Târgul de toamnă al ofertelor educaționale din învățământul profesional “Știu să-mi aleg meseria’’, la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”

0
1150

Târ­gul de toam­nă al ofer­te­lor edu­ca­țio­na­le din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal “Știu să-mi aleg mese­ria’’, la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”.

Vineri, 11.10.2018, Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” a fost gaz­da Târ­gu­lui de toam­nă al ofer­te­lor edu­ca­țio­na­le din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal “Știu să-mi aleg mese­ria’’, edi­ția a III‑a, orga­ni­zat sub egi­da pro­iec­tu­lui “Euro­pean Voca­tio­nal Ski­lls Week”.

Ca în fie­ca­re an, la stan­du­ri­le spe­cial ame­na­ja­te, pro­fe­so­rii, ală­tu­ri de elevi, și-au pre­zen­tat ofer­te­le edu­ca­ţio­na­le într-un mod cât mai ori­gi­nal și atrac­tiv pen­tru vizi­ta­tori. Ele­vii cla­se­lor a VIII‑a  au avut oport­u­ni­ta­tea să se infor­meze asu­pra ofer­te­lor edu­ca­țio­na­le, a vie­ții de licean și să-și for­meze o păre­re sau chiar să ia o deci­zie fer­mă asu­pra vii­to­ru­lui lor.

Orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui a fost posi­bi­lă și dato­ri­tă impli­că­rii I.S.J. Con­stan­ța, repre­zen­tat de dna inspec­tor Nea­gu Gabrie­la și dna inspec­tor Fran­go­pol Danie­la, cât și de sus­ți­ne­rea par­te­ne­ru­lui nos­tru edu­ca­țio­nal, Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, repre­zen­tat de dl Flo­rin Spă­ta­ru, direc­tor resur­se uma­ne și doam­na Car­men Sza­bo, mana­ger resur­se uma­ne.

Direc­tor: prof. Bara­baş Ver­gi­ni­ca,                Con­si­li­er de ima­gi­ne: prof. Şemşe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, 12.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply