rea cre­di­tu­lui finan­ci­ar acor­dat este de maxi­mum 200.000 USD, apor­tul pro­priu de mini­mum 15%, iar peri­oa­da de imple­men­ta­re este de 7 ani.


Man­ga­lia News, 09.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply