SUA – Atenționare de călătorie!
Evoluție uragan Michael [VIDEO]

0
527

SUA – Aten­țio­na­re de călă­to­rie — Evo­lu­ție ura­gan Micha­el.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne infor­mea­ză cetă­ţe­nii români care se află, tranzi­tea­ză sau doresc să călă­to­reas­că în SUA, în mod spe­cial în zona sta­te­lor Flo­ri­da, Ala­ba­ma, Geor­gia, Caro­li­na de Sud și Caro­li­na de Nord că ura­ga­nul Micha­el a deve­nit mai puter­nic, fiind eva­lu­at ca furt­u­nă de grad 4 — extrem de peri­cu­loa­să, urmând să atingă țăr­mul con­ti­nen­tu­lui în cur­sul după amie­zii zilei de 10 octom­brie 2018, în zona Flo­ri­da Panhan­d­le.

Auto­ri­tă­ți­le ame­ri­ca­ne au emis un aver­tis­ment de ura­gan pen­tru zone­le cuprin­se între gra­ni­ța sta­te­lor Ala­ba­ma și Flo­ri­da până la Râul Suwan­nee din Flo­ri­da. Pen­tru alte zone din Flo­ri­da se află în vigoa­re aver­tis­men­te de furt­u­nă tro­pi­ca­lă: zone­le cuprin­se între Râul Suwan­nee și Cha­s­sa­howit­z­ka; zone­le cuprin­se între gra­ni­ța din­tre sta­te­le Ala­ba­ma și Flo­ri­da și gra­ni­ța din­tre sta­te­le Mis­sis­si­ppi și Ala­ba­ma; zone­le cuprin­se între nor­dul Fer­nan­di­na Bea­ch, în Flo­ri­da și Surf City, în Caro­li­na de Nord.

Cen­trul de Urmă­ri­re al Ura­ga­ne­lor din SUA prog­no­zea­ză că ura­ga­nul Micha­el va avea inten­si­ta­te spo­ri­tă în zona sta­te­lor Flo­ri­da, Ala­ba­ma, Geor­gia, și va scă­dea în inten­si­ta­te când va tra­ver­sa sta­te­le Caro­li­na de Sud și Caro­li­na de Nord.

Guver­na­to­rii sta­te­lor Flo­ri­da, Ala­ba­ma și Geor­gia au decla­rat sta­re de urgen­ță, iar auto­ri­tă­ți­le loca­le îi îndeam­nă pe oameni să eva­cu­e­ze sau să-și for­ti­fi­ce case­le îna­in­te de furt­u­nă.

În zona Flo­ri­da Panhan­d­le, locu­i­to­ri­lor li s‑a indi­cat să eva­cu­e­ze zona, ura­ga­nul Micha­el urmând să loveas­că cu o vite­ză de apro­xi­ma­tiv 200 km/oră, iar valu­ri­le care vor atin­ge țăr­mul vor ajun­ge până la apro­xi­ma­tiv 4 metri înăl­ți­me.

Aero­por­tul din ora­șul Pana­ma City, din sta­tul Flo­ri­da, va fi închis mier­curi, 10 octom­brie 2018, o par­te din­tre com­pa­ni­i­le aerie­ne urmând să își reia zbo­ru­ri­le în urmă­toa­rea zi, joi, 11 octom­brie 2018.

La nive­lul misiu­nii diplo­ma­ti­ce şi al ofi­ci­i­lor con­su­la­re de carie­ră şi ono­ri­fi­ce de pe teri­to­ri­ul SUA au fost lua­te măsuri pen­tru pre­lu­a­rea ape­lu­ri­lor de la cetă­ţe­nii români sau fami­li­i­le lor, urmând ca solu­ţio­na­rea aces­to­ra să se rea­li­ze­ze cu spri­ji­nul auto­ri­tă­ţi­lor ame­ri­ca­ne, care inter­vin la faţa locu­lui. 

Cetă­ţe­nii români afla­ţi în zone­le ce urmea­ză a fi afec­ta­te de ura­ga­nul Micha­el şi de con­di­ţi­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce adver­se cau­za­te de aces­ta sunt ruga­ţi să urmă­reas­că anu­nţu­ri­le făcu­te de auto­ri­tă­ţi­le ame­ri­ca­ne şi să urmeze reco­man­dă­ri­le sau instru­cţiu­ni­le aces­to­ra.

Soli­ci­tă­ri­le de asis­ten­ță con­su­la­ră se pot face la nume­re­le de tele­fon ale Amba­sa­dei Româ­ni­ei în SUA, secţia con­su­la­ră: +1202332392, +12023322935 sau +1202332858, pre­cum și la tele­fo­nul de urgen­ță al Secţi­ei Con­su­la­re a misiu­nii diplo­ma­ti­ce a Româ­ni­ei la Washin­gton: +12024208350

Evo­lu­ţia ura­ga­nu­lui Micha­el poa­te fi urmă­ri­tă per­ma­nent, 24 h / 7 zile, pe site-uri­le auto­ri­tă­ţi­lor ame­ri­ca­ne http://www.nhc.noaa.gov (Cen­trul de Urmă­ri­re al Ura­ga­ne­lor) şi https://www.accuweather.com (Cen­trul de Mete­o­ro­lo­gie).

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne reco­man­dă con­sul­ta­rea pagi­ni­lor de inter­net http://washington.mae.ro, www.mae.ro și rea­min­teș­te fap­tul că cetă­țe­nii români care călă­to­resc în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ție apli­ca­ția „Călă­to­reș­te în sigu­ran­ță” (dis­po­ni­bi­lă gra­tu­it în „App Sto­re” și „Goo­gle Play”), care ofe­ră infor­ma­ții și sfa­turi de călă­to­rie, pre­cum și ser­vi­ci­ul de aler­tă prin SMS, afe­rent cam­pa­niei de infor­ma­re „Un SMS îți poa­te sal­va via­ța!”

Sur­sa: AMBASADA ROMÂNIEI în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.


Man­ga­lia News, 10.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply