Succes, în noul an universitar!
Vă urează cu emoție, prof. dr. Ioan IACOB

0
510

Suc­ces, în noul an uni­ver­si­tar!

In foto: Prof. univ. dr. Dumi­tru Micu, ala­turi de Acad. Eugen Simion.

   Exis­tă, cu sigu­ran­ță, o emo­ție lega­tă de fie­ca­re înce­put. Îmi amin­tesc că la Uni­ver­si­ta­tea Al. I. Cuza din Iași, în anii mei de stu­den­ție, am stat unde­va la etaj și i‑am urmă­rit, cu emo­ție și cu mare inte­res, pe pro­fe­so­rul Con­stan­tin Cio­pra­ga, pe pro­fe­so­rul Leon Levițchi, pe pro­fe­so­rul Ion Con­stan­ti­ne­scu, pe pro­fe­so­rul Mihai Dră­gan.

    Pes­te ani, când am ajuns eu însumi să pre­dau la o uni­ver­si­ta­te din Bucu­rești, am avut, la rân­dul meu, emo­ți­i­le înce­pu­tu­lui de an uni­ver­si­tar, de data aceas­ta “de cea­lal­tă par­te a bari­ca­dei“.

    Aduc aici un oma­giu târ­ziu îndru­mă­to­ru­lui meu de doc­to­rat, pro­fe­so­rul uni­ver­si­tar dr. Dumi­tru Micu, cel care – în lun­gi­le noas­tre dis­cu­ții lega­te de Emi­ne­scu și Poe – mi‑a vor­bit și de Lucian Bla­ga, de modul cum l‑a aju­tat la debut pe Nichi­ta Stă­ne­scu, de atmosfe­ra uni­ver­si­ta­ră din Fran­ța, unde pre­da­se, în urmă cu ani, în cadrul unui lec­to­rat de lim­ba româ­nă.

     Ide­ea de a‑l avea ca îndru­mă­tor de doc­to­rat pe pro­fe­so­rul Dumi­tru Micu apar­ți­nu­se pro­fe­so­ru­lui uni­ver­si­tar dr. Ion Bogdan Lefter,  o per­so­na­li­ta­te cu totul apar­te, care s‑a „risi­pit” de‑a lun­gul ani­lor între acti­vi­ta­tea la cate­dră, comen­ta­ri­i­le cri­ti­ce și ana­li­ze­le sale poli­ti­ce.

    Dacă ar fi acum, după ce eu însumi m‑am retras de la cate­dră, să mă adre­sez das­că­lu­lui ide­al, la înce­put de an uni­ver­si­tar, ar tre­bui să mă gân­desc la toți acești Pro­fe­sori extra­or­di­nari și să le spun, cu emo­ție, o sin­gu­ră (gene­ri­că) ura­re:

   „Suc­ces, Dom­nu­le Pro­fe­sor, la înce­put de nou an uni­ver­si­tar!”

    Prof. dr. Ioan IACOB, sep­tem­brie 2018, Bucu­rești.    


Man­ga­lia News, Luni, 1 octom­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele