RIUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est ajunge în weekend, la Constanța

0
346

RIUF, cel mai mare eve­ni­ment edu­ca­țio­nal din Euro­pa de Sud și de Est ajun­ge în wee­kend, la Con­stan­ța.

Aflat la cea de‑a 23‑a edi­ție, RIUF — The Roma­nian Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair revi­ne în acest wee­kend, pe 13 octom­brie, la Hotel Ibis Con­stan­ța, cu acti­vi­tati noi si uni­ver­si­tati afla­te în pre­mie­ră în Româ­nia.

O tre­i­me din uni­ver­si­tă­ți­le de stat din Marea Bri­ta­nie vor fi pre­zen­te la RIUF în aceas­tă toam­nă

Pes­te 40 de uni­ver­si­tați și insti­tu­ții edu­ca­țio­na­le din țări pre­cum Româ­nia, Marea Bri­ta­nie, Olan­da, Dane­mar­ca, Ele­ve­ția sau USA sunt pre­gă­ti­te să răs­pun­dă la între­bă­ri­le lega­te de pro­gra­me­le de stu­diu (licen­ță, mas­te­rat, MBA, doc­to­rat) din țară și din stră­i­nă­ta­te. La RIUF vor fi pre­zen­te 20 de uni­ver­si­tăți din Marea Bri­ta­nie și uni­ver­si­tăți afla­te în top 100 mondi­al pre­cum Uni­ver­si­ty of Essex, Nor­thum­bria Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Lon­don.

Pes­te 4.500 de pro­gra­me de stu­diu în pes­te 30 dome­nii de acti­vi­ta­te din 9 țări

La RIUF Con­stan­ța vizi­ta­to­rii vor găsi pes­te 4.500 de pro­gra­me de licen­ță și mas­te­rat în pes­te 30 de dome­nii de acti­vi­ta­te pre­cum ingi­ne­rie, arte, busi­ne­ss, mar­ke­ting, IT&Computer Scien­ce, mana­ge­ment hote­li­er, drept, medi­ci­nă, arhi­tec­tu­ră.

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă și de orien­ta­re în carie­ră gra­tu­i­tă în tim­pul eve­ni­men­tu­lui

Pe lân­gă gama vari­a­tă de uni­ver­si­tăți pre­zen­te, la RIUF poți inte­rac­țio­na cu orga­ni­za­ți­i­le orien­ta­te către pro­gra­me­le de dezvol­ta­re per­so­na­lă, pro­fe­sio­na­lă și orien­ta­re în carie­ră sau care ofe­ră cur­suri de lim­bi strai­ne. Ast­fel, pe lân­gă con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă, târ­gul inter­națio­nal de uni­ver­si­tăți RIUF ofe­ră tine­ri­lor români o expe­rien­ță com­ple­tă și o ima­gi­ne de ansam­blu asu­pra par­cur­su­lui lor pro­fe­sio­nal.

Te înre­gis­trezi onli­ne şi pri­meşti după eve­ni­ment o ofer­ta per­so­na­li­za­tă de stu­dii 

Pen­tru a par­ti­ci­pa la târ­gul inter­na­ţio­nal de uni­ver­si­tă­ţi RIUF tre­bu­ie să com­ple­tezi for­mu­la­rul onli­ne de pe www.riuf.ro. Înscri­e­rea pe site îţi per­mi­te acce­sul pe toa­tă dura­ta târ­gu­lui, inclu­siv la pre­zen­tă­ri­le susţi­nu­te de către repre­zen­tanţii uni­ver­si­tă­ţi­lor din cadrul eve­ni­men­tu­lui şi, la fina­lul târ­gu­lui inter­na­ţio­nal de uni­ver­si­tă­ţi, vei pri­mi o ofer­ta per­so­na­li­za­tă de stu­dii în fun­cţie de dome­ni­i­le şi ţări­le tale de inte­res.

La RIUF afli tot ce tre­bu­ie să știi legat de stu­di­i­le în Roma­nia sau în stră­i­nă­ta­te și des­co­peri că este mult mai ușor decât crezi să stu­diezi unde vrei. Înre­gis­trea­za-te pe www.riuf.ro și vino în Con­stan­ța, pe 13 octom­brie, la Hotel Ibis.

RIUF — The Roma­nian Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair se va orga­ni­za în aceas­tă toam­nă și în Bucu­rești (6–7 octom­brie), Cluj Napo­ca (9 octom­brie) și Iași (11 octom­brie).

Des­pre Gru­pul EDUCATIVA

EDUCATIVA este un grup de orga­ni­za­ții non-guver­na­men­ta­le și com­pa­nii ce dezvol­tă pro­du­se și ser­vi­cii edu­ca­țio­na­le care aju­tă tine­rii români în iden­ti­fi­ca­rea și fruc­ti­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ți­lor de dezvol­ta­re per­so­na­lă. Prin­tre pro­gra­me­le EDUCATIVA se numă­ră ser­vi­ci­i­le de con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă EDMUNDO, UNIVERSALIO si EDMERICA, ser­vi­ci­ul de recru­ta­re Revi­ro si plat­for­ma cen­tra­li­za­tă de înscri­e­re la uni­ver­si­tăți din Româ­nia, AdmitereOnline.ro.


Man­ga­lia News, 11.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele